ᐊᐸᒋᐊᑲᐣ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᓯᐧᐃᐣ – ᑭᓓᐣ ᓄᓕᐣ

ᐊᐸᒋᐊᑲᐣ:
ᑭᓓᐣ ᓄᓕᐣ

ᐃᑕᐧᐃᐣ ᑲ ᐅᒋᐟ:
ᒥᓯᓇᐯ ᐅᒪᐡᑫᑯ

ᐁᑕᐸᑎᓯᐟ:
ᐅᒋᓴᒥᐡᑲᐧᐁᐤ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᓂᒋ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐠ

 

ᑕᐣᑌ ᑲᑐᑕᒪᐣ ᑭᒋ ᑭ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᐠ

ᑲ ᑭ ᐊᑎ ᐅᒋᑭᒋᑕᔭᐣ ᒣᐧᑲᓂᐱᐣ ᑲ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᒋᐠ ᑲ ᐊᐸᒋᐃᒋᐠ ᐊᐣᑕ ᒪᑲ ᓂᑭ ᐃᔑ ᑭᒋᑕᐣ ᑲᓪᐣᐟ ᐅᕐ 1976᙮ ᐁᑯᑕ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᑲᐡᑭᑕᔭᐣ ᓇᓇᑲᐤ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐠ ᐃᑌᑫ᙮ ᐊᔑᐨ ᑲᓇᓇᑲᒋᑕᐟ ᑫᐧᑲᓇ ᐁᑲ ᑲᒥᓄᐸᓂᑭ ᑫᐧᑲᓇ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᒥᒉᐧᑕ ᓂᑭᑲᓯᓂᑲᐣ ᐧᐊᓇᐧᐃᐧᐃᑲᒥᑯᐠ ᑕᑐ ᑭᔑᑲᐤ᙮

ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᑭᐢᑫᓂᑕᒪᐣ ᒥᑐᓂ ᓂᑭ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑯᐣ ᓀᐢᑕ ᓂᑭ ᑭᐢᑫᓂᑌᐣ ᐁᑲ ᓂᓇ ᐅᒪ ᑐᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᑭᒋ ᑭ ᐊᐸᑎᓯᑲᑕᒪᐣ᙮ ᐱᑐᐡ ᒪᑲ ᓂᑭᑐᑌᐣ ᑲᓇᓇᑕᐧᐊᐸᒋᑲᑌᐠ ᑫᐧᑲᐣ ᓂᑭᑐᑌᐣ ᓀᐢᑕ ᓇᐢᐱᐨ ᓂᑭ ᓴᑭᑕᐣ ᐅᒪ ᐁᑭᑐᑕᒪᐣ᙮ ᐸᐧᑲᑕᐢᑲᒥᑯᐠ ᐁ ᐃᑕᔭᐣ᙮ ᐁᓇᓇᑲᑕᐧᐁᓂᑕᒪᐣ ᐊᐢᑭᔾ ᐁᔑᒉᐡᑲᐧᐊᑲᐠ ᓀᐢᑕ ᐁ ᐯᐯᐧᑲᑕᐃᑫᔭᐣ ᐁᓇᓇᑐᐧᐊᑭᐠ ᑕᐃᒪᐣ ᐊᓯᓂᔭᐠ ᓀᐢᑕ ᐁᓇᓇᑲᒋᑕᔭᐣ ᐊᐢᑭᐠ ᐃᑌᑫ ᐁᐱᒧᑌᔭᐣ ᐁ ᐊᔑᐧᐃᐡᑲᒪᐣ ᑲ ᐃᔑ ᐊᔭᒋᐸᓂᐠ ᐊᐢᑭᐠ ᓇᐢᐱᐨ ᓂᑭᒥᐧᓀᓂᑌᐣ ᐅᒪ ᐁᑭ ᑐᑕᒪᐣ᙮ ᓀᐢᑕ ᒪᑲ ᒥᒉᐟ ᐁ ᑭ ᐊᑎ ᐅᒋ ᓇᑭᐡᑲᐧᐊᑭᐠ ᓇᓇᑲᐤ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᐅᑕ ᑲᓇᑕᐢᑭᐠ ᓂᑭᒥᐧᓀᓂᑕᒥᐃᑯᐣ᙮

ᑭᐅᑭᒪᑲᓂᐧᐃᑕᔾ ᒥᓯᓇᐯᐠ ᑕᐣᑌ ᑲ ᐃᑭᐠ ᑭᑕᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐠ?

ᑲᐅᑎᓂᑲᐧᐃᔭᐸᐣ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᑲᓂᐧᐃᔭᐣ 2001 ᓂᑭ ᐊᔭᒥᐢᑕᒪᐧᐊᐧᐊᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐁᑭᓇᓇᑕᐧᐃ ᒥᐢᑲᐧᐊᑭᐠ ᑕᑐ ᑫ ᑭ ᐊᔑᒋᒋᐠ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᐠ ᐃᑌᑫ᙮ ᓂᑭ ᐧᐃᒋᐊᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᑭ ᐊᑎ ᑭᐢᑫᓂᑕᑭᐠ ᐅᐅ ᑐᐧᐊ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓇ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᓇᓇᑕᐧᐃ ᑭᐢᑫᓂᑕᑭᐠ ᑭᒋ ᑭ ᐊᔭᒥᑐᑕᑭᐠ᙮

ᓂᑭᐧᐊᐧᐃᒋᐊᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᑭᐧᐃᒋ ᐊᐸᑎᓯᒪᒋᐠ ᐧᐃᒋᐃᓂᓂᐧᐊᐧᐊ ᑭᒋ ᑭ ᑭᐢᑌᓂᒥᑐᒋᐠ ᓀᐢᑕ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑭᒋ ᑭ ᐊᐸᑎᓯᒋᐠ ᐁ ᑭᒋᑕᒋᐠ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓇ᙮

ᑕᓀᓇᐸᑎᓯᔭᐣ ᐊᐣᑕ ᓄᐧᕋᐣᐟ?

ᓂᑭ ᑭᑕᐢᑲᐣ ᓂᑎᑕᐧᐃᓂᐠ ᐅᒋ ᐃᐢᐱ ᑲᐱᒋᐸᓂᔭᐣ ᑭᒋ ᐅᒋ ᓴᒥᐢᑕᐧᐊᐠ ᑲᐅᑭᒪᐧᐃᐟ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐠ ᐃᑌᑫ᙮ ᑭᔭᐱᐨ ᓀᐢᑕ ᓂᐧᐃᒋᐊᔭᒥᒪᐧᐊᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ᙮ ᐁ ᐊᓂᒧᑕᒪᐧᐊᑭᐠ ᑕᐣᑌ ᐁᔑ ᐊᑐᐢᑫᓂᒋ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐊ ᓀᐢᑕ ᐁ ᐊᓂᒧᑕᒪᐧᐊᑭᐠ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ ᐧᕆᐣᐠ ᐊᑊᐸᔭᕐ ᑲ ᐃᔑᓂᑲᑌᓂᐠ᙮

ᓇᐢᐱᐨ ᒪᒪᑕᐧᐁᓂᑕᐧᑲᐣ ᐅᒪ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᐁᓄᒋᑕᔭᐣ ᒥᑐᓂ ᒥᐢᑕᐃ ᐱᑐᐡ ᑐᑕᑯᐣ᙮ ᒧᓇ ᐧᐃᐢᑲᐨ ᑐᒋ ᐃᑌᓂᑌᐣ ᐅᒪ ᑭᒋ ᐃᓇᐸᑎᓯᔭᐣ ᔓᓂᔭᓇᓯᓂᐧᐃ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃᓂᐠ ᐃᑌᑫ᙮

ᑕᓀᑎᑭ ᐅᒪ ᑐᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ?

ᐅᒪ ᑐᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᒥᐢᑕᐃ ᐊᒋᓇᐧᑲᐣ ᑲ ᐃᔑᓇᐧᑲᑭᐸᐣ ᒣᐧᑲᐨ ᑲ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᔭᐸᐣ ᑲ ᐃᔑᓇᐧᑲᐧᑲᐸᐣ ᑎᐸᒋ ᐁ ᐅᒋ ᒧᓇᐃᑲᓂᐧᐊᑭᐸᐣ᙮ ᐁᐧᑲᓂᒪ ᒪᐧᐊᐨ ᐁᑲ ᑲᓀᓯᑕᒣᓂᑕᐧᑲᐠ ᒧᓇ ᓇᓂᒋᐧᐃᐣ ᐅᒋ ᐃᑕᐧᑲᐣ᙮ ᒥᓯᐧᐁ ᐃᔑ ᐊᐢᑭᐠ ᐃᑌᑫ ᐁᐧᑲᓂ ᐁᑌᓂᒋᑲᑌᐠ ᒪᐧᐊᐨ ᐁᒥᐧᓇᔑᐠ ᒥᓯᐧᐁ ᐱᑯ᙮

ᐊᔕᔾ ᒪᓇ ᐅᑎ 40 ᐱᐳᐣ ᐃᓂᑯᐠ ᐣᑐᒋ ᐊᐸᑎᓯᑲᑌᐣ ᐅᒪ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ᙮ ᓇᐢᐱᐨ ᓂᒥᐧᓀᓂᑕᒥᐡᑲᑯᐣ ᒥᒉᐧᑕᔭᐠ ᐁ ᑐᑕᒪᐣ ᐁᓂᑲᓂᔭᐣ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᑲᑕᒪᐣ ᐅᒪ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᐊᐢᑭᐠ ᐃᑌᑫ  ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᒥᓄᐸᓂᐠ ᑭᒋ ᑭᒥᓄᐱᒪᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ᙮ ᓀᐢᑕ ᐁᑫᒋᓇᐅᔭᐣ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐁ ᐧᐃᐧᐃᒋᐊᐸᑎᓯᒥᔭᒥᒋᐠ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᒥᓄᐸᓂᒋᐠ ᐅᑎᓂᓂᒥᐧᐊᐧᐊ ᐅᒋ ᓀᐢᑕ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑭᒋ ᑭ ᐅᑎᓯᓂᒋ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᐃᑕᐧᑲᓂᓂᐠ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃᓂᓂᐤ ᑭᒋ ᑕᔑᓀ ᐱᒧᑌᒪᑲᓂᓂᐠ ᓇᓇᑲᐤ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓇ ᑫ ᑭ ᓄᒋᑕᒋᐠ᙮