ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᓇᑲᓇᐠ ᐁᒧᐧᐊᐱᐢᑕᑭᐠ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦᐱᓂᐤ

ᐅᐱᒪᐊᒧᐧᐃᐱᓯᑦ ᑲ ᐊᑎ ᒪᒋᐸᓂᐟ ᒪᑎᐣ ᑊᐸᓪᐢ ᐧᐁᐱᐧᑫ ᓀᐢᑕ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐧᐃᓇᐧᐊᐤ ᑭ ᐱᑦᐸᓂᐧᑕᐧᐊᐠ ᑲ ᑭ ᒧᐧᐊᐱᓂᒋ  ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᓇᑲᓇ ᐊᐣᑕ ᑲᑦᐱᐠ ᐁᐢᑯᕐ ᑲ ᐃᔑᓂᑲᑌᐠ᙮ ᐁ ᑭᑎᐸᑐᑕᑭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᑐᐢᑫᒋᐠ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃᓂ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐧᐃᒋ ᐊᐸᑎᓯᒪᒋᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊ᙮ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐤ ᒪᐠᑭᓪ ᐧᑲᐧᕋᐱᓪ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐤ ᑌᐱᐟ ᓯᑦᒧᕐᐢ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐤ ᐱᓪ ᐧᒪᕈ᙮

ᑭᒋᐅᑭᒪᑲᓂᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᓇᑲᓇᐠ ᐁᓂᐸᐧᐃᒋᐠ ᐧᐊᑭᐨ ᒥᑭᓯᐧᐊᒋᐢᑐᐣ ᑲ ᐃᔑ ᐧᐊᑎᑲᓂᐧᐊᓂᓂᐠ 1600 ᒥᓯᐟ ᐁ ᐃᐢᐧᑲᓂᐠ

ᐅᑭᒪᑲᐣ ᑊᐳᕈᐢ ᐊᒋᓂᐱᓀᐡᑲᑦ ᓀᐢᑕ ᑯᐧᕆᓂᔭᐢ ᐧᐊᐸᐢ ᐧᐃᓇ ᑲ ᑭ ᒥᓄᐅᑎᓇᐟ  ᐁᑭᓇᑭᐡᑲᐧᐊᐟ ᐁᑕᑯᔑᓂᓂᒋ ᐅᐅ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᓇᑲᓇ ᐁ ᐊᔭᒥᐢᑕᒧᐧᐊᑕᐠ ᐅᑎᑕᐢᑲᓀᓯᐧᐃ ᐅᑕᐢᑭᔾ ᐅᒋ᙮

ᐊᓂᒪ ᐅᒋ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᐯᒋᒧᐧᐊᐱᒋᐠ ᐅᑯ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᑭᓇᐧᐊᐸᑕᑭᐠ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓂᐤ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᓂᓂᐠ ᐧᕆᐣᐠ ᐊᑊᐸᔪᕐ᙮ ᐁᓄᐧᑲᐠ ᐁᐱᒧᑌᒪᑲᐠ ᐅᒪ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐁ ᐧᐃᒋ ᐊᐸᑎᓯᒥᒋᐠ᙮ ᑭᐧᐊᐸᒣᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐊᐸᑎᓯᓂᒋ ᑲ ᐃᔑ ᐧᐃᒋᐊᐸᑎᓯᒥᑐᓂᒋ᙮ᐊᐱᑕᐤ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐧᒣᒋ ᐊᐸᑎᓯᐧᐊᐠ ᐅᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐟ ᐅᑕ ᐃᓂᓂᐧᐊᐢᑭᐠ ᑲ ᐅᒋᒋᐠ᙮ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᐁ ᐅᑐᑌᒥᒥᑐᒋᐠ ᓀᐢᑕ ᐁ ᑭᐢᑌᓂᒥᑐᒋᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐅᑕᐢᑲᓀᓯᒋᐠ ᐁ ᐃᑕᐤ ᐅᒋ ᒥᑐᓂ ᐁᒥᐧᓀᓂᑕᑭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᒋᐠ ᓄᒋᒥᐧᐃ ᐊᐢᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᐁᒥᓄᐅᑎᓇᑭᐠ ᑲ ᑐᑕᒥᓂᒋ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᐃᐢᐱ ᐁᓄᒋᑕᓂᒋ ᐅᑕᔭᒥᒋᑫᐧᐃᓂᓂᐤ ᑭᔐᔭᐊᐤ ᐧᕋᔾ ᐢᐯᓂᐢ ᑭ ᐊᔭᒥᒋᑫᐤ ᐁᒥᓄᐅᑎᓇᐟ ᑲ ᑭ ᐯᒋ ᒧᐧᐊᐱᓂᒋ᙮

ᑭᒧᐧᐊᐱᐢᑕᐧᒪᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐸᑭᑎᓂᒥᒋ ᐊᓯᓂᔭ ᓀᐢᑕ ᐁ ᑭ ᑲᓇᐧᐊᐸᒪᒋᐠ ᐊᓂᐃ ᑲ ᐅᒋ ᑭᐢᑫᓂᒥᒥᒋ ᑲ ᐃᔑᓇᑯᓯᓂᒋ ᐅᐅ ᐊᓯᓂᔭ᙮ ᐊᓄᒋᑫ ᑲ ᑭ ᒥᐢᑲᐧᐊᓂᒋ ᒪᐠᐸᓪᐢ᙮ ᑭᐡᐧᑲ ᑭ ᐊᑎ ᐸᑦᐸᓂᐊᑲᓂᐧᐊᐧᓇᐠ ᑭᒋ ᑲᓇᐧᐊᐸᑕᑭᐠ ᒥᑭᓯᐧᐊᒋᐢᑐᐣ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ ᑲ ᑭᓂᐧᑲᓇᐢᑯᐸᓂᓂᐠ ᐁ ᑭ ᐃᔑ ᐳᓯᒋᐠ ᐸᓚᐠ ᐧᑕᕐ ᓀᐢᑕ ᒪᐠᐸᓪᐢ ᓴᑲᐃᑲᐣ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ᙮ ᒪᐧᐊᐨ ᑲ ᑭ ᒪᒪᐢᑲᑕᐱᔑᑭᐠ ᐁᒧᐧᐊᐱᒋᐠ ᐧᐊᑭᑕᑎᐣ ᐁᑭᓂᐳᐧᐃᒋᐠ ᐁᑲᓇᐧᐊᐸᑕᑭᐠ ᑲ ᐃᐢᐱᑕᑎᓇᓂᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐧᐊᓇᐃᑫᐧᐃᐟ 1600 ᒥᓯᐟ᙮ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᓂᐤ ᑲ ᑭᒪᒪᐢᑲᑌᓂᑕᑭᐠ ᑲ ᑭᓇᑭᐡᑲᑯᒋᐠ ᐅᑭᒪᑲᓇ ᐁᐧᐸᒪᔑ ᑕᑯᐸᓂᒋᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᓂᓂᐠ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ ᐁᑭᐧᐃᑕᒪᒋᐠ ᐁᑌᓂᑕᐧᑲᓂᓂᐠ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐟ ᐸᐧᑲᒋ ᓄᒋᒥᐠ᙮

ᑲ ᐃᑌᓂᑕᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑲᑦᐸᓂᔾ ᐁ ᐧᐃ ᐅᔑᑕᐟ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓇ ᐁ ᐊᔑᒋᐸᓂᐧᑕᐟ ᑭᒋ ᑭᐢᑌᓂᒋᑲᑌᓂᑭ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᒥᐧᓀᓂᒋᑲᑌᓂᑭ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᐣᑕ ᐧᐊᐢᑲ᙮ ᐁᐸᑯᓭᓂᒧᓇᓂᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᑭᒥᓄᐸᓂᐃᑯᒋᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᒥᓯᐧᐁ ᓇᓇᑲᐤ ᐃᔑ ᓀᐢᑕ ᒪᐣᑌᐧᐊᐠ ᒪᓇ ᑲ ᐸᐸᒧᐧᐊᐱᒋᐠ ᐁᐧᑲᓂ ᐁᔑ ᐸᑯᓭᓂᒧᓇᓂᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᑐᒋᑲᑌᐠ᙮