ᐁᑲ ᑫᐧᑲᐣ ᑭᒋ ᐃᑭᐠ

ᒪᔾᐠ ᑎᓯᓕᐟ ᐅᑭᒪᐤ

ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑲ ᐃᔑ ᒧᐢᑌᔦᓂᑕᐠ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᑭᒋ ᑭᓂ ᑭᐧᐁᐟ ᐁᑭᐡᐧᑲ ᐊᐸᑎᓯᐟ ᑭᒋ ᒥᓄᐸᓂᐟ ᐅᐯᔭᑯᑌᐧᐃᓯᐧᐃᐣ ᐅᒋ᙮ ᑭᒋ ᑭᑲᐡᑭᑕᓂᐧᐊᐠ ᐅᒪ ᑭᒋ ᐃᑭᐠ ᑕᑯᒋᑕᓂᐧᐊᐣ ᑭᒋ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᐊᐧᑲᒥᓯᐧᐃᐣ᙮

ᒪᐟ ᑌᓗᕐ ᐅᑭᒪᐤ ᐊᓯᓂᐠ ᐃᑌᑫ ᓂᑲᓂᐤ ᒥᓄᐱᒪᑎᓯᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᐠ ᓀᐢᑕ ᐊᐧᑲᒥᓯᐧᐃᓂᐠ

ᓇᐢᐱᐨ ᓇᑕᐧᐁᓂᑕᐧᑲᐣ ᑭᒋ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᑕᐧᐯᔨᓂᑕᒧᐧᐃᐣ ᓀᐢᑕ ᐊᐧᓭᓂᒧᑐᑕᑫᐧᐃᐣ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ᙮ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑭᒋ ᑭ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ᙮ ᐁᐢᐱᒋ ᑲᐡᑭᑕᔾ ᐧᐃᑐᑕᑦ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑭᒋ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑫᐟ ᓂᑲᓂᐧᐃᓂᐠ ᓀᐢ ᓇᓇᑲᒋᑕᐧᐃᓂᐠ ᑭᒋ ᑭᑊᑭᓄᐊᒪᒋᐠ ᐊᐸᒋᐊᑲᓇᐠ ᑭᒋ ᒪᒥᑐᓀᓂᑕᑭᐠ ᐊᐧᑲᒥᓯᐧᐃᓂᓂᐤ᙮ ᑕᑐ ᑭᔑᑲᐤ ᐊᓂᒧᒋᑲᑌᐤ ᐊᐧᑲᒥᓯᐧᐃᐣ ᑕᑐ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ  ᓇᓂᓴᓀᓂᑕᐧᑲᐣ᙮ ᓄᒋᑕᓂᐧᐊᐣ ᐅᒪ ᑕᔑᓀ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᓂᒋᑲᑌᐤ᙮ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑭᒋ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᐸᒋᐊᑲᓇᐠ ᔑᑭᒪᑲᓂᐧᐊᐧᓇᐠ ᐅᒪ ᐃᔑ ᐊᐧᑲᒥᓯᐧᐃᓂᐠ ᐃᑌᑫ ᐁᑲ ᑫᐧᑲᐣ ᑭᒋ ᐸᔑᑐᑕᑯᓇᓂᐧᐊᐠ᙮ ᐊᑕᐧᐃᓇ ᓂᔑᐧᐊᓇᒋᑕᓂᐧᐊᐣ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᐊᐢᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᒥᓯᐧᐁ ᐃᔑ ᐅᑕᒥᐡᑲᑯᓇᓂᐧᐊᐣ᙮

ᑭᔐᐸᐧᐊᑕᑭᓇᑦ 2018 ᑲ ᐊᑎ ᒪᒋᐸᓂᐟ ᑭᔑᑭᑫᒧᓇᓂᐧᐊᐣ ᑕᑐ ᐊᐧᐁᓇ ᑲ ᐊᐸᑎᓯᐟ ᓀᐢᑕ ᐊᓂᑭ ᑲ ᐊᐸᒋᐊᒋᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇ ᑭᒋ ᔑᑭᒪᒋᐠ ᐁᑲ ᒪᒪᐡ ᑭᒋ ᑐᑕᒥᓂᒋ ᑫᐧᑲᓂᐤ ᐁᑲ ᑭᒋ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᐸᔑ ᑐᑕᑫᐧᐃᐣ ᓀᐢᑕ ᐁᑲ ᑭᒋ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᓇᓂᒋᐧᐃᐣ᙮

ᓇᓇᑲᒋᐊᑲᓂᐧᐊᐣ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᐁᑐᑕᐠ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᐟ ᑕᑐ ᐱᓯᑦ ᒥᐡᑯᐨ ᑭᐢᑌᓂᒪᑲᓂᐧᐊᐣ ᑲ ᐃᔑ ᑲᐡᑭᑕᒪᓱᐟ ᐁᑐᑕᐠ ᐅᑕᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐠ᙮ ᔑᑭᒪᑲᓂᐧᐊᐧᓇᐠ ᑲ ᐊᐸᑎᓯᒋᐠ ᑭᒋ ᑭᐡᐳᓇᑕᒋᐠ ᒪᓯᓇᐃᑲᓇ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᓂᒥᒋᐠ ᐅᑕᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐧᐊᐠ ᐁᑐᑕᑭᐠ ᒥᓯᐧᐁ ᑫᐧᑲᓂᐤ ᒪᓯᓇᐃᑲᑌᓂᐤ ᑕᑐ ᐱᓯᑦ ᑲᓇᐧᐊᐸᒋᑲᑌᐧᐊ ᓀᐢᑕ ᐅᓇᐸᒪᑲᓂᐧᐊᐣ ᒪᐧᐊᐨ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑲᑐᑕᐠ ᑫᐧᑲᓂᐤ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᒋᐠ ᐅᒪ ᑐᑕᐧᒪᐠ᙮

ᑕᑐ ᐱᓯᑦ ᒪᑲ ᐊᐧᐁᓇ ᒪᐧᐊᐨ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑲᓇᓇᑲᒋᑕᐟ ᑲᐡᑭᑕᒪᓱᐤ ᑫᐧᑲᓂᐤ ᑭᒋ ᑭ ᐅᒋ ᑭᐢᑌᓂᒥᐟ ᓀᐢᐣᑕ ᑲᑕ ᒪᓯᓇᓱᐤ ᑊᐯᔾᐢᐅᐠ ᑭᒋ ᑭᐢᑌᑕᑭᒥᐟ᙮