ᑭᒋᑭᔑᐸᓂᐤ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᐁ ᐊᐸᒋᐃᐧᐁᐟ ᓄᐧᕋᐣᐟ

ᒪᐟ ᑐᓂ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ ᐊᐢᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᒪᐧᐊᑐᓯᓇᐃᑲᓂᐧᐊᓂᓂᐠ

ᒪᐟ ᓇᒪᑎᓂᐠ ᐃᑌᑫ ᐁᒧᐧᐊᐱᐢᑕᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐟ᙮

ᑲᑭᒋᑕᔭᐣ ᐁ ᐊᐸᒋᐊᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᓂᑭᓄᑕᓯᓂᐧᐊᐣ ᓂᑭ ᐊᑎ ᐅᑭᒪᐧᐃᐣ ᑭᐡᐧᑲ 2008 ᑲ ᐃᐡᐧᑲ ᐊᐸᒋᐊᑭᐸᐣ ᒥᑭᓯᐧᐊᐅᒋᐢᑐᐣ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᒥᐢᑲᒋᐠ ᓇᓇᑲᐤ ᒪᑕᐧᐊᓯᓂᔭᐠ᙮

ᒥᑕᑕᐟ ᐱᐳᐣ ᑭᐧᓀᐡ ᐃᑌᓂᑕᐧᑲᐣ ᑭᐧᓀᐡ ᓂᑭᐊᐸᒋᐊᐤ ᓄᐧᕋᐣᐟ᙮

ᓂᓯᑭᓀᓯᐣ ᐁ ᑭᐊᐸᑎᓯᔭᐣ ᐅᑕ ᑲ ᑭᓇᓇᑐᐧᐊᓯᓇᐧᐁᔭᐣ ᓀᐢᑕ ᑲ ᑭ ᒥᐢᑲᒪᐣ ᐅᒪ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᒥᑭᓯᐧᐊᒋᐢᑐᐣ ᑲ ᐃᔑᓂᑲᑌᐠ᙮ ᐧᐃᐸᐨ ᑭ ᐊᑎ ᓇᓇᑕᐧᐃ ᑭᐢᑫᓂᒋᑲᑌᐤ ᑫᐧᑲᐣ ᓇᓇᑲᐤ ᑫᐧᑲᓇ ᑲ ᐃᑕᐧᑲᑭ ᐊᐢᑭᐠ᙮ ᓂᓇ ᐁᓇᑲᒋᑕᔭᐣ ᓄᑕᓯᓂᐧᐁ ᐊᑐᑫᐧᐃᐣ ᓂᑭᓄᑯᑕᐣ ᐁᑭᐢᑌᓂᑕᒪᐣ ᐅᒪ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ᙮

ᐊᐢᐱᐣ 2008 ᓀᐢᑕ 2009 ᓂᑭ ᑭᔑᒋᔕᐁᐣ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᑭᐢᑭᓄᐧᐊᒋᑕᓂᐧᐊᐠ᙮ ᑭᒥᒉᑎᐧᐊᐠ ᑲᑦᐸᓂᐧᐊᐠ ᐅᒪ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᑯᒋᑕᒋᐠ᙮ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑭᓂᑲᓂᐸᓂᐤ ᐊᓄᐨ ᑭᔭᐱᐨ ᑲ ᑭᔑᑲᓂᐠ᙮

ᑲᑭᐅᒋᐃᑕᔭᐣ ᑭᐧᓀᐡ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐅᒋ ᑭᒋ ᐧᐃᒋᐊᑭᐠ ᓇᓇᑲᐤ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᓂᑭᐧᐃᒉᐧᐊᐧᐊᐠ ᐯᔭᐧᑲᐣ ᔕᑯᐨ ᑌᓂᒪᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ᙮ ᑭᒋ ᑭᐢᑕᑭᑌᐣ ᒥᓯᐧᐁ ᐃᔑ ᓇᐢᐱᐨ ᒥᓯᐧᐁ ᓂᑭ ᐃᔑ ᔕᐧᐁᓂᑕᑯᓯᐣ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᐧᐊᐧᐃᒋᐃᑐᔭᐠ ᓂᑕᐢᐯᓂᒧᐣ ᑕᔑᓀ ᐅᒪ ᑭᒋ ᐃᑭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᐊᐧᐊ ᐅᒋ ᑲᑦᐸᓂᔾ᙮

ᓄᐧᕋᐣᐟ ᓂᑲᓂᐸᓂᐤ ᓇᐢᐱᐨ ᓂᑕᐢᐯᓂᒧᐣ ᑭᒋ ᒥᓄᐧᐃᒉᐧᐃᑐᓇᓂᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᑭᒥᓂᐸᓂᐠ᙮

ᒥᑐᓂ ᑭ ᑭᐢᑌᓂᒥᑎᓇᐣ ᒪᐟ ᑭᒋ ᑭᐧᓀᐡ ᐁ ᐃᑕᔭᐣ ᒥᑐᓂ ᑭ ᑭᐢᑌᓂᑕᑯᓯᐣ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᔭᐠ ᐁᑭᒥᓄᐧᐃᒉᐧᐃᔭᐠ ᑲᑭ ᐃᔑ ᒧᐢᑌᔦᓂᑕᐠ ᑲᑦᐸᓂᔾ᙮

ᐊᓕᐣ ᑯᐟᐢ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ