ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑭᒧᐧᐊᐱᐢᑕᑦ ᒪᕐᑎᐣ ᑊᐸᓪᐢ

ᐃᓂᓂᐧᐊ ᑲ ᐊᔭᒥᐢᑕᒧᐧᐊᐟ ᑲᐧᐊᐧᐃᑕᒪᑫᐟ ᑫᐧᑲᓇᐊᐧᑲᑭᐠ ᐅᑕᐢᑲᓀᓯᐤ

ᒪᕆᔭ ᐸᐠᐢᑐᕐ ᐊᐧᑲᑭᐠ ᐅᒋᐤ

ᑲᐡᑲᑎᓂᓯᐤ 2017 ᑲᔭᐸᑎᓯᒋᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑭᒧᐧᐊᐱᐢᑕᐧᒪᐠ ᒪᕐᑎᐣ ᑊᐸᓪᐢ ᐁᑭᓇᑭᐡᑲᐧᐊᒋᐠ ᐅᑭᒪᑲᓇ ᓀᐢᑕ ᐅᑭᒪᑲᓂᔑᔕ ᓀᐢᑕ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᐊᔑᐨ ᑲ ᑲᑫᐢᑭᒥᐧᐁᓂᒋᓭᓯᑊ ᓴᑎᐧᑫ ᐧᑌᕆᐣᐢ ᐸᐠᐢᑐᕐ

ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᑯᐠ ᑭ ᐃᔑ ᓇᑭᐡᑲᑐᓇᓂᐧᐊᐣ ᐁᑯᑕ ᒥᓯᐧᐁ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᑎᐸᑐᒋᑲᑌᐠ ᐅᒪ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᐧᕆᐣᐠᐊᑊᐸᔭᕐ ᐊᓯᓂᐧᐃᑭᒪᐤ ᑲᓂᑲᓂᐟ ᑭᓂᑲᓂᐧᐃᑕᑦ ᓇᑭᐡᑲᑐᐧᐃᓂᓂᐤ ᐁ ᑭ ᐊᑎ ᐸᔭᑌᐧᐃᑕᐠ ᑲᑐᒋᑲᑌᓂᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐟ᙮ ᐁᑭᐧᐃᑕᐠ ᐁᑭᐢᑌᓂᑕᐠ ᑭᒋ ᑭᑭᓇᐟ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᐁᓄᒋᑕᒋᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓂᐤ᙮

ᑭᑲᐧᑫᒋᑫᒧᐧᐊᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑫᑯ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓂᐤ ᐁᐸᐱᐸᓂᓂᐠ ᐊᐣᑕ ᑲᑦᐸᓂᐠ᙮ ᐢᑎᑊ ᑭᐧᐃᑕᑦ ᐁ ᐃᑕᐧᑲᓂᓂᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓂᐤ ᐊᐧᐁᓇ ᑭᒋ ᑭᐧᐃᒋᐃᐧᐁᐢᐸᐣ ᑭᒋ ᑭᐧᐃᒋᐊᐟ ᑲ ᐊᐸᑎᓯᓂᒋ᙮ ᑲᑕᐧᐊᐢᑭᐧᑲᐃᑫᐟ ᑲ ᐯᐯᐧᑕᐃᑫᐟ ᐊᐢᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᑲᒥᓇᐧᐁᐟ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐣᑐᑯᓄᓂᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᐟ ᐊᐧᑲᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᐱ

ᑯ ᐧᐁᐱᐧᑫ ᐁ ᐅᒋᐟ᙮

ᐯᔭᐠ ᑭᔐᔭᐊᐤ ᑭᑲᐧᑫᒋᑫᒧᐤ ᑭᒋ ᑭᐧᐁ ᐊᐸᐃᑲᑌᓂᑭᐸᐣ ᑲᔭᐡ ᑐᐅᐧᐃᓂᓂᐤ ᑲ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᓂᓂᐠ᙮ ᐧᐁᓴ ᐊᓂᒪᐣ ᑭᒋ ᑭᐅᔑᑕᓂᐧᐊᐠ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑭᒋ ᐃᔑᓇᐧᑲᐠ ᐁᑲ ᑭᒋ ᑭ ᐅᒋ ᐱᑯᑎᐠ ᑲᒥᓇᒪᑲᐠ᙮

ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐊᐸᒋᐊᑲᐣ ᑭᓇᑭᐡᑲᑫᐤ ᐁᐧᐊᐸᑎᓂᐧᐁᐟ ᐊᐢᑭᐧᐃᒪᓯᓇᐃᑲᓂᓂᐤ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᑭᐢᑭᓄᐧᐊᒋᑕᐟ ᑲ ᑭ ᐃᔑᒥᐢᑲᐧᐊᐟ ᓇᓇᑲᐤ ᒪᑕᐧᐊᓯᓂᔭ᙮ ᐱᓀᐤ ᑲᑕ ᐃᔑᓂᑲᑌᐤ ᐅᒪ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᑭᐃᐧᑌᐤ᙮ ᐁᑯᑕ ᑲ ᑭ ᐃᔑᒥᐢᑭᑲᑌᐠ ᑫᐧᑲᐣ ᑲ ᐃᔑᑕᔑᓇᐧᐃᐟ ᐊᐧᐊ ᐱᓀᐤ᙮ ᑭᐡᐧᑲ ᒥᓇ ᑭᓇᑭᐡᑲᒋᑫᐤ ᑕᐣᑐᕐᐯ ᐸᐧᐊᒐᑭᓇᔑᐡ 14 2017᙮