ᐅᐡᑭ: ᑲ ᑭ ᑎᐸᐢᐧᑲᐃᑲᐣ ᑭᒋ ᒧᒋ ᐣᑐᑕᒪᔭᐣ ᐁᒪᓯᓇᐃᑫᔭᐣ ᐊᔭᒧᐧᐃᓂᔭᐱᐠ ᐅᑕ ᐅᐣᑌᕆᐅᐠ

ᒪᐟ ᐧᑕᓂ ᑲ ᐅᑭᒪᑲᑕᐠ ᐊᐢᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᒪᐧᐊᑐᓯᓇᑌᓂᑭ ᑫᐧᑲᓇ

ᐁᑭᐢᑭᓄᐧᐊᒋᑕᓂᐧᐊᐠ ᑲᔭᔑ ᑐᑕᒧᐧᐃᐣ ᐁᑭᐢᑭᓄᐧᐊᑕᓯᓇᐃᑲᑌᐠ ᑲ ᐃᔑ ᓄᒋᒋᑲᓂᐧᐊᐠ

ᐊᓄᐨ ᑲ ᐊᐸᑕᑭ ᑫᐧᑲᓇ ᒥᓯᐧᐁ ᐃᔑ ᒥᑯᐡᑲᒋᒋᑫᒪᑲᐣ ᓀᐢᑕ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᒧᓇ ᐅᒪ ᐃᔑ ᐅᑎᓂᑲᑌᐤ᙮ ᓂᐢᑭᐱᓯᑦ 2018 ᐊᔓᔾ ᒪᓯᓇᐅᐸᓂᐤ ᐊᐢᑭᐧᐃᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐠ ᐁ ᑭᐢᑭᓄᐧᐊᒋᑕᒪᑲᐠ ᐅᑕ ᐅᐣᑌᑎᐅᐠ᙮

ᐊᔕᔾ ᒧᓇ ᑭᑐᒋᑲᑌᐤ ᑲᔭᐡ ᑲ ᐃᔑᓇᐧᑲᑭᐸᐣ ᑲᑎᐸᐢᐧᑲᐃᑲᑌᑭᐸᐣ ᒪᓇ ᐊᐢᑭᔾ  ᑭᑭᔑᐸᓂᐤ ᑭᔐᐸᐧᐊᑕᑭᓇᑦ 8  2018᙮ ᐊᐢᑭᐧᐃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐠ ᑲ ᐃᔑ ᑭᐢᑭᓄᐧᐊᒋᐧᑕᓂᐧᐊᐠ ᓄᒪᑫᐡ ᐊᔕᔾ ᐅᒋ ᐊᐸᑕᐣ ᐅᑕ ᐅᐣᑌᕆᐅᐠ᙮ ᐁᐧᑲᓂ ᒪᑲ ᑲᑎᑐᒋᑲᑌᐠ ᐅᑕ ᐅᐣᑌᕆᐅᐠ ᐃᑌᑫᐢᑲᒥᐠ ᐅᐣᑌᕆᐅ ᐊᐢᑭᐠ ᒪᑲ ᒪᐧᐊᒋ ᐅᑕᓇᐠ ᑲ ᐃᐢᐸᓂᐠ ᐅᒪ ᐁᑭ ᐃᔑ ᑐᒋᑲᑌᐠ᙮

ᐊᓄᐨ ᒪᑲ ᐅᒪ ᑲᑐᒋᑲᑌᐠ ᒥᓄᐸᓂᐤ ᐁ ᐊᔑᑎᓂᑲᑌᐠ ᐅᒪ

1) ᐁ ᐊᑎ ᐊᒍᐧᐃᐸᓂᐠ ᔓᓂᔭᓂᐠ ᐃᑌᑫ ᐃᓂᑯᐠ ᐊᓄᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᐢᐸᓂᑭᐸᐣ᙮

2) ᐊᒍᐧᐃᐸᓂᐤ ᐊᐢᑭᐠ ᐅᒪ ᐁ ᐅᒋ ᑐᒋᑲᑌᐠ

3) ᐊᒍᐧᐃᐸᓂᐤ ᐊᐢᑭᔾ ᐁᐧᐊᓇᑕᓂᐧᐊᐠ

4) ᐊᒍᐧᐃᐸᓂᐤ ᐊᐢᑭᐠ ᐃᑌᑫ ᒧᓇ ᒥᑯᐡᑲᒋᐸᓂᐤ ᑲ ᐃᑭᑭᐸᐣ ᒪᓇ ᒣᐧᑲᐨ ᑲ ᓇᓇᑐᐧᐊᐸᒋᑲᑌᑭᐸᐣ ᑲᔓᓂᔭᓂᑫᒪᑲᑭ᙮

5) ᒧᓇ ᐊᑭ ᒥᑯᐡᑲᒋᐸᓂᓂᐤ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐅᑕᐢᑭᒋᐠ᙮

ᒣᐧᑲᐨ ᒪᑲ ᐅᒪ ᑲ ᐃᔑ ᑐᒋᑲᑌᐠ ᐁᑎᐸᐢᐧᑲᐃᑲᓂᐧᐊᐠ ᑭᔭᐱᐨ ᐃᑕᐧᑲᐣ ᑲᑕᐧᐊᐢᐧᑲᐃᑫᒋᐠ ᑲᓇᓇᑕᐧᐊᐸᒪᒋᐠ ᔓᓂᔭᓇᓯᓂᔭ᙮ ᐊᓂᑭ ᒪᑲ ᑲᓇᑲᒋᑕᒋᐠ ᐊᐢᑭᓂᐤ ᓀᐢᑕ ᑲᓇᑲᒋᐊᒋᐠ ᑲ ᐃᑕᐱᐢᑭᓯᓂᒋ ᓇᓇᑲᐤ ᐊᓯᓂᔭ ᓀᐢᑕ ᐊᓂᑭ ᐊᑎᐟ ᐁᑯ ᐅᑯ ᑲᓇᑲᒋᑕᒋᐠ ᐁᑕᐧᐊᐢᐧᑲᐃᑲᓂᐧᐊᓂᓂᐠ᙮ ᐁᐧᑲᓂ ᒪᑲ ᐁᔑ ᒧᐢᑌᔦᓂᒋᑲᑌᐠ ᑲᔭᐡ ᐱᑯ ᑲᑐᒋᑲᑌᑭᐸᐣ ᑭᒋ ᑐᒋᑲᑌᑭᐸᐣ ᐁᐧᑲᓂ ᐸᑎᒪ ᓂᑲᐣ ᑫ ᑭ ᐃᔑ ᐧᐃᐧᑲᒋᓇᓂᐧᐊᐠ ᐁ ᐊᐸᑕᑭ ᐅᐅ ᑯᑕᑭᔭ ᐊᐸᒋᑕᐧᐃᓇ᙮ ᓇᐢᐱᐨ ᓂᓇᓇᑲᓯᓇᐣ ᐅᒪ ᑭᒋ ᐃᑭᐠ ᐅᑕ ᐅᐣᑌᕆᐅ ᐅᒪ ᑲ ᐃᔑ ᑐᑕᒪᐠ ᐁ ᐊᑐᐢᑫᔭᐠ᙮