ᑫᐧᑲᐣ ᐅᒪ ᐱᐁᑦᐁᐢ?

ᒋᐅᑊ ᐁᐨᒋ ᑲᑭᔐᐊᔭᐧᐃᐟ ᐅᓄᑕᓯᓂᐧᐁᐤ

VMS Core

ᐊᓄᒋᑫ ᐊᐧᐊ ᑲᑦᐸᓂᔾ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑭ ᑭᔑᑕᐸᐣ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ ᑲ ᑭ ᐊᑎ ᐅᒋ ᑭᒋᑕᐟ ᒪᐠᑊᐸᓪᐢ ᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᐃᑌᑫ᙮ ᑲ ᐅᒋ ᒧᐡᑭᑕᔑᑲᐧᐃᓂᓂᐠ ᑲᐧᐊᓴᐧᑲᓂᐠ᙮ ᑭᒪᒪᐢᑲᑌᓂᑕᐧᒪᐠ ᑲ  ᐃᔑ ᒥᐢᑲᑭᐠ ᐊᓂᑭ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐊᐸᒋᐊᑲᓇᐠ ᓀᐢᑕ ᑭ ᐊᔭᒥᑐᑕᐧᒪᐠ᙮

ᒣᐧᑲᐨ ᒪᑲ ᑲ ᑭᓄᑕᒋᐠ ᐅᐅ ᑫᐧᑲᓇ ᓇᓇᑲᐤ ᑲ ᐃᑕᐱᐢᓯᓂᒋ ᒪᒪᑕᐧᐊᓯᓂᔭ ᐃᑌᑫ ᐅᐡᑲᐨ ᓂᑭᒧᒋ ᐧᐊᐧᐃᐧᑕᐣ ᑭᐡᐧᑲ ᒪᑲ ᓂᑭ ᐊᑎ ᓇᑭᓇᒪᑲᐧᐃᐣ ᑭᒋ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ ᑲ ᐃᔑ ᐯᐧᑲᑕᐃᑲᓂᐧᐊᐠ᙮ ᑭᐡᐧᑲ ᓂᑭᔕᐧᐁᓂᑕᑯᓯᐣ ᐊᑕᒥᐠ ᐊᐢᑭᐠ ᑭᒋ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ᙮ ᒥᓇ ᒪᑲ ᓂᑭᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐣ ᐁᐧᑲᓂ ᒪᑲ ᑲ ᑭ ᐊᑎ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ 1 ᓀᐢᑕ 2 ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᓯᓇᑌᐠ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᐸᓓ ᑲ ᐃᒋᑲᑌᐠ᙮

ᒪᐠᑊᐸᓪᐢ ᑲᓇᑫ ᐅᒋ ᐃᑕᐤ 2.7  ᐱᓕᔭᐣ ᑕᑐ ᐱᐳᐣ ᐊᐢᐱᐣ ᑲ ᐅᒋ ᐃᑕᐟ ᓇᐢᐱᐨ ᑭ ᑭᒋ ᑭᔑᑌᑯᐸᐣ ᐊᐢᑭᐠ ᑫᑲ ᒪᑲ ᑭ ᑭᒋ ᐸᑭᑌᐤ ᐊᐢᑭᔾ ᓀᐢᑕ ᒪᑲ ᑭ ᐊᑎ ᒪᒪᐧᐃᑲᓱᐧᐊᑯᐸᐣ ᐊᓭᓂᔭᐠ ᐃᐣᐱ ᑲ ᐸᑭᓱᐧᐊᑯᐸᓀ ᐁᐧᑲᓂ ᒪᑲ ᐊᑎᐟ ᑲ ᑭ ᐊᑎ ᐅᒋ ᒥᐢᑲᒋᐠ ᐅᑯ ᒪᒪᑕᐧᐊᓯᓂᔭᐠ᙮ ᐁᑯ ᒪᑲ ᑲ ᐊᑎ ᐃᑭᐠ ᐃᐢᐱ ᓂᐱᔾ ᑲ ᐊᑎ ᐃᔑᒋᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐱᐢᑯᓭᑲᑯᐸᓀ᙮ ᐁᐧᑲᓂ ᒪᑲ ᐧᐁᒋ ᑭ ᐊᑎ ᐸᓇᐡᑯᒉᐸᓂᑯᐸᓀ ᑲ ᑭᒋ ᑭᔑᑌᐠ ᐃᐡᑯᑌᐤ ᐁᐧᑲᓂ ᑲ ᐃᑭ ᐃᑭᐠ ᐧᐁᒋ ᑭ ᐊᑎ ᐅᔑᐅᒪᑲᑭ ᐅᐅ ᒧᐡᑭᒋᐧᐊᓂᐯᑯᔕ ᐁᐧᑲᓂ ᐧᐁᒋ ᑭ ᐊᑎ ᒥᔑᑭᑎᐟ ᐊᐧᐊ ᐊᓭᓂᔾ ᑲ ᐸᐸᐱᑐᐧᐁᔑᐠ ᐊᐢᑭᐠ

ᐊᑎᐟ ᓀᐢᑕ ᐊᐣᑌ ᐃᑲᑌ ᑭ ᐊᑎ ᐅᔑᐅᒪᑲᐣ ᐅᒪ ᑫᐧᑲᐣ ᐧᐁᐡᑲᐨ ᐅᑎ ᐧᐊᔦᐡ ᑭᒋ ᒥᓕᔭᐣ ᐱᐳᐧᓇ ᓀᐢᑕ ᐁ ᑭ ᐊᑎ ᐧᐊᓇᐧᐃᔭᔑᑲᐧᐃᐠ ᐊᓂᒪ ᑫᐧᑲᐣ ᑲᓀᓀᐢᐧᑕᑲᒥᐸᓂᐠ ᑲᐧᐊᓴᐧᑲᐠ ᐁᑭᐊᑎ ᐊᐧᑲᓇᐃᑫᐸᓂᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐧᐊᒋᐧᐊᓂᑯᐸᓀ ᐁᐧᑲᓂ ᒪᑲ ᑲ ᑭ ᐊᑎ ᐸᓇᐢᑯᐸᓂᐠ ᐧᐁᓴ ᐁᑭ ᑭᔑᑌᐠ ᓀᑲᐤ ᐊᑕᒥᐠ ᑭᐸᑭᑌᑯᐸᐣ ᒪᑲ ᐃᐡᑯᑌᐤ ᐁᑭᐸᓇᐢᑯᐸᓂᐠ᙮