ᐱᑐᐡ ᑲᐧᐃᑐᒋᑲᑌᐠ ᒣᐢᑲᓇᐤ ᐁᐧᐃᐅᔑᑕᓂᐧᐊᐠ

ᐊᓕᐣ ᑯᐟᐢ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ

ᐃᐢᐱ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᐁ ᐅᔑᑕᓂᐧᐊᐠ ᐊᓇ ᑲᑦᐸᓂᔾ ᐧᐃᓇ ᐃᑌᓂᑕᑯᓯᐤ ᑭᒋ

ᓇᓇᑕᐧᐃ ᑭᐢᑫᓂᑕᐠ ᐊᐢᑭᐠ ᐃᑌᑫ ᐁᑕᐢᑲᒥᑲᓂᐠ ᑲ ᐧᐃ ᐅᒋ ᑲᑕᑕᒧᑕᐟ ᒣᐢᑲᓇᓂᐤ᙮ ᐁᐧᑲᓂ ᒪᑲ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᐃᔑᓇᑯᓯᐟ ᑲᑦᐸᓂᔾ ᐁᑲᐡᑭᐅᐟ ᐁᐧᐃᐅᔑᑕᐟ ᑫᐧᑲᓂᐤ᙮

ᑭᐧᐁᑎᓄᐠ ᐊᐢᑭᐧᐃᒪᓯᓇᐃᑲᐣ ᐊᓂᐃ ᓂᐧᔕᔦᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᔭᒥᑐᒋᑲᑌᐠ

ᐧᐁᓴ ᐁ ᐃᑌᓂᒋᑲᑌᐠ ᑭᒋ ᐃᑕᐧᑲᑭ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓇ ᐊᐣᑕ ᑎᐣᐠᐊᑊᐸᔭᕐ ᐊᓂᒪ ᒪᑲ ᑲ ᐃᔑ ᐯᔓᓇᐧᑲᐠ ᐅᑕᐸᓂᒣᐢᑲᓇᐤ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᑲᓇᑫ 300 ᐊᐢᑭᐧᐃᑎᐸᐃᑲᐣ ᐁ ᐃᐢᐱᓯᓇᐧᑲᐠ᙮ ᐅᐣᑌᕆᐅ ᑭᒋᐅᑭᒪᐤ ᐸᑭᑎᓀᐣ ᔓᓂᔭᓇ ᑭᒋ ᐧᐃᒋᐧᑕ ᐅᑌ ᐃᑌᑫᐢᑲᒥᐠ ᑲ ᐃᔑ ᓇᓇᑫᓂᒧᓂᒋ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇ ᐅᐣᑌᕆᐅ ᐊᐢᑭᐠ ᑭᒋ ᐅᐸᐢᑭᑕᓂᐧᐊᓂᓂᐠ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ᙮

ᐧᐃᐸᐨ ᑭᐡᐧᑲ ᐧᐃᑕᑫ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐤ ᐁᐸᑭᑎᓇᐟ ᔓᓂᔭᓇ $1 ᐱᓕᔭᐣ ᐁᐧᐃᑕᐠ ᑭᒋ ᐊᑎ ᐅᔑᑕᐧᐃᐟ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ ᐊᐣᑕ ᕆᐣᐠᐊᑊᐸᔭᕐ᙮ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᓀᐢᑕ ᑭᒥᓇᑲᓂᐧᐊᐣ ᑫ ᐅᒋ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᓂᑕᐠ ᐊᓂᒪ ᐅᒋ ᒥᑭᓯᐧᐃᐧᐊᒋᐢᑐᐣ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ᙮ ᓂᑭᐧᐃᑕᒪᑯᐧᐃᓇᐣ ᑭᒋ ᐊᔭᒥᐊᑭᒋᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᑫᐢᑎᓇᐨ ᑭᒋ ᑭ ᐊᔑᒋᒋᐠ ᐁᓄᒋᑕᓂᐧᐊᓂᓂᐠ ᐅᒣᓂᐤ᙮ ᐅᒪ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᐸᑯᓭᓂᒧᓇᓂᐧᐊᐠ ᒥᓯᐧᐁ ᑫᐧᑲᐣ ᑲ ᐅᒋ ᓇᓇᑲᒋᑕᓂᐧᐊᐠ ᐊᐢᑭᐠ ᐃᑌᑫ ᑕᐣᑌ ᑫ ᐃᔑ ᒪᓂᐡᑲᑫᒪᑲᐠ ᐊᐢᑭᐠ ᐃᔑ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᒋᑕᒋᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐅᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐅᒋ ᐱᒪᒋᐅᒋᐠ ᐧᐃᓇᐧᐊᐤ ᑲ ᐃᔑ ᓇᑲᒋᑕᒋᐠ᙮ ᐅᒣᓂᐤ ᐅᒋ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ ᓀᐢᑕ ᒣᐢᑲᓇᓂᐤ 300 ᑲ ᐊᐢᑭᐧᐃ ᑎᐸᐃᑲᓀᔭᐠ᙮

ᐃᐢᐱ ᑲ ᐅᑎᑎᑯᐟ ᐅᒣᓂᐤ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ ᑭᒪᒥᑐᓀᓂᑕᑦ ᒥᓇ ᑭᒋ ᑭᐧᐁᔦᓂᑕᐠ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᐸᑭᑎᓂᑲᑌᓂᐠ ᑭᒋ ᐊᑎ ᓄᒋᑕᓂᐧᐊᓂᓂᐠ᙮ ᐁ ᐊᑎ ᑲᒋᒋᐡᑫᒪᑲᓂᓂᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᓂᒋ᙮ ᑫᐧᑲᐣ ᐁᑲ ᐧᐃᓇᐧᐊᐤ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᔑ ᑲᐡᑭᐅᒋᐠ  ᐁᓄᒋᑕᒋᐠ ᐁᐣᑐᑕᒪᓂᐧᐊᓂᓂᐠ ᔓᓂᔭᓇ᙮

ᑭᓇᐢᑯᒧᐤ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐤ ᐅᒣᓂᐤ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᐸᑭᑎᓇᑭᐠ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᓂᐤ ᑭᒋ ᐣᑐᑕᒪᒋᐠ ᔓᓂᔭᓇ ᒣᐢᑲᓇᓂᐤ ᐅᒋ ᐧᐊᐸᓄᐠ ᓀᐢᑕ ᓇᑲᐯᐊᓄᐠ ᐃᑌᑫ ᐊᐣᑌ ᐧᐁᐱᐧᑫ ᓀᐢᑕ ᓂᐱᓇᒥᐢᐠ ᐊᐣᑌ ᒪᑲ ᑭᐧᐁᑎᓄᐠ ᔕᐧᐊᓄᐠ ᑭᒋ ᐃᑕᑕᒧᐠ ᐊᐧᑲᑭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᓇᐃᓇᐧᑲᐠ᙮

ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑲ ᐃᐧᑌᐟ ᐁᓄᒋᑕᓂᐧᐊᓂᓂᐠ ᐊᐢᑭᐠ ᐃᑌᑫ ᑭᒋ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᓂᒋᑲᑌᐠ ᒣᐢᑲᓇᐤ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᒋᐠ ᑫ ᐃᔑ ᑲᐡᑭᐅᐧᐊᐢᐸᐣ ᑭᒋ ᐧᐃᒋ ᐊᐸᑎᓯᒪᒋᐠ ᐅᐣᑌᕆᐅ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐊ᙮ ᓂᐸᑭᑎᓀᓇᐣ ᓂᑭᐢᑫᓂᑕᒧᐧᐃᓂᓇᓇ ᐊᓂᑭ ᑲ ᑲᐡᑭᐅᒋᐠ ᑭᒋ ᐧᐃᑕᒪᐧᐊᒋᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊ᙮ ᑲ ᐃᔑ ᑕᐧᐯᔦᓂᑕᒪᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᒋᑕᒋᐠ ᐅᑕᐢᑭᐧᐊᐤ ᑭᒋ ᑭ ᐅᒋ ᒥᓄᐸᓂᐃᑯᒋᐠ ᑭᔕᐢᐱᐣ ᐅᔑᑕᓂᐧᐊᓂᓂᑫ ᒣᐢᑲᓇᓂᐤ ᐸᑭᑎᓇᐧᑲᐧᐁ ᑭᒋ ᐊᑎ ᐅᔑᑕᓂᐧᐊᓂᓂᐠ ᓀᐢᑕ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᐊᑎ ᒥᐧᓀᓂᑕᑭᐠ ᑭᒋ ᐊᔑᒋᒋᐠ ᐅᒪ ᐁᐧᐃ ᐃᔑ ᑭᑐᑌᐧᐃᐟ ᐅᒪ ᑲᐧᐃ ᐃᔑ ᐅᔑᑕᓂᐧᐊᐠ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ᙮