ᔕᐳᐢᑲᒥᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐅᑭᔑᑲᒥᐧᐊᐤ

ᐢᐧᑲᐟ ᒉᑲᑊ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᔾ ᐃᓂᓂᐠ ᐃᑌᑫ ᑲᐧᐊᐧᐃᒋᐊᐟ ᐁᒪᓯᓇᐱᐡᑭᔑᐠ ᒪᐤᐣᐟ ᒪᐠᑫ ᐧᐊᒋᐠ ᐸᐧᐊᐤ

ᑲᓓᐣ ᓄᓕᐣ ᑭᒋᐅᑭᒪᐧᐊ ᑲᐧᐃᒋ ᐊᑐᐢᑫᒪᐟ

ᓴᑭᐸᑲᐧᐃᐱᓯᑦ 21 ᔕᐧᐸᐢᑲᒥᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐅᑭᔑᑲᒥᐧᐊᐤ᙮ ᒥᓯᐧᐁ ᑭ ᐃᔑ ᑭᐢᑌᓂᒋᑲᑌᐤ ᓇᓇᑲᐤ ᑫᐧᑲᓇ ᐁᑭᑐᒋᑲᑌᐠ ᐁᒥᓇᐧᐊᒋᑲᑌᐠ ᑭᒋ ᓂᓯᑕᐧᐃᓇᑯᑕᓂᐧᐊᐠ ᐃᓂᑯᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᐧᐃᒋᐧᑕᒋᐠ ᐅᑕ ᑭᑕᐢᑭᓇᐠ᙮

ᐅᒪ ᑲ ᐃᔑ ᑭᐢᑌᓂᒋᑲᑌᐠ ᑭᔑᑲᐤ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐅᒋ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐤ ᑲᑭᑐᑕᑭᐸᐣ ᐧᐊᔦᐡ ᓂᐢᑐᒥᑕᓇ ᐱᐳᐣ ᐅᑕᓇᐠ᙮ 1982 ᔕᐧᐸᐢᑲᒥᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑲᒪᒪᐊᐱᒋᐠ ᒪᒪᐤ ᑭᑐᒋᑲᑌᐤ ᑭᒋ ᑭᐃᑕᐧᑲᐠ ᒪᒪᐧᐃᑲᐸᐧᐃᐧᐃᐣ᙮ 1996 ᐁᓂᐱᐠ ᑲ ᑭᑐᒋᑲᑌᐠ ᐅᒪ ᑭᒋ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᐅᑭᔑᑲᒥᒋᐠ 21 ᐁᑕᑐᑯᓇᑭᓯᓂᒋ ᓴᑭᐸᑲᐧᐃᐱᓯᐧᒪ᙮ ᑭᐊᒋᐸᓂᐤ ᑲ ᑭ ᐃᔑᓂᑲᒋᑲᑌᑭᐸᐣ ᑭᒋ ᐃᔑᓂᑲᑎᒋᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐃᐧᑌᐧᐃᐣ ᔕᐧᐸᐢᑲᒥᐠ ᒥᓯᐧᐁ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐃᑎᐣᒋᓂᐢ ᑭᒋ ᐃᐧᑕᓂᐧᐊᐠ᙮

ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐯᔭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᒧᐢᑌᔦᓂᑕᐠ ᑭᒋ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᑭᐢᑫᓂᒋᑲᑌᐠ ᐃᓂᓂᐧᐃ ᐃᑕᐢᑲᓀᓯᐧᐃᐣ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐅᑭᐢᑫᓂᑕᒧᐧᐃᓂᒋᐠ ᑕᑐ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᑭ ᐃᐡᑯᓂᑲᓇ ᐧᐁᓴ ᐁ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ᙮ ᓂᑕᐸᒋᐊᑲᓂᓇᓇᐠ ᓂᓯᑐᑕᐧᒪᐠ ᑕᓀᐢᐱᒋ ᑭᐢᑕᐸᑕᐠ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᒥᓄᐧᐃᒉᐧᐃᑎᐧᐃᐣ ᐅᑯ ᐅᒋ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑭᐧᐁᑎᓄᐠ᙮ ᑲ ᐃᔑ ᑌᑐᑕᐧᐊᑭᒋᐠ ᑲᐧᐃᒋ ᐊᐸᑎᓯᒪᑭᒋᐠ ᐁᐧᑲᓂ ᑲ ᐅᒋ ᐣᑐᒪᑭᒋᐠ ᑭᔐᔭᐊᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᐯᒋ ᐊᔭᒥᒋᑫᒋᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐟ᙮

ᓂᑕᐸᒋᐊᑲᓂᓇᐠ ᑭᐢᑌᓂᑕᐧᒪᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᑲ ᐃᔑ ᐅᑭᔑᑲᒥᓂᒋ ᓀᐢᑕ ᐊᔑᒋᐧᐊᐠ ᑫᐧᑲᓇ ᑲ ᐃᔑ ᒣᑕᐧᐊᓂᐧᐊᓂᓂᐠ᙮ᓀᑎᐣ ᐱᓕᑊᐢ ᐢᐧᑫᕐ ᑐᐧᕋᐣᑐ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᑭᔐᐸᔭᒥᒋᑲᓂᐧᐊᐠ ᑭᒪᐧᑌᐃᑲᓂᐧᐊᐣ ᓀᐢᑕ ᐊᔭᒥᐁᐅᐢᐧᐸᑲᐣ ᑭ ᐃᑕᐤ ᓀᐢᑕ ᑲᐱᐳᓯᑲᓂᐧᐊᐠ ᑭᒥᓂᐧᑲᓂᐧᐊᐣ ᓂᐱᔾ ᐅᑌᐃᒥᓇ ᓀᐢᑕ ᐁ ᑭᒥᒋᓇᓂᐧᐊᑭ᙮ ᓀᑌ ᒪᑲ ᐧᐃᓇ ᑕᐣᑐᕐᐯ ᐊᐸᒋᐊᑲᓇᐠ ᑭᑐᑌᐧᐊᐠ ᐧᐊᒋᐠ ᐊᓂᑦᑭᐧᐊ ᐸᐧᐊᐤ ᑭ ᐃᑕᐧᑲᐣ ᐊᐣᑌ ᑊᐳᕐᐟ ᐧᐁᓕᔭᑦ ᒋᑫᒪ ᐁ ᐃᓂᓂᐧᐊᐢᑭᐧᐊᐠ᙮ ᐊᓂᑭ ᑲᑦᐱᐠ ᑲ ᑭ ᐃᑕᒋᐠᑭᑐᑌᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᐧᐃᓇᐧᐊᐤ ᐸᐧᐊ ᐧᐁᐱᐧᔕ ᓀᐢᑕ ᓱᐧᐃᓗᑲᐤᐟ ᐊᐸᒋᐊᑲᓇᐠ ᑭᑕᑯᓇᐧᒪᐠ ᐅᑕᐸᑎᓯᐧᐊᑎᐧᐊᐧᐊ ᑭᒋ ᓄᑯᑕᒋᐠ ᐁᑭᐢᑌᓂᑕᑭᐠ ᑲ ᑭ ᐯᒋ ᐃᔑ ᑎᐸᑐᒋᑲᑌᓂᐠ ᒥᑐᓂ ᑭᒪᒪᑕᐧᐁᓂᑕᐧᑲᐣ ᓂᑭᑕᐧᐁᓂᒥᑲᐧᐃᓇᐣ ᐁᑭᒋ ᑭᐢᑌᓂᑕᒪᐠ ᐁᐧᐃᒉᐧᐊᑭᒋᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᓇᐢᐱᐨ ᓂᑭᑐᑌᓇᐣ ᑭᒋ ᓄᑯᑕᔭᐠ ᓀᐢᑕ ᐁᑭᐢᑌᓂᑕᒪᐠ ᑭᒋ ᑭ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᑕᐧᐯᔦᓂᒥᑐᐧᐃᐣ ᓀᐢᑕ ᑭᐢᑌᓂᒥᑐᐧᐃᐣ  ᑭᒋ ᑭ ᐅᒋ ᒪᐡᑲᐧᐃᑲᐸᐧᐃᓇᓂᐧᐊᐠ᙮ ᓂᑲᐣ ᐃᑌᑫ ᓀᐢᑕ ᑭᐧᓀᐡ