ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᐁᑎᐸᑐᑌᐠ – ᑎᐠᓯᐣ ᐧᐊᐳᐢ

ᐊᐸᒋᐊᑲᐣ:
ᑎᐠᓯᐣ ᐧᐊᐳᐢ

ᐃᑕᐧᐃᐣ ᑲ ᐅᒋᐟ:
ᐧᐁᐱᐧᑫ

ᐁᑕᐸᑎᓯᐟ:
ᑲᐧᐃᒋᐊᐟ ᐅᓄᑕᓯᓂᐧᐁᐧᐊ


ᐧᐃᑕᒪᐧᐃᓇᐣ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ ᑫᐧᑲᐣ ᑲ ᑲᐡᑭᑕᒪᓱᔭᐣ ᐁ ᐊᐸᒋᐊᐟ ᓄᐧᕋᐣᐟ

ᐊᐢᐱᐣ ᑲ ᐅᒋ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ ᓄᐧᕋᐣᔾ ᑭᔐᐸᐧᐊᑕᑭᓇᑦ 2018 ᓂᐢᐧᑕᔦᐠ ᓂᑭᑐᑌᐣ ᓀᐢᑕ ᒥᐢᑕᐃ ᓂ ᑭ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐣ ᐅᐡᑲᐨ ᓂᑭᐧᐃᒋᐧᑕᐣ ᑲ ᙮ᔑ ᒣᐢᑲᓇᑲᓂᐧᐊᐠ ᑭᐡᐧᑲ ᒪᑲ ᑭᒋᓂᐠ ᓂᑭᐧᐃᒋᐧᑕᐣ ᐊᓄᐨ ᒪᑲ ᑲᓄᑕᓯᓂᐧᐁᐟ ᓂᐧᐃᒋᐊᐤ

ᐁ ᑭᒥᒉᐧᑕᔦᑭᓇᐧᑲᐠ ᑭᑕᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᑕᓀᑌᓂᑕᐧᑲᐠ ᑭ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑯᐧᐃᐣ?

ᓇᓇᑲᐤ ᑐᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᑲ ᑭ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᔭᐣ ᓂ ᑭ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑯᐣ ᑭᒋᓂᐠ ᐧᐃᓇ ᓂᑭ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐣ ᑭᒋ ᐅᔑᐊᑭᐠ ᐊᓇᑯᓇᔑᔕᐠ ᓀᐢᑕ ᓇᓇᑲᐤ ᒥᒋᒪ ᐁ ᐅᔑᑕᔭᐣ᙮ ᐧᐊᓇᐧᐃᑎᒥᐠ ᓂᑭ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑯᐣ ᑫᑐᑕᒪᐣ ᐁ ᐊᐸᒋᑕᔭᐣ ᑭᐡᑭᐳᒋᑲᐣ ᓀᐢᑕ ᑫᑐᑕᒪᐣ ᐁ ᐊᔓᐧᐃᑌᔭᐣ ᔑᐱᔑᔑᐠ ᐅᑕᐸᓇᐢᐠ ᐁ ᐊᐸᒋᐊᐠ᙮ ᑲ ᐃᔑ ᓄᒋᐃᒋᐠ ᐊᓯᓂᔭᐠ ᒥᑐᓂ ᓂᓂᓯᑐᑌᐣ ᐁᑐᒋᑲᑌᐠ ᔕ ᐃᔑ ᓂᓯᑕᐧᐃᓇᐧᐊᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᑫᑐᑕᒪᐤ ᑲ ᐊᐸᑕᑭ ᑫᐧᑲᓇ᙮

ᑫᐧᑲᐣ ᐊᓂᒪᐣ ᑲ ᐃᑌᓂᑕᒪᐣ?

6 ᐁ ᐃᐢᐸᓂᐠ ᐁᐧᐊᓂᐡᑲᔭᐣ ᐁ ᐊᑎ ᑕᒪᑭᓇᒪᐣ ᒥᒋᑦ ᓀᐢᑕ ᓂᑕᐸᒋᑕᐧᐃᓇ ᐁᑯ ᒪᑲ ᐁ ᐊᑎᑭᔐᐸᓀᐧᑫᔭᐣ ᒪᐧᐊᐨ ᒪᑲ ᐁ ᐊᑎᑐᑌᔭᐣ ᑲ ᐃᔑ ᒪᐧᐊᒋᐃᑐᔭᐠ ᐊᔭᐧᑲᒥᓯᐧᐃᐣ ᐅᒋ᙮

ᐁ ᐊᑎ ᑭᔑᐧᐊᔭᐠ ᓂᑭᐧᐃᒉᐧᐊᐧᐊᐠ ᑲᑭᓂᐧᐢᑯᐸᓂᐠ ᑲ ᐃᑐᑕᐃᑯᔭᐠ ᑫ ᐃᔑ ᓇᓇᑕᐧᐊᓯᓀᔭᐠ ᐁ ᐊᐸᑕᑭ ᐱᐧᐊᐱᐢᐧᑲ ᓀᐢᑕ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᐧᐃᑕᒧᒪᑲᑭ ᑫᐧᑲᓂᐠ ᑲᑭᓇᐤ ᒥᓯᐧᐁ ᑲ ᐃᔑᓇᐧᑲᑭ ᑫᐧᑲᓇ ᑲ ᐊᐸᒋᑕᔭᐠ᙮

ᑭᒋ ᐊᑎ ᑭᔑᑌᐤ ᒪᓇ ᐃᐢᐱ ᐁ ᐊᑎ ᐅᐸᑯᒋᐠ ᐱᓯᑦ ᓇᑭᐢᑲᐤ ᐱᑯ ᑕᐱᓇᐣ ᐁᒥᒋᓱᔭᐠ ᑕᔑᓀ ᐱᑯ ᑕᔭᒋᓇᐣ ᑭᐡᐧᑲ ᒪᑲ ᐁᑭᔑᑕᔭᐠ ᑕᑎᑐᑕᓇᐣ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐢᑌᑭ ᐊᐸᒋᑕᐧᐃᓇ ᐁᑯ ᐁᑎᐱᒋᐱᒣᔭᐠ᙮ ᑭᒋ ᐊᑎ ᐅᐧᐁᓂᑲᑕᒪᐠ ᐊᐸᒋᑕᐧᐃᓇ᙮

ᐃᐢᐱ ᐁᑭᔑᑕᔭᐠ ᑌᐧᐸᑌᓇᐣ ᑲ ᑭᓂᐧᑲᓇᐢᑯᐸᓂᐠ ᑭᒋ ᑭᐧᐁᐸᓂᐃᑲᐧᐃᔭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᔭᐠ ᐁᐧᑲᓂ ᐁ ᐊᑎ ᐊᐧᓀᐱᔭᐠ ᐁ ᐊᑎ ᐅᑕᑯᔑᓀᐧᑫᔭᐠ ᑭᐡᐧᑲ ᐁᒧᐧᐊᐱᐢᑕᑐᔭᐠ ᐁ ᐊᓂᒧᑕᒪᐠ ᑲ ᑭ ᑐᑕᒪᐠ ᐊᓂᒪ ᐁᑭᔑᑲᐠ ᑕᑎᔨ ᓂᐸᓇᐤ ᒪᑲ ᑭᐡᐧᑲ᙮

ᑫᐧᑲᐣ ᑲᒥᓀᐣᑕᒪᐣ ᑲᑦᐱᐠ ᐁ ᐃᑕᔭᐣ?

ᐁᐸᒧᑌᔭᐣ ᓄᒋᒥᐠ᙮ ᒥᓂᐢᑎᑯᐠ ᓂᑎᔑᑕᔑᑲᐣ ᐁᒥᐢᑎᑯᐧᐊᐠ ᓇᑲᐯᐊᓄᐠ ᓀᐢᑕ ᔕᐧᐊᓄᐠ ᐃᑌᑫ ᐁ ᐃᑕᐢᑭᓱᒋᐠ ᒥᐢᑎᐧᑲᐡ᙮ ᓂᒥᐧᓀᓂᑌᐣ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᑎᑲᓴᐧᐁᒋᐠ ᑲᒥᓇᐧᐁᒋᐠ ᑕᐧᑕ ᐁ ᐊᑎ ᐅᑕᑯᔑᐠ᙮

ᓂᑲᐣ ᐃᑌᑫ ᑕᐣᑌ ᐁᔑᐧᐊᐸᑕᒪᐣ ᑫ ᐊᑎ ᑐᑕᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑭᒋ ᐊᑎ ᐱᑦᐸᓂᐧᑕᐟ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ?

ᓂᑲᒥᐧᓀᓂᑌᑕᔾ ᑭᒋ ᔕᐳᐡᑲᒪᐣ ᐅᒪ ᐊᑐᑎᓯᐧᐃᐣ ᑭᒋ ᑭᐱᑦᐸᓂᐧᑕᔭᐣ ᑲᒪᒥᔕᑭ ᐱᑦᐸᓂᒋᑲᓇ ᓀᐢᑕ ᐧᐊᑭᑕᐢᑲᒥᐠ ᑭᒋ ᐃᔑ ᐸᐸᓂᔭᐣ᙮

ᑫᐧᑲᐣ ᑐᑕᒪᐣ ᐁ ᐊᐧᓀᐱᔭᐣ?

ᓂᑭᐠ ᑕᐱᐣ ᐁᐧᐃᑕᐱᒪᑭᐠ ᓂᐯᔭᑯᑌᐧᐃᓯᒪᐠ ᒪᐧᐊᐨ ᓂᑯᓯᐢ ᑲ ᐊᐱᔑᔑᔑᐟ ᓀᐢᑕ ᐣᑌᑦ ᐁᑎ᙮ ᓂᒥᐧᓀᓂᑌᐣ ᓀᐢᑕ ᐁᑌᐊᒪᔭᐣ ᐳᑯᕐ ᐁᒣᑕᐧᐁᔭᐣ ᓀᐢᑕ ᓄᒋᒥᐠ ᐁ ᐃᑐᑌᔭᐣ ᐁᐧᐃᒋ ᐧᑲᐡᐧᑫᐱᒉᑫᒪᑭᐠ ᓂᐧᐊᑯᒪᑲᓇᐠ᙮

ᑫᐧᑲᐣ ᒪᓇ ᐱᑕᔭᐣ ᐁᐯᒋ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ?

ᓂᔓ ᐊᐱᐡᐧᑫᔑᒧᓇ ᐧᐊᐳᔭᐣ ᓂᑭᑐᒋᑲᓂᐡ ᐁᑯᑕ ᓀᐢᑕ ᐧᐁᒋ ᐊᔭᒥᐊᑭᐠ ᓂᑭᐠ ᑲ ᐃᑕᒋᐠ᙮ ᑕᔑᓀ ᓀᐢᑕ ᓂᑲᓇᐧᐁᓂᑕᐧᒪᐣ ᓂᑯᓯᐢ ᐁᒪᓯᓇᐧᐊᐱᐡᑭᔑᐠ᙮

ᒥᐧᑫᐨ ᑎᑕᐤ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑲᑦᐸᓂᔾ ᑲ ᑭᐸᑭᑎᓂᐟ ᑭᒋ ᐊᐸᑎᓯᐧᐊᐠ ᐊᓄᐨ ᑲᑭᐱᐳᓂᓂᐠ ᓀᐢᑕ ᒥᐧᑫᐨ ᑎᑕᐤ ᑫᐟᓕᐣ ᑊᐯᐧᕆᐢ ᑲ ᑭ ᐅᑎᓂᐟ ᑭᒋ ᐊᐸᑎᓯᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᑭᐱᑐᐧᑫᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐟ᙮