ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᒧᐧᐊᐱᐢᑕᐠ ᐁᐢᑲᕐ ᑲᑦᐱᓂᐤ

ᐊᓕᐣ ᑯᐟᐢ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ

ᐊᐧᑲᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᐧᐁᐱᐧᑫ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᒣᐧᑲᐨ ᑲ ᑭ ᐯᒋ ᒧᐧᐊᐱᒋᐠ ᐅᑕ ᑲᑦᐱᐠ ᐅᐸᐅᐧᐃᐱᓯᐧᒪ᙮

ᐊᐧᐊ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᓇᓇᑲᒋᑕᐤ ᐁᒧᐧᐊᐱᓇᓂᐧᐊᓂᓂᐠ ᑲᓇᑫ  15 ᓀᐢᑕ 20 ᐯᔭᐧᑲ ᐁᐱᐳᓂᓂᐠ᙮ ᐊᑎᐟ ᐯᔭᑯ ᑭᔑᑲᐤ ᐊᑎᐟ ᒪᑲ  ᓄᒪᑫᐡ ᑕᐧᐊᐢᑌᐤ᙮ ᐊᓇ ᒪᑲ ᐱᑯ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᑲ ᐯᒋ ᒧᐧᐊᐱᐟ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᔭᐠ ᑲᑦᐱᐠ ᐁᐧᐃ ᑲᓇᐧᐊᐱᑕᐠ ᐱᑯ ᐅᒣᓂᐤ ᕆᐣᐠ ᐊᑊᑊᐸᔭᕐ ( ᑭᓂᐧᑲᓇᑯᓀᐤ ᐃᐡᑯᑌᐤ)

ᑭᔐᔭᐊᐧᐊᐠ ᐊᐧᑲᑭᐠ ᐅᒋ ᐁᑯ ᒪᑲ ᐧᐁᐱᐧᑫ ᐁᑯ ᐅᑯ ᒪᐧᐊᐨ ᑲ ᑭᒋ ᑭᐢᑌᓂᑕᑯᓯᒋᐠ᙮ ᐊᐢᑲᐤ ᒪᓇ ᐱᔭᑯᑎᐱᐢᑲᐤ ᐃᑕᐧᐊᐠ ᐁᐧᐃ ᑲᑲᓇᐧᐊᐸᑕᑭᐠ ᐅᑎ ᓀᐢᑕ ᒪᑲ ᐊᐣᑕ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇ ᑲ ᐊᐸᑎᓯᓂᒋ ᐅᑎᑕᐧᐃᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐅᒋᓂᒋ᙮ ᐅᑯ ᑭᔐᔭᐊᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᔑᑭᐡᑲᑫᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᓂᓇᑕᐧᐁᓂᒪᓇᓂᐠ ᑭᒋ ᒥᐧᓇᑐᑕᑭᐠ ᑲ ᐃᑕᐱᔑᑭᐠ ᑭᒋ ᐊᓂᒧᑕᑭᐠ ᐅᑎᑕᐧᐃᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᑐᒋᑲᑌᓂᐠ ᐅᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᓂᓂᐠ᙮

ᐊᐢᑲᐤ ᒪᓇ ᓀᐢᑕ ᐯᔑᐧᐊᓇᓂᐠ ᑲ ᑭᐢᑕᑭᓱᒋᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᐁ ᑲᐧᑫᒋᒪᑭᒋᐠ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᑭᒋ ᐯᒋ ᐧᐃᒉᐧᐊᒋᐠ᙮ ᐃᐢᐱ ᐅᒪ ᐁ ᑐᑕᒪᐠ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐳᕈᐢ ᓀᐢᑕ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐧᑲᕐᐣᓂᓀᔭᐢ ᒥᓄ ᐅᑎᓀᐤ ᐁᐧᐊᒋᔦᒪᐟ ᐅᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐅᑕᐢᑭᒋᐠ ᓀᑊᑕ ᐁᐧᐃᑕᒪᐧᐊᒋᐠ ᑲ ᐃᑌᓂᑕᑭᐠ ᐅᒪ ᑲ ᐅᔑᑕᓂᐧᐊᓂᓂᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓂᐤ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐧᐃᒉᐧᐊᒋᐠ ᐅᐅ ᑲᑦᐸᓂᐧᐊ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑲ ᐃᔑᓂᑲᓱᓂᒋ᙮ ᐁᐧᑲᓂ ᐯᔭᐧᑲᐣ ᑲ ᑐᑕᑭᐸᐣ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᑲ ᑭ ᒥᓄᐅᑎᓇᐢᐸᐣ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᓇᑲᓇ ᑲᓂᐢᑎᓂᐢᐸᐣ ᐳᐳᓄᐠ ᑲ ᑭ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᓂᐢᐸᐣ᙮

ᑭᐧᓀᐡ ᐃᐢᐸᓂᓂᐤ ᐧᐃᓇ ᑲ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᒋᐠ ᐁ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᒋᐠ ᒉᑫᒪ ᐁ ᓇᓇᑕᐧᐃ ᑭᐢᑫᓂᒪᒋᐠ ᐊᓯᓂᔭ ᐊᓂᒪ ᐁ ᐃᓇᐸᑎᓯᒋᐠ ᓀᐢᑕ ᐁ ᐅᒋ ᑭᐢᑭᓄᑕᐃᒋᐠ ᐊᐣᑌ ᑲ ᐃᔑ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᒋᐠ ᓗᐧᕆᐣᔑᐣ ᑭᒋ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᑯᐠ ᓴᐟᐯᕆ ᐃᑕᐧᐃᓂᐠ ᑲ ᐃᑕᐧᑲᐠ᙮ ᒪᔾᐠ ᓓᓱᕐ ᐁ ᐃᔑᓂᑲᓱᓂᒋ ᑲ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑯᒋᐠ᙮ ᐁᑯᑕ ᒪᑲ ᐱᑯ ᐁᑕᐧᑲᐠ ᐅᒪ ᑐᐧᐃ ᑲᑦ ᑲ ᐅᒋ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᒋᐠ ᐅᑕ ᒣᐧᑲᓂᐱᐣ ᐁ ᐃᑕᐧᑲᑭ ᐅᐅ ᑐᐧᐊ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃᓇ ᐅᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᔭᐠ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᐢᑭᐠ ᐃᑌᑫ ᑫᐧᑲᐣ ᑲ ᐅᒋ ᓇᓇᑲᒋᑕᓂᐧᐊᐠ ᐊᒥᐢᑯ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᓇᑲᓇᐠ ᑲ ᐅᒋᐢᑕᒪᑫᒋᐠ᙮

ᐁ ᐊᑎ ᑭᒋᑕᓂᐧᐊᐠ ᒪᓇ ᐁ ᐊᑎ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᐁᓂᐱᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᑭᔐᔭᐊᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐅᑕᐸᒋᐊᑲᓇ ᐣᑕᐧᐁᓂᒣᐤ᙮ ᑭᒋ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᓂᒋ ᒣᐧᑲᐨ ᐁ ᐊᑎ ᐊᔭᒥᒋᑲᓂᐧᐊᓂᓂᐠ ᐯᐡᑭᐡ ᐁᒪᐧᑌᐊᐢᑭᐧᑲᓂᐧᐊᓂᓂᐠ᙮ ᓇᐢᐱᐨ ᒪᓇ ᒥᐧᓀᓂᑕᐧᑲᐣ ᐅᒪ ᐁ ᑐᒋᑲᑌᐠ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᒧᒋᑫᓂᑕᒥᐃᑯᐧᐊᐠ᙮