ᑫᐧᑲᐣ ᐊᓂᒪ ᒉᐁᐟ ᐁᐢ ᓯ

ᑲᑐᕆᐣ ᓀᐃᒥ ᑲᓇᓇᑲᑎᓯᐟ ᐊᐸᒋᐊᑲᐣ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᐁᑯᑕ ᐁᑕᔭᐠ᙮ ᑕᐧᐯ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᓇᓇᑲᒋᑕᓂᐧᐊᐣ ᑭᒋ ᑭᑭᐧᐁᔭᐠ ᐁ ᐅᓂᑭᐃᑯᒪᐧᐃᔭᐠ ᓀᐢᑕ ᐁ ᐃᑕᒋᐠ ᓂᐧᐃᒉᐧᐊᑲᓂᓇᓇᐠ ᐊᑎᐟ ᐁᐅᑯᒥᒪᐧᐃᒋᐠ ᐅᑕᓂᓯᒪᐧᐊᐠ ᐅᑯᓯᓯᒪᐧᐊᐠ ᐅᓯᓯᒪᐧᐊᐠ᙮ ᒥᓄᐱᒪᑎᓯᐧᒪᐃᐣ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᑲᓇᓇᑲᑎᓯᐟ ᑲᑦᐱᐠ ᐁᐢᑯᕐ

ᓕᐣᑎᐣ ᐧᐊᐸᐢ ᑲᐧᐃᒋᐧᑕᐟ ᑲᑦᐱᐠ ᑭᔐᐸᐧᐊᑕᑭᓇᑦ 2018 ᓇᑭᐢᑲᐤ ᑲᑕᐧᑲᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᓂᑕᔭᐣ ᑫᐧᐃᒋᐊᐠ ᐊᐸᒋᐊᑲᐣ ᑭᐡᐧᑲ ᒪᑲ ᑲᑦᐱᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᐣ ᑫ ᐊᑎ ᐊᐱᐸᓂᐠ ᒥᑭᓯᐧᐃᐱᓯᑦ ᐊᑯᒋᑫ᙮ ᓇᐢᐱᐨ ᓂᒥᐧᓀᓂᑌᐣ ᑭᒋ ᐃᑕᔭᐣ ᐊᐣᑕ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦ᙮ ᓂᐢᑕᑦ ᑲ ᑐᑕᒪᐣ ᐁ ᑭᑯᒋᑕᔭᐣ ᑭᒋ ᑲᐧᑫ ᑭᐢᑫᓂᒪᑭᐠ ᐊᐣᑕ ᑲ ᐃᑕᒋᐠ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᒧᐧᐊᐱᐢᑕᐠ ᐁᐢᑲᕐ ᑲᑦᐱᓂᐤ

ᐊᓕᐣ ᑯᐟᐢ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ ᐊᐧᐊ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᓇᓇᑲᒋᑕᐤ ᐁᒧᐧᐊᐱᓇᓂᐧᐊᓂᓂᐠ ᑲᓇᑫ  15 ᓀᐢᑕ 20 ᐯᔭᐧᑲ ᐁᐱᐳᓂᓂᐠ᙮ ᐊᑎᐟ ᐯᔭᑯ ᑭᔑᑲᐤ ᐊᑎᐟ ᒪᑲ  ᓄᒪᑫᐡ ᑕᐧᐊᐢᑌᐤ᙮ ᐊᓇ ᒪᑲ ᐱᑯ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᑲ ᐯᒋ ᒧᐧᐊᐱᐟ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᔭᐠ ᑲᑦᐱᐠ ᐁᐧᐃ ᑲᓇᐧᐊᐱᑕᐠ ᐱᑯ ᐅᒣᓂᐤ ᕆᐣᐠ ᐊᑊᑊᐸᔭᕐ ( ᑭᓂᐧᑲᓇᑯᓀᐤ ᐃᐡᑯᑌᐤ) ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᐱᑐᐡ ᑲᐧᐃᑐᒋᑲᑌᐠ ᒣᐢᑲᓇᐤ ᐁᐧᐃᐅᔑᑕᓂᐧᐊᐠ

ᐊᓕᐣ ᑯᐟᐢ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ ᐃᐢᐱ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᐁ ᐅᔑᑕᓂᐧᐊᐠ ᐊᓇ ᑲᑦᐸᓂᔾ ᐧᐃᓇ ᐃᑌᓂᑕᑯᓯᐤ ᑭᒋ ᓇᓇᑕᐧᐃ ᑭᐢᑫᓂᑕᐠ ᐊᐢᑭᐠ ᐃᑌᑫ ᐁᑕᐢᑲᒥᑲᓂᐠ ᑲ ᐧᐃ ᐅᒋ ᑲᑕᑕᒧᑕᐟ ᒣᐢᑲᓇᓂᐤ᙮ ᐁᐧᑲᓂ ᒪᑲ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᐃᔑᓇᑯᓯᐟ ᑲᑦᐸᓂᔾ ᐁᑲᐡᑭᐅᐟ ᐁᐧᐃᐅᔑᑕᐟ ᑫᐧᑲᓂᐤ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᔕᐳᐢᑲᒥᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐅᑭᔑᑲᒥᐧᐊᐤ

ᑲᓓᐣ ᓄᓕᐣ ᑭᒋᐅᑭᒪᐧᐊ ᑲᐧᐃᒋ ᐊᑐᐢᑫᒪᐟ ᓴᑭᐸᑲᐧᐃᐱᓯᑦ 21 ᔕᐧᐸᐢᑲᒥᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐅᑭᔑᑲᒥᐧᐊᐤ᙮ ᒥᓯᐧᐁ ᑭ ᐃᔑ ᑭᐢᑌᓂᒋᑲᑌᐤ ᓇᓇᑲᐤ ᑫᐧᑲᓇ ᐁᑭᑐᒋᑲᑌᐠ ᐁᒥᓇᐧᐊᒋᑲᑌᐠ ᑭᒋ ᓂᓯᑕᐧᐃᓇᑯᑕᓂᐧᐊᐠ ᐃᓂᑯᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᐧᐃᒋᐧᑕᒋᐠ ᐅᑕ ᑭᑕᐢᑭᓇᐠ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᑫᐧᑲᐣ ᐅᒪ ᐱᐁᑦᐁᐢ?

ᒋᐅᑊ ᐁᐨᒋ ᑲᑭᔐᐊᔭᐧᐃᐟ ᐅᓄᑕᓯᓂᐧᐁᐤ ᐊᓄᒋᑫ ᐊᐧᐊ ᑲᑦᐸᓂᔾ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑭ ᑭᔑᑕᐸᐣ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ ᑲ ᑭ ᐊᑎ ᐅᒋ ᑭᒋᑕᐟ ᒪᐠᑊᐸᓪᐢ ᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᐃᑌᑫ᙮ ᑲ ᐅᒋ ᒧᐡᑭᑕᔑᑲᐧᐃᓂᓂᐠ ᑲᐧᐊᓴᐧᑲᓂᐠ᙮ ᑭᒪᒪᐢᑲᑌᓂᑕᐧᒪᐠ ᑲ  ᐃᔑ ᒥᐢᑲᑭᐠ ᐊᓂᑭ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐊᐸᒋᐊᑲᓇᐠ ᓀᐢᑕ ᑭ ᐊᔭᒥᑐᑕᐧᒪᐠ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᐅᐡᑭ: ᑲ ᑭ ᑎᐸᐢᐧᑲᐃᑲᐣ ᑭᒋ ᒧᒋ ᐣᑐᑕᒪᔭᐣ ᐁᒪᓯᓇᐃᑫᔭᐣ ᐊᔭᒧᐧᐃᓂᔭᐱᐠ ᐅᑕ ᐅᐣᑌᕆᐅᐠ

ᒪᐟ ᐧᑕᓂ ᑲ ᐅᑭᒪᑲᑕᐠ ᐊᐢᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᒪᐧᐊᑐᓯᓇᑌᓂᑭ ᑫᐧᑲᓇ ᐊᓄᐨ ᑲ ᐊᐸᑕᑭ ᑫᐧᑲᓇ ᒥᓯᐧᐁ ᐃᔑ ᒥᑯᐡᑲᒋᒋᑫᒪᑲᐣ ᓀᐢᑕ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᒧᓇ ᐅᒪ ᐃᔑ ᐅᑎᓂᑲᑌᐤ᙮ ᓂᐢᑭᐱᓯᑦ 2018 ᐊᔓᔾ ᒪᓯᓇᐅᐸᓂᐤ ᐊᐢᑭᐧᐃᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐠ ᐁ ᑭᐢᑭᓄᐧᐊᒋᑕᒪᑲᐠ ᐅᑕ ᐅᐣᑌᑎᐅᐠ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ