ᐁ ᐊᑎ ᐃᔑᓇᐧᑲᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᑕᐣᑌ ᑲ ᐅᒋ ᒪᒋᐸᓂᐠ᙮

ᑯᕐᑎᐢ ᑯᐢᑐᕐ ᐊᐧᑲᑭᐠ ᐅᑕᐢᑲᓀᓯᐤ ᐊᓄᒋᑫ ᓂᑭᐃᑐᑕᐣ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᒪᐧᐊᒋᐃᑐᓇᓂᐧᐊᐠ ᐅᐣᑌᕆᐅ ᐊᐢᑭᐠ ᑲᓄᑕᓯᓇᐧᐁᒋᐠ ᐁᐧᐊᐸᑎᓇᐧᐁᒋᐠ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᐸᓯᑯᒪᑲᓂᓂᐠ ᐅᒣᓂᐤ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ᙮ ᑕᐣᑌ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᒪᒋᐸᓂᐠ ᑕᐣᑐᕐᐯ ᐃᑌᑫ᙮ ᓂᑭᐊᐸᑎᓯᐣ ᐊᐣᑕ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᐊᐢᑕᐟ ᐅᑕᔭᓇ ᒥᒋᓱᓇᑎᑯᐠ᙮ ᐁ ᐧᐊᒋᔦᒪᑭᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑲ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᒋᐠ ᓀᐢᑕ ᐁ ᐯᒋ ᓇᓇᑕᐧᐃ ᑲᐧᑫᒋᑫᒧᒋᐠ ᑫᐧᑲᓇ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᐁᓂᐱᐠ ᑲ ᐃᔑ ᓇᓇᑐᓂᑲᓂᐧᐊᐠ ᒪᐠᑊᐸᓪᐢ ᓴᑲᐃᑲᐣ

ᐊᓄᐨ ᑲᓂᐱᐠ ᑲᑕ ᑭᒋᑕᓂᐧᐊᐣ ᑭᒋ ᐣᑕᐧᐃ ᓇᓇᑐᓂᑲᑌᐠ ᑫᐧᑲᐣ ᐊᐣᑕ ᒪᐠᑊᐸᓪᐢ ᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐟ ᐅᐡᑲᐨ ᐅᒪ ᐁᑐᒋᑲᑌᐠ ᐊᐢᐱᐣ ᑭᓕᑊ ᓂᔓ ᐱᐳᐣ ᑲ ᑭ ᓇᓇᑕᐧᐃ ᑭᐢᑫᓂᒋᑲᑌᑭᐸᐣ᙮ ᑭᒋ ᐃᑌᓂᒋᑲᑌᐤ ᐅᒪ ᐁ ᐃᐢᐸᓂᐠ ᐅᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᒪᐠᑊᐸᓪᐢ ᑲ ᑭ ᒥᐢᑲᒋᐠ ᐅᑎ ᓇᓇᑲᐤ ᐊᓯᓂᔭᐠ ᑲ ᐃᑕᐱᐢᑭᓯᒋᐠ 2002 ᐁᐱᐳᐠ ᑲ ᑭᒥᐢᑲᐧᐊᐧᐊᐢᐸᐣ ᕆᐣᐠ ᐊᐢᐸᔭᕐ᙮ ᐱᑕᒪ ᒪᑲ ᑲ ᑭ ᐁᑲ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᐱᐢᑫᓂᒥᒋᐟ ᐁᒥᔑᑭᑎᐟ ᐊᓇ ᑲ ᐅᓴᐧᐊᐱᐢᑭᓯᐟ ᐅᓴᐧᐊᐱᐢᐧᑲᓯᓂᔾ ᒣᐧᑲᐨ 2007 ᑲ ᐱᐳᓇᑲᐠ᙮ ᐊᓂᑭ ᓀᐢᑕ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᑲ ᑭ ᒥᐢᑲᒋᐠ ᒣᐧᑲᐨ ᐅᐅ ᑲ ᐱᐳᓇᑲᑭ 2007 ᓀᐢᑕ  2011 ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐅᑕᔭᒧᐧᐃᐣ

ᐊᓄᐨ ᑲ ᑭ ᐱᐳᐠ ᑭᒋ ᑫᐧᑲᐣ ᑭᑐᒋᑲᑌᐤ ᐊᐧᑲᑭᐧᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᓂᐢᑭᐱᓯᑦ 12 ᑲᑕᑐᑯᓇᑭᓯᐟ ᑭᒪᓯᓇᐅᑎᓯᐧᐊᐠ ᐁᓇᐢᑯᒧᒋᐠ ᐅᒪ ᐅᒋ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᕆᐣᐠ ᐊᑊᐸᔭᕐ ᑭᒋ ᑭ ᐊᑎ ᒧᓇᐃᑫᐟ᙮ ᑲᓇᓇᑕᐧᐃ ᑐᒋᑲᑌᐠ ᑲᑕ ᓯᑐᐡᑲᑫᒪᑲᐤ ᐅᒪ ᓇᐢᑯᒧᐧᐃᐣ ᑭᒋ ᑭᐢᑕᐸᑕᐣ ᐅᒪ ᓇᐢᑯᒧᐧᐃᐣ᙮ ᐊᐧᑲᑭᐧᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑲᑕ ᑭᐧᐁᑐᑕᐧᐊᑲᓂᐧᐊᐧᓇᐠ ᒥᐡᑯᐨ ᐁᓄᒋᒋᑲᓂᐧᐊᓂᓂᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐅᑕᐢᑭᒋᐠ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᒣᐢᑲᐧᐃᓯᐟ

ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ, ᐯᓪᑯ ᐧᐃᐣᐢᑐᐧᕋᑦ ᐁ ᐃᔓᐧᐃᑕᓂᐧᐊᐠ ᐱᒥᔾ ᑲ ᐃᔑ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᒪᒪᐢᑲᑌᓂᑕᐧᑲᐣ ᐅᑌ ᑭᐧᐁᑎᓄᐠ ᐊᐢᑭᐠ᙮ ᒣᐧᑲ ᐱᐳᐣ ᒥᓄᐸᓂᐤ ᐅᒪ ᐁᑐᒋᑲᑌᐠ᙮ ᐧᐁᓴ ᑲᐡᑭᑕᓂᐧᐊᐣ ᐁ ᐅᔑᑕᓂᐧᐊᐠ ᑐᐅᐧᐃᐣ ᒪᐢᐧᑲᒥᐠ ᑫ ᑭ ᑐᐅᒪᑲᐠ ᑲᒥᔕᐠ ᑲᐱᒥᓇᒪᑲᐠ᙮ ᐁᐱᐳᐠ ᑲ ᐊᐸᑕᑭ ᑲᐱᒥᓇᒪᑲᑭ ᐊᐧᐊᓯᑌ ᓂᐢᐧᑕ ᐃᓂᑯᐠ ᐊᓂᐧᐊᐠ ᑲᐡᑭᑕᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᐱᒪᐅᑕᓱᒋᐠ ᐃᐡᐱᐨ ᐧᐃᓇ ᓂᐱᐠ ᑲ ᑐᐅᒪᑲᐠ ᑲᐱᒥᓇᒪᑲᐠ ᑲ ᐊᐸᒋᑕᔭᐠ ᐁᓂᐱᐠ᙮ ᐧᐃᐸᐨ ᑭᓂᒋᑕᓇᐣ ᐁ ᐊᑎ ᐱᐳᐠ ᐁᐱᐢᐧᑲᐧᐊᑭᐟ ᒪᐢᐧᑲᒥᐟ ᑯᐸᕐ ᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᐁᐧᐃ ᑭᐢᐸᑭᓯᑯᑕᔭᐠ᙮ ᐃᐢᐱ 26 ᐁ ᐃᐢᐱᒋ ᑭᐢᐸᑭᓯᐟ ᒪᐢᐧᑲᒥᔾ ᐁᐧᑲᓂ ᐁᐃᐢᐸᓂᐧᑕᔭᐠ ᐱᒥᔾ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᐅᐡᑲᐨ ᐊᐣᑕ ᕆᐣᐠᐊᑊᐸᔭᕐ

ᐅᐡᑲᐨ ᑲ ᐊᑎ ᓄᒋᒋᑲᓂᐧᐊᑭᐸᐣ ᐅᓴᒥ ᐊᐢᑭᐧᐃᒪᓯᓇᐃᑲᐣ ᑭᓄᒋᑕᓂᐧᐊᓄᐸᓂ ᑭᓄᑕᓯᓂᐧᐊᓄᐸᐣ ᐧᐊᑭᐨ ᐅᒋ ᐊᓂᑭ ᑲᐧᐊᑭᒋᔑᑭᐠ᙮ ᐊᐣᑕ ᕆᐣᐡ ᐊᑊᐸᔭᕐ ᐊᓂᑭ ᐊᓯᓂᔭᐠ ᑭᐊᓂᒥᐃᑯᓇᓂᐧᐊᐣ ᐁᓄᒋᐃᒋᐠ ᓇᓇᑕᐧᐃ ᑭᐢᑫᓂᑕᒧᐧᐃᓂᐠ᙮ ᐃᐢᐱ ᑲ ᐃᐡᐧᑲ ᓄᑕᓯᓂᐧᐊᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᐡᐧᑲ ᐳᔕᑲᐃᑲᓂᐧᐊᐠ ᒥᑐᓂ ᑭᒪᒥᑐᓂᑲᑕᐧᐊᑲᓂᐧᐃᐸᓂᐠ ᑭ ᐊᑎ ᑐᒋᑲᑌᐤ ᐁ ᑭ ᑭᐢᑭᓄᐧᐊᒋᑕᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᓄᒋᒋᑲᓂᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᐁ ᑭ ᐊᑎ ᑭᑕᐅᓂᒋᐠ ᐊᓂᑭ ᐊᓯᓂᔭᐠ ᑲ ᑭᓂᐧᑲᓇᐢᑯᐸᓂᐠ ᐁ ᑭ ᐊᐸᑕᐠ᙮ ᑭᐧᓀᐡ ᑭᐢᐸᓂᐤ ᓀᐢᑕ ᒥᐢᑕᐃ ᑭᐢᐸᓂᐤ ᔓᓂᔭᓂᐠ ᐃᔑ᙮ ᐊᓂᑭ ᑲᓇᑲᒋᒋᐠ ᐅᒪ ᐃᔑ ᑭᓇᓇᑫᓂᒧᑐᑕᐧᒪᐠ ᑭᒋ ᑭᐧᒣᒋ ᒥᔓᑕᑭᐠ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᓇᓇᑕᐧᐃ ᑐᑕᑭᐠ ᐅᐅ ᑫᐧᑲᓇ ᑲᑭᑲᐧᑫ ᒥᐢᑲᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᑭ ᐸᑭᓴᑭᐠ᙮ ᐊᐣᑕ ᕆᐣᐠᐊᐢᐸᔭᕐ᙮ ᑲᐯᐯᐧᑲᑕᐃᑲᓂᐧᐊᐠ ᕆᐣᐠ ᐊᑊᐸᔭᕐ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᐁᐱᐳᐠ ᓇᓇᑕᐧᐊᐸᒋᑫᐧᐃᐣ ᐁᑎᐸᑐᒋᑲᑌᐠ

ᓇᐢᐱᐨ ᑭ ᑭᒋ ᑎᓇᐅᓇᓂᐧᐊᐣ ᑲ ᑭᑐᒋᑲᑌᐠ ᐁ ᐅᑎᓂᑲᑌᐠ ᑫᐧᑲᓇ᙮ ᐁᐅᑯᒪ ᐯᔭᐠ ᑕᐸᑎᓱᐧᐃᓂᓇᐣ ᓂᑭᐊᑎ ᒪᐧᐊᑐᓀᓇᐣ ᐁ ᐅᑎᓇᒪᐠ ᐊᓂᐃ ᑫᐧᑲᓇ ᑲᐱᐅᑕᐃᑲᑌᑭ ᐊᐣᑕ ᐅᒋ ᒪᐠᑊᐯᐸᓪᐢ ᐊᓯᓂᔾ ᐅᓴᐧᐊᐱᐢᐧᑲᐠ᙮ VMS ᐅᑕᔭᓇ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦᐱᐠ ᐅᒋ ᑭᒋ ᓇᓇᑕᐧᐃ ᑭᐢᑫᓂᒥᒋᐠ ᐅᑯ ᐊᓯᓂᔭᐠ᙮ ᒧᓇ ᐊᐱᔕᔑᐣ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᑲᑐᒋᑲᑌᐠ᙮ ᒧᓇ ᔕᑯᐨ ᐁᐡᐧᑲ ᑐᒋᑲᓇᐧᐊᐸᑌᓇᐣ ᑲ ᐅᑎᓇᒪᐠ ᐊᐣᑕ ᐅᒋ ᐊᐢᐱᐣ ᑲ ᑭ ᓇᓇᑕᐧᐃ ᑭᐢᑫᓂᑕᐧᑲᐸᐣ ᑭᓕᑊ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ 2015᙮ ᐊᔕᔾ ᒪᑲ ᑕᔭᐧᐊᓇᓂᐠ ᐅᒪ ᑲ ᐃᔑ ᑲᐡᑭᐅᒋᐠ ᑲᓇᑲᒋᐊᒋᐠ ᐊᓯᓂᔭ᙮ ᐧᐃᓇᐧᐊᐤ ᒥᑐᓂ ᓇᑲᒋᐁᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᓂᓯᑐᑕᐧᒪᐠ ᐅᐅ ᑫᐧᑲᓇ ᐧᐃᓇᐧᐊᐤ ᓀᐢᑕ ᑲᑕ ᓇᐃᑲᐧᐁᐧᐊᐠ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐅᑭᒪᐤ ᐅᑎᐸᒋᒧᐧᐃᐣ

ᑭᐧᐊᒋᔦᒥᑎᓇᐣ ᒥᑭᓯᐧᐃ ᐅᐡᑭᔑᐠ ᑎᐸᒋᒧᐧᐃ ᒪᓯᓇᐃᑲᐣ ᑲ ᐃᔑᓂᑲᑌᐠ᙮ ᓂᑯᒋᑕᓇᐣ ᑭᒋ ᐅᔑᑕᔭᐠ ᑕᐧᑕ ᓂᐢᑐ ᐱᓯᑦ ᑭᒋ ᐧᐃᑕᒪᐠ ᐁᑎᔑᓇᐧᐃᔭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᕆᐣᐠᐊᑊᐸᔭᕐ᙮ ᑕᔑᓀ ᐯᒋ ᒪᓯᓇᐊᒪᑲᐧᐃᓇᐣ ᓀᐢᑕ ᐁᐯᒋᐊᔭᒥᐃᑲᐧᐃᔭᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᐁ ᐯᒋ ᓇᓇᑕᐧᐃ ᑭᐢᑫᓂᑕᑭᐠ ᐁᑎ ᐃᑭᓂᓂᐠ᙮ ᑲᐧᐃᑕᒪᑎᓇᐣ ᒪᑲ ᑕᓀᑭᐠ᙮ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑲ ᐊᔑᒋᒋᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᐅᑎᓂᒋᐠ ᐊᓂᐃ ᑫᐧᑲᓇ ᑲ ᐊᐸᑎᓯᑲᑕᑭᐠ᙮ ᑲᐧᐊᐸᑌᓇᐧᐊᐤ ᐊᓂᐃ ᑫᐧᑲᓇ ᐊᐸᒋᐊᑲᓇᐠ ᑲ ᑭ ᑲᐧᑫᒋᒥᒋᐠ᙮ ᐁ ᐊᑎᐊᓂᒧᒋᑲᑌᐠ ᑕᓀᔑᐧᐃᒪᑲᐠ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦ ᒥᓇᐧᐁᐧᐃᑲᒥᐠ ᓀᐢᑕ ᐣᑐᑯᓄᓂᐠ᙮ ᐧᕋᕐᒪ ᐊᒋᓂᐱᓀᐡᑲᑦ᙮……ᑲᑐᒋᑲᑌᐠ ᓀᐢᑕ ᐁᓇᓇᑕᐧᐃᑐᒋᑲᑌᐠ ᑲᑎ ᐃᑭᐠ᙮ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓇ ᐁᑎᐸᑐᒋᑲᑌᑭ ᓀᐢᑕ ᒥᒉᐟ ᒪᓯᐧᐊᐱᐢᑲᐃᑲᓇ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ