ᒪᐠᐸᓪᐢ 8 ᐁ ᐃᑕᓯᓇᑌᐠ ᐅᐡᑭ ᓇᓇᑕᐧᐊᐸᒋᑫᐧᐃᐣ ᑲ ᑭᒥᐢᑭᑲᑌᐠ

ᐊᓄᒋᑫ ᓂ ᑭᑭᔑᑕᓇᐣ ᐅᐡᑲᐨ ᐁᐧᐊᓇᐃᑫᔭᐠ ᒪᐠᐸᓪᐢ ᑲ ᐃᔑ ᓄᒋᒋᑫᐟ ᐊᐣᑌ ᑲ ᑭ ᐅᑎᓇᒪᐠ  ᑭᓕᑊᐢ 2015 ᐊᔕᔾ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑭᓄᒋᒋᑫᐧᐊᑯᐸᐣ ᐧᐊᔦᐡ 2002 ᓀᐢᑕ 2011 ᑲᐱᐳᓂᓂᐠ᙮ ᓂᓇᓇᑕᐧᐊᐸᑌᓇᐣ ᐧᐊᓴᐧᑲᐱᐢᐠ ᓀᐢᑕ ᐅᓴᐧᐊᐱᐢᐠ᙮ ᑲ ᐅᒋ ᐅᔑᐅᒪᑲᐠ ᐊᐢᑭᐠ ᐅᒋ ᐁᑯᑕ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᒥᐢᑭᑲᑌᑭ ᐅᐅ ᑲᓇᓇᐧᑲᐱᐢᑭᓯᒋᐠ ᐊᓯᓂᔭᐠ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᐸᐡᑭᐸᓂᑯᐸᓀ ᒪᑯᓀᐤ ᐁᑯᑕ ᒪᑲ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᒥᐢᑭᑲᑌᑭ ᐅᐅ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐧᐊᑎᑲᓂᐧᐊᐠ ᐅᑯ ᒪᐠᐸᓪᐢ ᓀᐢᑕ ᐧᕆᐣᐠ ᐊᑊᐸᔪᕐ ᔓᓂᔭᓂᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᓇᑲᓇᐠ ᐁᒧᐧᐊᐱᐢᑕᑭᐠ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦᐱᓂᐤ

ᐅᐱᒪᐊᒧᐧᐃᐱᓯᑦ ᑲ ᐊᑎ ᒪᒋᐸᓂᐟ ᒪᑎᐣ ᑊᐸᓪᐢ ᐧᐁᐱᐧᑫ ᓀᐢᑕ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐧᐃᓇᐧᐊᐤ ᑭ ᐱᑦᐸᓂᐧᑕᐧᐊᐠ ᑲ ᑭ ᒧᐧᐊᐱᓂᒋ  ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᓇᑲᓇ ᐊᐣᑕ ᑲᑦᐱᐠ ᐁᐢᑯᕐ ᑲ ᐃᔑᓂᑲᑌᐠ᙮ ᐁ ᑭᑎᐸᑐᑕᑭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᑐᐢᑫᒋᐠ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃᓂ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐧᐃᒋ ᐊᐸᑎᓯᒪᒋᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊ᙮ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐤ ᒪᐠᑭᓪ ᐧᑲᐧᕋᐱᓪ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐤ ᑌᐱᐟ ᓯᑦᒧᕐᐢ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐤ ᐱᓪ ᐧᒪᕈ᙮ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᑊᐳᕈᐢ ᐊᒋᓂᐱᓀᐡᑲᑦ ᓀᐢᑕ ᑯᐧᕆᓂᔭᐢ ᐧᐊᐸᐢ ᐧᐃᓇ ᑲ ᑭ ᒥᓄᐅᑎᓇᐟ  ᐁᑭᓇᑭᐡᑲᐧᐊᐟ ᐁᑕᑯᔑᓂᓂᒋ ᐅᐅ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᓇᑲᓇ ᐁ ᐊᔭᒥᐢᑕᒧᐧᐊᑕᐠ ᐅᑎᑕᐢᑲᓀᓯᐧᐃ ᐅᑕᐢᑭᔾ ᐅᒋ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᓂᑲᐣ ᐃᑌᑫ ᑭᒋ ᑭᒥᓄᐸᓂᐠ᙮ ᑫᐧᑲᐣ ᒪᑲ ᒥᓇ ᑭᓇ ᑐᑕᒪᐣ?

ᑭᒋ ᐅᓇᐢᑕᔭᐣ ᓂᑲᐣ ᐃᑌᑫ ᐅᒋ᙮ ᑭᒋ ᒪᒥᑐᓀᓂᑕᒪᐣ ᑫᓇᐃᐸᓂᑭ ᑕᐣᑌ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᑎᐸᐃᑲᑌᑭ ᐁ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᓇᓂᐧᐊᐠ᙮ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐁᑯ ᐅᒪ ᑲ ᑲᐡᑫᓂᑕᒥᐃᑯᔭᐠ ᐁ ᐧᐃᐧᐃᒋᐧᑕᔭᐠ᙮ ᐊᐢᐱᐣ 2014 ᓂᑭᒥᓂᑲᐧᐃᓇᐣ ᔓᓂᔭᐣ $140,000 ᑭᒋ ᐧᐃᒋᐊᑭᒋᐠ ᐅᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐧᐊᐠ ᑲ ᐧᐃ ᐃᑐᑌᒋᐠ ᑭᒋ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᑯᐠ ᑲ ᐧᐃ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᒋᐠ ᐅᒪ ᑐᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓂᐤ᙮ ᓇᑕᐧᐁᓂᑕᐧᑲᐣ ᒥᑐᓂ ᑭᒋ ᒥᓄᓇᐧᑲᐠ ᓂᑲᐣ ᐃᑌᑫ ᐃᑕᐧᑲᐧᓇ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐅᒋ ᔕᐧᐁᓂᒥᒋᐠ ᐃᐢᐱ ᒥᑐᓂ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᐁᑐᑕᑭᐠ ᐅᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐧᐃᓂᐧᐊᐠ᙮ ᓇᓇᑲᐤ ᑐᐧᐃ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐧᐃᐣ ᐃᑕᐧᑲᐧᓇ ᑫ ᑭ ᐅᑎᓇᑭᐠ ᐁ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᒋᐠ ᓇᓇᑲᐤ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓇ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᐊᐸᒋᐊᑲᓇᐠ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᑭᐢᑫᓂᑕᑭᐠ ᐁᑭᓂᓂᐠ ᑲᑦᐱᐠ᙮

ᐢᐧᑲᐟ ᒉᑲᑊ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᑲ ᐧᐃᒋ ᐊᐸᑎᓯᒪᐟ ᐅᑎᐸᒋᒧᐧᐃᐣ᙮ ᐅᐸᐢᑯᐧᐃᐱᓯᑦ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑲᓂᑲᓂᒋᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐠ ᑭᑐᑌᐧᐊᐠ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦᐱᐠ᙮ ᐅᑯ ᐅᑭᒪᐧᐊᐠ ᑭᒋᓇᐧᑲᓂᓂᐤ ᐅᑕᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐧᐊᐤ᙮ ᐊᐸᒋᐃᑯᐧᐊ’ ᑲᓂᑲᓂᓂᒋ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᓀᐢᑕ ᒧᓇᐃᔓᓂᔭᓂᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ ᑲ ᐅᑭᒪᑲᑕᒥᓂᒋ᙮ ᐧᐃᓇᐧᐊᐤ ᑲᐡᑭᑕᐧᐊᐠ ᐁ ᐊᔭᒥᐃᑐᒋᐠ ᐅᐅ ᐅᒋ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃᔓᓂᔭᓂᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓇ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐊ ᓀᐢᑕ ᐅᑭᒪᑲᓇ ᐅᑎᑕᐧᐃᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᑕᓂᒋ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᐁᓇᑕᐧᐊᐸᒋᑲᑌᐠ ᑫ ᐃᔑ ᑎᑭᓯᑲᓂᐧᐊᐠ

ᐊᓕᐣ ᑯᐟᐢ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ ᑲ ᑭ ᒪᓯᓇᐃᑫᐟ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᒪᒥᑐᓀᓂᑕᑦ ᐁᐧᐃᒧᓂᐧᐊᐟ ᐊᓯᓂᔭ ᑲᐧᐊᓴᐧᑲᐱᐢᑭᓯᓂᒋ ᐊᐣᑕ ᕆᐣᐠᐊᑊᐸᔭᕐ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᓂᓂᐠ᙮ ᔕᑯᐨ ᐁᐧᐃ ᐊᑎ ᐅᑎᓂᐟ ᐊᐢᑭᐠ ᐁᑯ ᐅᒪ ᐁ ᐊᑎ ᒪᒋᑕᓂᐧᐊᐠ ᐅᐡᑲᐨ᙮ ᑭᐡᐧᑲ ᒪᑲ ᑕᑎ ᐅᔑᐊᑲᓂᐧᐊᐣ ᑭᒋ ᐊᑎ ᐧᐊᓴᐧᑲᐱᐢᑭᓯᐟ ᑭᒋ ᑭ ᐅᒋ ᐅᔑᑕᓂᐧᐊᑭ ᑫᐧᑲᓇ ᑲ ᐊᐸᑕᑭ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐁᒥᐧᑲᓇᐠ ᓀᐢᑕ ᒪᑲ ᐣᑐᑯᓄᓂ ᐊᐸᒋᑕᐧᐃᓇ ᓇᓇᑲᐤ ᐊᐸᒋᑕᐧᐃᓇ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᑕᓀᑭᐠ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᐸᐧᑲᒋ ᐊᐢᑭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ᙮

ᑯᐧᕆ ᐁᐠᐢᐁᓪ ᑲ ᑭᒪᓯᓇᐊᐠ ᑲᓇᑲᒋᐊᐟ ᐊᓯᓂᔭ᙮ ᐧᐃᐢᑲᐨ ᓇ ᒪᒥᑐᓀᓂᒋᑲᑌᐤ ᐁᑭᐠ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᐸᐧᑲᑕᐢᑭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ? ᓂᓇ ᐁᓇᑲᒋᐊᑭᐠ ᐊᓯᓂᔭᐠ ᐊᐣᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑲᑦᐱᐠ ᑲ ᑭ ᐧᐃᑕᒪᑎᓇᐧᐊᐤ ᐊᓂᒪᐣ ᔕᑯᐨ ᑲᑦᐱᐠ ᐁ ᐃᑕᓂᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᒥᐧᓀᓂᑕᐧᑲᐣ᙮ ᑲᐱᒥᓇᒪᑲᐠ ᑕᐸᒋᑕᓇᐣ ᐊᐣᑌ ᐁ ᐃᑐᑌᔭᐠ ᓂᔓ ᑕᐧᐊᐢᑌᐤ ᐁ ᐃᑕᔭᐠ 10 ᑕᐧᑕ ᐁᑭᓂᐧᑲᓂᐡᑲᐟ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᔭᐠ᙮ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦ ᐊᐱᔕᔑᐧᓇ ᐧᐊᐢᑲᐃᑲᓂᔕ ᓀᐢᑕ ᒪᑭᔭ ᐊᔓᐧᑲᓂᐧᐊᐣ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐱᒧᑕᓂᐧᐊᐠ᙮ ᒪᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐣ ᑲ ᐃᔑ ᒥᓇᐧᐊᓂᐧᐊᐠ ᐁᐧᑲᓂ ᐯᔭᐧᑲᐣ ᑲ ᐃᔑ ᒣᑕᐧᐁᔭᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᑲᓇᐧᐊᐸᑕᒪᐠ ᑌᓚᐱᔑᐣ ᓀᐢᑕ ᑲᐧᑫᒋᔭᐠ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᐁ ᐊᑎ ᐃᔑᓇᐧᑲᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᑕᐣᑌ ᑲ ᐅᒋ ᒪᒋᐸᓂᐠ᙮

ᑯᕐᑎᐢ ᑯᐢᑐᕐ ᐊᐧᑲᑭᐠ ᐅᑕᐢᑲᓀᓯᐤ ᐊᓄᒋᑫ ᓂᑭᐃᑐᑕᐣ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᒪᐧᐊᒋᐃᑐᓇᓂᐧᐊᐠ ᐅᐣᑌᕆᐅ ᐊᐢᑭᐠ ᑲᓄᑕᓯᓇᐧᐁᒋᐠ ᐁᐧᐊᐸᑎᓇᐧᐁᒋᐠ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᐸᓯᑯᒪᑲᓂᓂᐠ ᐅᒣᓂᐤ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ᙮ ᑕᐣᑌ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᒪᒋᐸᓂᐠ ᑕᐣᑐᕐᐯ ᐃᑌᑫ᙮ ᓂᑭᐊᐸᑎᓯᐣ ᐊᐣᑕ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᐊᐢᑕᐟ ᐅᑕᔭᓇ ᒥᒋᓱᓇᑎᑯᐠ᙮ ᐁ ᐧᐊᒋᔦᒪᑭᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑲ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᒋᐠ ᓀᐢᑕ ᐁ ᐯᒋ ᓇᓇᑕᐧᐃ ᑲᐧᑫᒋᑫᒧᒋᐠ ᑫᐧᑲᓇ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ