ᐱᑐᐡ ᑲᐧᐃᑐᒋᑲᑌᐠ ᒣᐢᑲᓇᐤ ᐁᐧᐃᐅᔑᑕᓂᐧᐊᐠ

ᐊᓕᐣ ᑯᐟᐢ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ ᐃᐢᐱ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᐁ ᐅᔑᑕᓂᐧᐊᐠ ᐊᓇ ᑲᑦᐸᓂᔾ ᐧᐃᓇ ᐃᑌᓂᑕᑯᓯᐤ ᑭᒋ ᓇᓇᑕᐧᐃ ᑭᐢᑫᓂᑕᐠ ᐊᐢᑭᐠ ᐃᑌᑫ ᐁᑕᐢᑲᒥᑲᓂᐠ ᑲ ᐧᐃ ᐅᒋ ᑲᑕᑕᒧᑕᐟ ᒣᐢᑲᓇᓂᐤ᙮ ᐁᐧᑲᓂ ᒪᑲ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᐃᔑᓇᑯᓯᐟ ᑲᑦᐸᓂᔾ ᐁᑲᐡᑭᐅᐟ ᐁᐧᐃᐅᔑᑕᐟ ᑫᐧᑲᓂᐤ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᔕᐳᐢᑲᒥᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐅᑭᔑᑲᒥᐧᐊᐤ

ᑲᓓᐣ ᓄᓕᐣ ᑭᒋᐅᑭᒪᐧᐊ ᑲᐧᐃᒋ ᐊᑐᐢᑫᒪᐟ ᓴᑭᐸᑲᐧᐃᐱᓯᑦ 21 ᔕᐧᐸᐢᑲᒥᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐅᑭᔑᑲᒥᐧᐊᐤ᙮ ᒥᓯᐧᐁ ᑭ ᐃᔑ ᑭᐢᑌᓂᒋᑲᑌᐤ ᓇᓇᑲᐤ ᑫᐧᑲᓇ ᐁᑭᑐᒋᑲᑌᐠ ᐁᒥᓇᐧᐊᒋᑲᑌᐠ ᑭᒋ ᓂᓯᑕᐧᐃᓇᑯᑕᓂᐧᐊᐠ ᐃᓂᑯᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᐧᐃᒋᐧᑕᒋᐠ ᐅᑕ ᑭᑕᐢᑭᓇᐠ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᑫᐧᑲᐣ ᐅᒪ ᐱᐁᑦᐁᐢ?

ᒋᐅᑊ ᐁᐨᒋ ᑲᑭᔐᐊᔭᐧᐃᐟ ᐅᓄᑕᓯᓂᐧᐁᐤ ᐊᓄᒋᑫ ᐊᐧᐊ ᑲᑦᐸᓂᔾ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑭ ᑭᔑᑕᐸᐣ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ ᑲ ᑭ ᐊᑎ ᐅᒋ ᑭᒋᑕᐟ ᒪᐠᑊᐸᓪᐢ ᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᐃᑌᑫ᙮ ᑲ ᐅᒋ ᒧᐡᑭᑕᔑᑲᐧᐃᓂᓂᐠ ᑲᐧᐊᓴᐧᑲᓂᐠ᙮ ᑭᒪᒪᐢᑲᑌᓂᑕᐧᒪᐠ ᑲ  ᐃᔑ ᒥᐢᑲᑭᐠ ᐊᓂᑭ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐊᐸᒋᐊᑲᓇᐠ ᓀᐢᑕ ᑭ ᐊᔭᒥᑐᑕᐧᒪᐠ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᐅᐡᑭ: ᑲ ᑭ ᑎᐸᐢᐧᑲᐃᑲᐣ ᑭᒋ ᒧᒋ ᐣᑐᑕᒪᔭᐣ ᐁᒪᓯᓇᐃᑫᔭᐣ ᐊᔭᒧᐧᐃᓂᔭᐱᐠ ᐅᑕ ᐅᐣᑌᕆᐅᐠ

ᒪᐟ ᐧᑕᓂ ᑲ ᐅᑭᒪᑲᑕᐠ ᐊᐢᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᒪᐧᐊᑐᓯᓇᑌᓂᑭ ᑫᐧᑲᓇ ᐊᓄᐨ ᑲ ᐊᐸᑕᑭ ᑫᐧᑲᓇ ᒥᓯᐧᐁ ᐃᔑ ᒥᑯᐡᑲᒋᒋᑫᒪᑲᐣ ᓀᐢᑕ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᒧᓇ ᐅᒪ ᐃᔑ ᐅᑎᓂᑲᑌᐤ᙮ ᓂᐢᑭᐱᓯᑦ 2018 ᐊᔓᔾ ᒪᓯᓇᐅᐸᓂᐤ ᐊᐢᑭᐧᐃᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐠ ᐁ ᑭᐢᑭᓄᐧᐊᒋᑕᒪᑲᐠ ᐅᑕ ᐅᐣᑌᑎᐅᐠ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᑫᐧᑲᐣ ᐧᐁᒋ ᓂᐢᑕᒥᓯᐟ ᐧᐊᓴᐧᑲᓯᓂᔾ ᐧᐸᒪᔑ ᐧᐊᐸᓯᓂᔾ?

ᐊᓕᐣ ᑯᐟᐢ ᐅᑭᒪᐤ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᒪᓇ ᑲ ᐊᓂᒧᑕᑭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᓂᓂᐠ ᑐᔦᐠ ᐱᑯ ᒪᒥᑐᓀᓂᒣᐧᐊᐠ ᑲ ᐊᑭᓱᓂᒋ ᐧᐊᐸᓯᓂᔭ ᑲ ᐊᓂᒧᒋᑲᓱᓂᒋ ᑲ ᐃᔑ ᐸᑭᑎᓂᒥᒋ᙮ ᔕᑯᐨ ᒪᑲ ᒪᐧᐊᒋᓂᐢᑕᑦ ᑲ ᑭ ᐊᐸᐃᑲᑌᐠ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᐁᐧᑲᓂᒪ ᒥᑭᓯᐤ ᐧᐊᒋᐢᑐᐣ ᑲ ᐃᔑᓂᑲᑌᐠ ᐅᑌ ᐃᑌᑫᐢᑲᒥᐠ᙮ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᐅᑎᓂᐟ ᐧᐊᓯᐧᑲᓯᓂᔾ ᓀᐢᑕ ᐁ ᑭᒪᐢᑲᐧᐃᓯᒋᐠ ᐊᓂᑭ ᓇᓇᑲᐤ ᑲ ᐃᑕᐱᐢᑭᓯᒋᐠ ᒪᒪᑕᐧᐊᓯᓂᔭᐠ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑭᒧᐧᐊᐱᐢᑕᑦ ᒪᕐᑎᐣ ᑊᐸᓪᐢ

ᐃᓂᓂᐧᐊ ᑲ ᐊᔭᒥᐢᑕᒧᐧᐊᐟ ᑲᐧᐊᐧᐃᑕᒪᑫᐟ ᑫᐧᑲᓇᐊᐧᑲᑭᐠ ᐅᑕᐢᑲᓀᓯᐤ ᑲᐡᑲᑎᓂᓯᐤ 2017 ᑲᔭᐸᑎᓯᒋᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑭᒧᐧᐊᐱᐢᑕᐧᒪᐠ ᒪᕐᑎᐣ ᑊᐸᓪᐢ ᐁᑭᓇᑭᐡᑲᐧᐊᒋᐠ ᐅᑭᒪᑲᓇ ᓀᐢᑕ ᐅᑭᒪᑲᓂᔑᔕ ᓀᐢᑕ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᐊᔑᐨ ᑲ ᑲᑫᐢᑭᒥᐧᐁᓂᒋᓭᓯᑊ ᓴᑎᐧᑫ ᐧᑌᕆᐣᐢ ᐸᐠᐢᑐᕐ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᑯᐠ ᑭ ᐃᔑ ᓇᑭᐡᑲᑐᓇᓂᐧᐊᐣ ᐁᑯᑕ ᒥᓯᐧᐁ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᑎᐸᑐᒋᑲᑌᐠ ᐅᒪ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᐧᕆᐣᐠᐊᑊᐸᔭᕐ ᐊᓯᓂᐧᐃᑭᒪᐤ ᑲᓂᑲᓂᐟ ᑭᓂᑲᓂᐧᐃᑕᑦ ᓇᑭᐡᑲᑐᐧᐃᓂᓂᐤ ᐁ ᑭ ᐊᑎ ᐸᔭᑌᐧᐃᑕᐠ ᑲᑐᒋᑲᑌᓂᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐟ᙮ ᐁᑭᐧᐃᑕᐠ ᐁᑭᐢᑌᓂᑕᐠ ᑭᒋ ᑭᑭᓇᐟ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᐁᓄᒋᑕᒋᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓂᐤ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᑭᒋᑭᔑᐸᓂᐤ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᐁ ᐊᐸᒋᐃᐧᐁᐟ ᓄᐧᕋᐣᐟ

ᒪᐟ ᑐᓂ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ ᐊᐢᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᒪᐧᐊᑐᓯᓇᐃᑲᓂᐧᐊᓂᓂᐠ ᑲᑭᒋᑕᔭᐣ ᐁ ᐊᐸᒋᐊᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᓂᑭᓄᑕᓯᓂᐧᐊᐣ ᓂᑭ ᐊᑎ ᐅᑭᒪᐧᐃᐣ ᑭᐡᐧᑲ 2008 ᑲ ᐃᐡᐧᑲ ᐊᐸᒋᐊᑭᐸᐣ ᒥᑭᓯᐧᐊᐅᒋᐢᑐᐣ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᒥᐢᑲᒋᐠ ᓇᓇᑲᐤ ᒪᑕᐧᐊᓯᓂᔭᐠ᙮ ᒥᑕᑕᐟ ᐱᐳᐣ ᑭᐧᓀᐡ ᐃᑌᓂᑕᐧᑲᐣ ᑭᐧᓀᐡ ᓂᑭᐊᐸᒋᐊᐤ ᓄᐧᕋᐣᐟ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ