ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑭᒧᐧᐊᐱᐢᑕᑦ ᒪᕐᑎᐣ ᑊᐸᓪᐢ

ᐃᓂᓂᐧᐊ ᑲ ᐊᔭᒥᐢᑕᒧᐧᐊᐟ ᑲᐧᐊᐧᐃᑕᒪᑫᐟ ᑫᐧᑲᓇᐊᐧᑲᑭᐠ ᐅᑕᐢᑲᓀᓯᐤ ᑲᐡᑲᑎᓂᓯᐤ 2017 ᑲᔭᐸᑎᓯᒋᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑭᒧᐧᐊᐱᐢᑕᐧᒪᐠ ᒪᕐᑎᐣ ᑊᐸᓪᐢ ᐁᑭᓇᑭᐡᑲᐧᐊᒋᐠ ᐅᑭᒪᑲᓇ ᓀᐢᑕ ᐅᑭᒪᑲᓂᔑᔕ ᓀᐢᑕ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᐊᔑᐨ ᑲ ᑲᑫᐢᑭᒥᐧᐁᓂᒋᓭᓯᑊ ᓴᑎᐧᑫ ᐧᑌᕆᐣᐢ ᐸᐠᐢᑐᕐ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᑯᐠ ᑭ ᐃᔑ ᓇᑭᐡᑲᑐᓇᓂᐧᐊᐣ ᐁᑯᑕ ᒥᓯᐧᐁ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᑎᐸᑐᒋᑲᑌᐠ ᐅᒪ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᐧᕆᐣᐠᐊᑊᐸᔭᕐ ᐊᓯᓂᐧᐃᑭᒪᐤ ᑲᓂᑲᓂᐟ ᑭᓂᑲᓂᐧᐃᑕᑦ ᓇᑭᐡᑲᑐᐧᐃᓂᓂᐤ ᐁ ᑭ ᐊᑎ ᐸᔭᑌᐧᐃᑕᐠ ᑲᑐᒋᑲᑌᓂᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐟ᙮ ᐁᑭᐧᐃᑕᐠ ᐁᑭᐢᑌᓂᑕᐠ ᑭᒋ ᑭᑭᓇᐟ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᐁᓄᒋᑕᒋᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓂᐤ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᑭᒋᑭᔑᐸᓂᐤ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᐁ ᐊᐸᒋᐃᐧᐁᐟ ᓄᐧᕋᐣᐟ

ᒪᐟ ᑐᓂ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ ᐊᐢᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᒪᐧᐊᑐᓯᓇᐃᑲᓂᐧᐊᓂᓂᐠ ᑲᑭᒋᑕᔭᐣ ᐁ ᐊᐸᒋᐊᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᓂᑭᓄᑕᓯᓂᐧᐊᐣ ᓂᑭ ᐊᑎ ᐅᑭᒪᐧᐃᐣ ᑭᐡᐧᑲ 2008 ᑲ ᐃᐡᐧᑲ ᐊᐸᒋᐊᑭᐸᐣ ᒥᑭᓯᐧᐊᐅᒋᐢᑐᐣ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᒥᐢᑲᒋᐠ ᓇᓇᑲᐤ ᒪᑕᐧᐊᓯᓂᔭᐠ᙮ ᒥᑕᑕᐟ ᐱᐳᐣ ᑭᐧᓀᐡ ᐃᑌᓂᑕᐧᑲᐣ ᑭᐧᓀᐡ ᓂᑭᐊᐸᒋᐊᐤ ᓄᐧᕋᐣᐟ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᐁᑲ ᑫᐧᑲᐣ ᑭᒋ ᐃᑭᐠ

ᒪᔾᐠ ᑎᓯᓕᐟ ᐅᑭᒪᐤ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑲ ᐃᔑ ᒧᐢᑌᔦᓂᑕᐠ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᑭᒋ ᑭᓂ ᑭᐧᐁᐟ ᐁᑭᐡᐧᑲ ᐊᐸᑎᓯᐟ ᑭᒋ ᒥᓄᐸᓂᐟ ᐅᐯᔭᑯᑌᐧᐃᓯᐧᐃᐣ ᐅᒋ᙮ ᑭᒋ ᑭᑲᐡᑭᑕᓂᐧᐊᐠ ᐅᒪ ᑭᒋ ᐃᑭᐠ ᑕᑯᒋᑕᓂᐧᐊᐣ ᑭᒋ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᐊᐧᑲᒥᓯᐧᐃᐣ᙮ ᓇᐢᐱᐨ ᓇᑕᐧᐁᓂᑕᐧᑲᐣ ᑭᒋ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᑕᐧᐯᔨᓂᑕᒧᐧᐃᐣ ᓀᐢᑕ ᐊᐧᓭᓂᒧᑐᑕᑫᐧᐃᐣ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ᙮ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑭᒋ ᑭ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᒪᐠᐸᓪᐢ 8 ᐁ ᐃᑕᓯᓇᑌᐠ ᐅᐡᑭ ᓇᓇᑕᐧᐊᐸᒋᑫᐧᐃᐣ ᑲ ᑭᒥᐢᑭᑲᑌᐠ

ᐊᓄᒋᑫ ᓂ ᑭᑭᔑᑕᓇᐣ ᐅᐡᑲᐨ ᐁᐧᐊᓇᐃᑫᔭᐠ ᒪᐠᐸᓪᐢ ᑲ ᐃᔑ ᓄᒋᒋᑫᐟ ᐊᐣᑌ ᑲ ᑭ ᐅᑎᓇᒪᐠ  ᑭᓕᑊᐢ 2015 ᐊᔕᔾ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑭᓄᒋᒋᑫᐧᐊᑯᐸᐣ ᐧᐊᔦᐡ 2002 ᓀᐢᑕ 2011 ᑲᐱᐳᓂᓂᐠ᙮ ᓂᓇᓇᑕᐧᐊᐸᑌᓇᐣ ᐧᐊᓴᐧᑲᐱᐢᐠ ᓀᐢᑕ ᐅᓴᐧᐊᐱᐢᐠ᙮ ᑲ ᐅᒋ ᐅᔑᐅᒪᑲᐠ ᐊᐢᑭᐠ ᐅᒋ ᐁᑯᑕ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᒥᐢᑭᑲᑌᑭ ᐅᐅ ᑲᓇᓇᐧᑲᐱᐢᑭᓯᒋᐠ ᐊᓯᓂᔭᐠ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᐸᐡᑭᐸᓂᑯᐸᓀ ᒪᑯᓀᐤ ᐁᑯᑕ ᒪᑲ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᒥᐢᑭᑲᑌᑭ ᐅᐅ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐧᐊᑎᑲᓂᐧᐊᐠ ᐅᑯ ᒪᐠᐸᓪᐢ ᓀᐢᑕ ᐧᕆᐣᐠ ᐊᑊᐸᔪᕐ ᔓᓂᔭᓂᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᓇᑲᓇᐠ ᐁᒧᐧᐊᐱᐢᑕᑭᐠ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦᐱᓂᐤ

ᐅᐱᒪᐊᒧᐧᐃᐱᓯᑦ ᑲ ᐊᑎ ᒪᒋᐸᓂᐟ ᒪᑎᐣ ᑊᐸᓪᐢ ᐧᐁᐱᐧᑫ ᓀᐢᑕ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐧᐃᓇᐧᐊᐤ ᑭ ᐱᑦᐸᓂᐧᑕᐧᐊᐠ ᑲ ᑭ ᒧᐧᐊᐱᓂᒋ  ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᓇᑲᓇ ᐊᐣᑕ ᑲᑦᐱᐠ ᐁᐢᑯᕐ ᑲ ᐃᔑᓂᑲᑌᐠ᙮ ᐁ ᑭᑎᐸᑐᑕᑭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᑐᐢᑫᒋᐠ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃᓂ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐧᐃᒋ ᐊᐸᑎᓯᒪᒋᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊ᙮ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐤ ᒪᐠᑭᓪ ᐧᑲᐧᕋᐱᓪ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐤ ᑌᐱᐟ ᓯᑦᒧᕐᐢ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐤ ᐱᓪ ᐧᒪᕈ᙮ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᑊᐳᕈᐢ ᐊᒋᓂᐱᓀᐡᑲᑦ ᓀᐢᑕ ᑯᐧᕆᓂᔭᐢ ᐧᐊᐸᐢ ᐧᐃᓇ ᑲ ᑭ ᒥᓄᐅᑎᓇᐟ  ᐁᑭᓇᑭᐡᑲᐧᐊᐟ ᐁᑕᑯᔑᓂᓂᒋ ᐅᐅ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᓇᑲᓇ ᐁ ᐊᔭᒥᐢᑕᒧᐧᐊᑕᐠ ᐅᑎᑕᐢᑲᓀᓯᐧᐃ ᐅᑕᐢᑭᔾ ᐅᒋ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᓂᑲᐣ ᐃᑌᑫ ᑭᒋ ᑭᒥᓄᐸᓂᐠ᙮ ᑫᐧᑲᐣ ᒪᑲ ᒥᓇ ᑭᓇ ᑐᑕᒪᐣ?

ᑭᒋ ᐅᓇᐢᑕᔭᐣ ᓂᑲᐣ ᐃᑌᑫ ᐅᒋ᙮ ᑭᒋ ᒪᒥᑐᓀᓂᑕᒪᐣ ᑫᓇᐃᐸᓂᑭ ᑕᐣᑌ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᑎᐸᐃᑲᑌᑭ ᐁ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᓇᓂᐧᐊᐠ᙮ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐁᑯ ᐅᒪ ᑲ ᑲᐡᑫᓂᑕᒥᐃᑯᔭᐠ ᐁ ᐧᐃᐧᐃᒋᐧᑕᔭᐠ᙮ ᐊᐢᐱᐣ 2014 ᓂᑭᒥᓂᑲᐧᐃᓇᐣ ᔓᓂᔭᐣ $140,000 ᑭᒋ ᐧᐃᒋᐊᑭᒋᐠ ᐅᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐧᐊᐠ ᑲ ᐧᐃ ᐃᑐᑌᒋᐠ ᑭᒋ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᑯᐠ ᑲ ᐧᐃ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᒋᐠ ᐅᒪ ᑐᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓂᐤ᙮ ᓇᑕᐧᐁᓂᑕᐧᑲᐣ ᒥᑐᓂ ᑭᒋ ᒥᓄᓇᐧᑲᐠ ᓂᑲᐣ ᐃᑌᑫ ᐃᑕᐧᑲᐧᓇ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐅᒋ ᔕᐧᐁᓂᒥᒋᐠ ᐃᐢᐱ ᒥᑐᓂ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᐁᑐᑕᑭᐠ ᐅᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐧᐃᓂᐧᐊᐠ᙮ ᓇᓇᑲᐤ ᑐᐧᐃ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐧᐃᐣ ᐃᑕᐧᑲᐧᓇ ᑫ ᑭ ᐅᑎᓇᑭᐠ ᐁ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᒋᐠ ᓇᓇᑲᐤ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓇ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᐊᐸᒋᐊᑲᓇᐠ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᑭᐢᑫᓂᑕᑭᐠ ᐁᑭᓂᓂᐠ ᑲᑦᐱᐠ᙮

ᐢᐧᑲᐟ ᒉᑲᑊ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᑲ ᐧᐃᒋ ᐊᐸᑎᓯᒪᐟ ᐅᑎᐸᒋᒧᐧᐃᐣ᙮ ᐅᐸᐢᑯᐧᐃᐱᓯᑦ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑲᓂᑲᓂᒋᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐠ ᑭᑐᑌᐧᐊᐠ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦᐱᐠ᙮ ᐅᑯ ᐅᑭᒪᐧᐊᐠ ᑭᒋᓇᐧᑲᓂᓂᐤ ᐅᑕᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐧᐊᐤ᙮ ᐊᐸᒋᐃᑯᐧᐊ’ ᑲᓂᑲᓂᓂᒋ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᓀᐢᑕ ᒧᓇᐃᔓᓂᔭᓂᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ ᑲ ᐅᑭᒪᑲᑕᒥᓂᒋ᙮ ᐧᐃᓇᐧᐊᐤ ᑲᐡᑭᑕᐧᐊᐠ ᐁ ᐊᔭᒥᐃᑐᒋᐠ ᐅᐅ ᐅᒋ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃᔓᓂᔭᓂᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓇ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐊ ᓀᐢᑕ ᐅᑭᒪᑲᓇ ᐅᑎᑕᐧᐃᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᑕᓂᒋ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ