ᐅᐡᑭ: ᑲ ᑭ ᑎᐸᐢᐧᑲᐃᑲᐣ ᑭᒋ ᒧᒋ ᐣᑐᑕᒪᔭᐣ ᐁᒪᓯᓇᐃᑫᔭᐣ ᐊᔭᒧᐧᐃᓂᔭᐱᐠ ᐅᑕ ᐅᐣᑌᕆᐅᐠ

ᒪᐟ ᐧᑕᓂ ᑲ ᐅᑭᒪᑲᑕᐠ ᐊᐢᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᒪᐧᐊᑐᓯᓇᑌᓂᑭ ᑫᐧᑲᓇ ᐊᓄᐨ ᑲ ᐊᐸᑕᑭ ᑫᐧᑲᓇ ᒥᓯᐧᐁ ᐃᔑ ᒥᑯᐡᑲᒋᒋᑫᒪᑲᐣ ᓀᐢᑕ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᒧᓇ ᐅᒪ ᐃᔑ ᐅᑎᓂᑲᑌᐤ᙮ ᓂᐢᑭᐱᓯᑦ 2018 ᐊᔓᔾ ᒪᓯᓇᐅᐸᓂᐤ ᐊᐢᑭᐧᐃᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐠ ᐁ ᑭᐢᑭᓄᐧᐊᒋᑕᒪᑲᐠ ᐅᑕ ᐅᐣᑌᑎᐅᐠ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᑫᐧᑲᐣ ᐧᐁᒋ ᓂᐢᑕᒥᓯᐟ ᐧᐊᓴᐧᑲᓯᓂᔾ ᐧᐸᒪᔑ ᐧᐊᐸᓯᓂᔾ?

ᐊᓕᐣ ᑯᐟᐢ ᐅᑭᒪᐤ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᒪᓇ ᑲ ᐊᓂᒧᑕᑭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᓂᓂᐠ ᑐᔦᐠ ᐱᑯ ᒪᒥᑐᓀᓂᒣᐧᐊᐠ ᑲ ᐊᑭᓱᓂᒋ ᐧᐊᐸᓯᓂᔭ ᑲ ᐊᓂᒧᒋᑲᓱᓂᒋ ᑲ ᐃᔑ ᐸᑭᑎᓂᒥᒋ᙮ ᔕᑯᐨ ᒪᑲ ᒪᐧᐊᒋᓂᐢᑕᑦ ᑲ ᑭ ᐊᐸᐃᑲᑌᐠ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᐁᐧᑲᓂᒪ ᒥᑭᓯᐤ ᐧᐊᒋᐢᑐᐣ ᑲ ᐃᔑᓂᑲᑌᐠ ᐅᑌ ᐃᑌᑫᐢᑲᒥᐠ᙮ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᐅᑎᓂᐟ ᐧᐊᓯᐧᑲᓯᓂᔾ ᓀᐢᑕ ᐁ ᑭᒪᐢᑲᐧᐃᓯᒋᐠ ᐊᓂᑭ ᓇᓇᑲᐤ ᑲ ᐃᑕᐱᐢᑭᓯᒋᐠ ᒪᒪᑕᐧᐊᓯᓂᔭᐠ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑭᒧᐧᐊᐱᐢᑕᑦ ᒪᕐᑎᐣ ᑊᐸᓪᐢ

ᐃᓂᓂᐧᐊ ᑲ ᐊᔭᒥᐢᑕᒧᐧᐊᐟ ᑲᐧᐊᐧᐃᑕᒪᑫᐟ ᑫᐧᑲᓇᐊᐧᑲᑭᐠ ᐅᑕᐢᑲᓀᓯᐤ ᑲᐡᑲᑎᓂᓯᐤ 2017 ᑲᔭᐸᑎᓯᒋᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑭᒧᐧᐊᐱᐢᑕᐧᒪᐠ ᒪᕐᑎᐣ ᑊᐸᓪᐢ ᐁᑭᓇᑭᐡᑲᐧᐊᒋᐠ ᐅᑭᒪᑲᓇ ᓀᐢᑕ ᐅᑭᒪᑲᓂᔑᔕ ᓀᐢᑕ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᐊᔑᐨ ᑲ ᑲᑫᐢᑭᒥᐧᐁᓂᒋᓭᓯᑊ ᓴᑎᐧᑫ ᐧᑌᕆᐣᐢ ᐸᐠᐢᑐᕐ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᑯᐠ ᑭ ᐃᔑ ᓇᑭᐡᑲᑐᓇᓂᐧᐊᐣ ᐁᑯᑕ ᒥᓯᐧᐁ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᑎᐸᑐᒋᑲᑌᐠ ᐅᒪ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᐧᕆᐣᐠᐊᑊᐸᔭᕐ ᐊᓯᓂᐧᐃᑭᒪᐤ ᑲᓂᑲᓂᐟ ᑭᓂᑲᓂᐧᐃᑕᑦ ᓇᑭᐡᑲᑐᐧᐃᓂᓂᐤ ᐁ ᑭ ᐊᑎ ᐸᔭᑌᐧᐃᑕᐠ ᑲᑐᒋᑲᑌᓂᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐟ᙮ ᐁᑭᐧᐃᑕᐠ ᐁᑭᐢᑌᓂᑕᐠ ᑭᒋ ᑭᑭᓇᐟ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᐁᓄᒋᑕᒋᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓂᐤ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᑭᒋᑭᔑᐸᓂᐤ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᐁ ᐊᐸᒋᐃᐧᐁᐟ ᓄᐧᕋᐣᐟ

ᒪᐟ ᑐᓂ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ ᐊᐢᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᒪᐧᐊᑐᓯᓇᐃᑲᓂᐧᐊᓂᓂᐠ ᑲᑭᒋᑕᔭᐣ ᐁ ᐊᐸᒋᐊᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᓂᑭᓄᑕᓯᓂᐧᐊᐣ ᓂᑭ ᐊᑎ ᐅᑭᒪᐧᐃᐣ ᑭᐡᐧᑲ 2008 ᑲ ᐃᐡᐧᑲ ᐊᐸᒋᐊᑭᐸᐣ ᒥᑭᓯᐧᐊᐅᒋᐢᑐᐣ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᒥᐢᑲᒋᐠ ᓇᓇᑲᐤ ᒪᑕᐧᐊᓯᓂᔭᐠ᙮ ᒥᑕᑕᐟ ᐱᐳᐣ ᑭᐧᓀᐡ ᐃᑌᓂᑕᐧᑲᐣ ᑭᐧᓀᐡ ᓂᑭᐊᐸᒋᐊᐤ ᓄᐧᕋᐣᐟ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᐁᑲ ᑫᐧᑲᐣ ᑭᒋ ᐃᑭᐠ

ᒪᔾᐠ ᑎᓯᓕᐟ ᐅᑭᒪᐤ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑲ ᐃᔑ ᒧᐢᑌᔦᓂᑕᐠ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᑭᒋ ᑭᓂ ᑭᐧᐁᐟ ᐁᑭᐡᐧᑲ ᐊᐸᑎᓯᐟ ᑭᒋ ᒥᓄᐸᓂᐟ ᐅᐯᔭᑯᑌᐧᐃᓯᐧᐃᐣ ᐅᒋ᙮ ᑭᒋ ᑭᑲᐡᑭᑕᓂᐧᐊᐠ ᐅᒪ ᑭᒋ ᐃᑭᐠ ᑕᑯᒋᑕᓂᐧᐊᐣ ᑭᒋ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᐊᐧᑲᒥᓯᐧᐃᐣ᙮ ᓇᐢᐱᐨ ᓇᑕᐧᐁᓂᑕᐧᑲᐣ ᑭᒋ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᑕᐧᐯᔨᓂᑕᒧᐧᐃᐣ ᓀᐢᑕ ᐊᐧᓭᓂᒧᑐᑕᑫᐧᐃᐣ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ᙮ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑭᒋ ᑭ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᒪᐠᐸᓪᐢ 8 ᐁ ᐃᑕᓯᓇᑌᐠ ᐅᐡᑭ ᓇᓇᑕᐧᐊᐸᒋᑫᐧᐃᐣ ᑲ ᑭᒥᐢᑭᑲᑌᐠ

ᐊᓄᒋᑫ ᓂ ᑭᑭᔑᑕᓇᐣ ᐅᐡᑲᐨ ᐁᐧᐊᓇᐃᑫᔭᐠ ᒪᐠᐸᓪᐢ ᑲ ᐃᔑ ᓄᒋᒋᑫᐟ ᐊᐣᑌ ᑲ ᑭ ᐅᑎᓇᒪᐠ  ᑭᓕᑊᐢ 2015 ᐊᔕᔾ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑭᓄᒋᒋᑫᐧᐊᑯᐸᐣ ᐧᐊᔦᐡ 2002 ᓀᐢᑕ 2011 ᑲᐱᐳᓂᓂᐠ᙮ ᓂᓇᓇᑕᐧᐊᐸᑌᓇᐣ ᐧᐊᓴᐧᑲᐱᐢᐠ ᓀᐢᑕ ᐅᓴᐧᐊᐱᐢᐠ᙮ ᑲ ᐅᒋ ᐅᔑᐅᒪᑲᐠ ᐊᐢᑭᐠ ᐅᒋ ᐁᑯᑕ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᒥᐢᑭᑲᑌᑭ ᐅᐅ ᑲᓇᓇᐧᑲᐱᐢᑭᓯᒋᐠ ᐊᓯᓂᔭᐠ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᐸᐡᑭᐸᓂᑯᐸᓀ ᒪᑯᓀᐤ ᐁᑯᑕ ᒪᑲ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᒥᐢᑭᑲᑌᑭ ᐅᐅ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐧᐊᑎᑲᓂᐧᐊᐠ ᐅᑯ ᒪᐠᐸᓪᐢ ᓀᐢᑕ ᐧᕆᐣᐠ ᐊᑊᐸᔪᕐ ᔓᓂᔭᓂᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᓇᑲᓇᐠ ᐁᒧᐧᐊᐱᐢᑕᑭᐠ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦᐱᓂᐤ

ᐅᐱᒪᐊᒧᐧᐃᐱᓯᑦ ᑲ ᐊᑎ ᒪᒋᐸᓂᐟ ᒪᑎᐣ ᑊᐸᓪᐢ ᐧᐁᐱᐧᑫ ᓀᐢᑕ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐧᐃᓇᐧᐊᐤ ᑭ ᐱᑦᐸᓂᐧᑕᐧᐊᐠ ᑲ ᑭ ᒧᐧᐊᐱᓂᒋ  ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᓇᑲᓇ ᐊᐣᑕ ᑲᑦᐱᐠ ᐁᐢᑯᕐ ᑲ ᐃᔑᓂᑲᑌᐠ᙮ ᐁ ᑭᑎᐸᑐᑕᑭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᑐᐢᑫᒋᐠ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃᓂ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐧᐃᒋ ᐊᐸᑎᓯᒪᒋᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊ᙮ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐤ ᒪᐠᑭᓪ ᐧᑲᐧᕋᐱᓪ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐤ ᑌᐱᐟ ᓯᑦᒧᕐᐢ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐤ ᐱᓪ ᐧᒪᕈ᙮ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᑊᐳᕈᐢ ᐊᒋᓂᐱᓀᐡᑲᑦ ᓀᐢᑕ ᑯᐧᕆᓂᔭᐢ ᐧᐊᐸᐢ ᐧᐃᓇ ᑲ ᑭ ᒥᓄᐅᑎᓇᐟ  ᐁᑭᓇᑭᐡᑲᐧᐊᐟ ᐁᑕᑯᔑᓂᓂᒋ ᐅᐅ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᓇᑲᓇ ᐁ ᐊᔭᒥᐢᑕᒧᐧᐊᑕᐠ ᐅᑎᑕᐢᑲᓀᓯᐧᐃ ᐅᑕᐢᑭᔾ ᐅᒋ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ