ᓂᑲᐣ ᐃᑌᑫ ᑭᒋ ᑭᒥᓄᐸᓂᐠ᙮ ᑫᐧᑲᐣ ᒪᑲ ᒥᓇ ᑭᓇ ᑐᑕᒪᐣ?

ᑭᒋ ᐅᓇᐢᑕᔭᐣ ᓂᑲᐣ ᐃᑌᑫ ᐅᒋ᙮ ᑭᒋ ᒪᒥᑐᓀᓂᑕᒪᐣ ᑫᓇᐃᐸᓂᑭ ᑕᐣᑌ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᑎᐸᐃᑲᑌᑭ ᐁ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᓇᓂᐧᐊᐠ᙮ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐁᑯ ᐅᒪ ᑲ ᑲᐡᑫᓂᑕᒥᐃᑯᔭᐠ ᐁ ᐧᐃᐧᐃᒋᐧᑕᔭᐠ᙮ ᐊᐢᐱᐣ 2014 ᓂᑭᒥᓂᑲᐧᐃᓇᐣ ᔓᓂᔭᐣ $140,000 ᑭᒋ ᐧᐃᒋᐊᑭᒋᐠ ᐅᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐧᐊᐠ ᑲ ᐧᐃ ᐃᑐᑌᒋᐠ ᑭᒋ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᑯᐠ ᑲ ᐧᐃ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᒋᐠ ᐅᒪ ᑐᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓂᐤ᙮ ᓇᑕᐧᐁᓂᑕᐧᑲᐣ ᒥᑐᓂ ᑭᒋ ᒥᓄᓇᐧᑲᐠ ᓂᑲᐣ ᐃᑌᑫ ᐃᑕᐧᑲᐧᓇ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐅᒋ ᔕᐧᐁᓂᒥᒋᐠ ᐃᐢᐱ ᒥᑐᓂ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᐁᑐᑕᑭᐠ ᐅᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐧᐃᓂᐧᐊᐠ᙮ ᓇᓇᑲᐤ ᑐᐧᐃ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐧᐃᐣ ᐃᑕᐧᑲᐧᓇ ᑫ ᑭ ᐅᑎᓇᑭᐠ ᐁ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᒋᐠ ᓇᓇᑲᐤ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓇ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᐊᐸᒋᐊᑲᓇᐠ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᑭᐢᑫᓂᑕᑭᐠ ᐁᑭᓂᓂᐠ ᑲᑦᐱᐠ᙮

ᐢᐧᑲᐟ ᒉᑲᑊ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᑲ ᐧᐃᒋ ᐊᐸᑎᓯᒪᐟ ᐅᑎᐸᒋᒧᐧᐃᐣ᙮ ᐅᐸᐢᑯᐧᐃᐱᓯᑦ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑲᓂᑲᓂᒋᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐠ ᑭᑐᑌᐧᐊᐠ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦᐱᐠ᙮ ᐅᑯ ᐅᑭᒪᐧᐊᐠ ᑭᒋᓇᐧᑲᓂᓂᐤ ᐅᑕᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐧᐊᐤ᙮ ᐊᐸᒋᐃᑯᐧᐊ’ ᑲᓂᑲᓂᓂᒋ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᐠ ᓀᐢᑕ ᒧᓇᐃᔓᓂᔭᓂᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ ᑲ ᐅᑭᒪᑲᑕᒥᓂᒋ᙮ ᐧᐃᓇᐧᐊᐤ ᑲᐡᑭᑕᐧᐊᐠ ᐁ ᐊᔭᒥᐃᑐᒋᐠ ᐅᐅ ᐅᒋ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃᔓᓂᔭᓂᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓇ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐊ ᓀᐢᑕ ᐅᑭᒪᑲᓇ ᐅᑎᑕᐧᐃᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᑕᓂᒋ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᐁᓇᑕᐧᐊᐸᒋᑲᑌᐠ ᑫ ᐃᔑ ᑎᑭᓯᑲᓂᐧᐊᐠ

ᐊᓕᐣ ᑯᐟᐢ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ ᑲ ᑭ ᒪᓯᓇᐃᑫᐟ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᒪᒥᑐᓀᓂᑕᑦ ᐁᐧᐃᒧᓂᐧᐊᐟ ᐊᓯᓂᔭ ᑲᐧᐊᓴᐧᑲᐱᐢᑭᓯᓂᒋ ᐊᐣᑕ ᕆᐣᐠᐊᑊᐸᔭᕐ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᓂᓂᐠ᙮ ᔕᑯᐨ ᐁᐧᐃ ᐊᑎ ᐅᑎᓂᐟ ᐊᐢᑭᐠ ᐁᑯ ᐅᒪ ᐁ ᐊᑎ ᒪᒋᑕᓂᐧᐊᐠ ᐅᐡᑲᐨ᙮ ᑭᐡᐧᑲ ᒪᑲ ᑕᑎ ᐅᔑᐊᑲᓂᐧᐊᐣ ᑭᒋ ᐊᑎ ᐧᐊᓴᐧᑲᐱᐢᑭᓯᐟ ᑭᒋ ᑭ ᐅᒋ ᐅᔑᑕᓂᐧᐊᑭ ᑫᐧᑲᓇ ᑲ ᐊᐸᑕᑭ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐁᒥᐧᑲᓇᐠ ᓀᐢᑕ ᒪᑲ ᐣᑐᑯᓄᓂ ᐊᐸᒋᑕᐧᐃᓇ ᓇᓇᑲᐤ ᐊᐸᒋᑕᐧᐃᓇ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᑕᓀᑭᐠ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᐸᐧᑲᒋ ᐊᐢᑭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ᙮

ᑯᐧᕆ ᐁᐠᐢᐁᓪ ᑲ ᑭᒪᓯᓇᐊᐠ ᑲᓇᑲᒋᐊᐟ ᐊᓯᓂᔭ᙮ ᐧᐃᐢᑲᐨ ᓇ ᒪᒥᑐᓀᓂᒋᑲᑌᐤ ᐁᑭᐠ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᐸᐧᑲᑕᐢᑭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ? ᓂᓇ ᐁᓇᑲᒋᐊᑭᐠ ᐊᓯᓂᔭᐠ ᐊᐣᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑲᑦᐱᐠ ᑲ ᑭ ᐧᐃᑕᒪᑎᓇᐧᐊᐤ ᐊᓂᒪᐣ ᔕᑯᐨ ᑲᑦᐱᐠ ᐁ ᐃᑕᓂᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᒥᐧᓀᓂᑕᐧᑲᐣ᙮ ᑲᐱᒥᓇᒪᑲᐠ ᑕᐸᒋᑕᓇᐣ ᐊᐣᑌ ᐁ ᐃᑐᑌᔭᐠ ᓂᔓ ᑕᐧᐊᐢᑌᐤ ᐁ ᐃᑕᔭᐠ 10 ᑕᐧᑕ ᐁᑭᓂᐧᑲᓂᐡᑲᐟ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᔭᐠ᙮ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦ ᐊᐱᔕᔑᐧᓇ ᐧᐊᐢᑲᐃᑲᓂᔕ ᓀᐢᑕ ᒪᑭᔭ ᐊᔓᐧᑲᓂᐧᐊᐣ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐱᒧᑕᓂᐧᐊᐠ᙮ ᒪᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐣ ᑲ ᐃᔑ ᒥᓇᐧᐊᓂᐧᐊᐠ ᐁᐧᑲᓂ ᐯᔭᐧᑲᐣ ᑲ ᐃᔑ ᒣᑕᐧᐁᔭᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᔑ ᑲᓇᐧᐊᐸᑕᒪᐠ ᑌᓚᐱᔑᐣ ᓀᐢᑕ ᑲᐧᑫᒋᔭᐠ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᐁ ᐊᑎ ᐃᔑᓇᐧᑲᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᑕᐣᑌ ᑲ ᐅᒋ ᒪᒋᐸᓂᐠ᙮

ᑯᕐᑎᐢ ᑯᐢᑐᕐ ᐊᐧᑲᑭᐠ ᐅᑕᐢᑲᓀᓯᐤ ᐊᓄᒋᑫ ᓂᑭᐃᑐᑕᐣ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᒪᐧᐊᒋᐃᑐᓇᓂᐧᐊᐠ ᐅᐣᑌᕆᐅ ᐊᐢᑭᐠ ᑲᓄᑕᓯᓇᐧᐁᒋᐠ ᐁᐧᐊᐸᑎᓇᐧᐁᒋᐠ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᐸᓯᑯᒪᑲᓂᓂᐠ ᐅᒣᓂᐤ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ᙮ ᑕᐣᑌ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᒪᒋᐸᓂᐠ ᑕᐣᑐᕐᐯ ᐃᑌᑫ᙮ ᓂᑭᐊᐸᑎᓯᐣ ᐊᐣᑕ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᐊᐢᑕᐟ ᐅᑕᔭᓇ ᒥᒋᓱᓇᑎᑯᐠ᙮ ᐁ ᐧᐊᒋᔦᒪᑭᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑲ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᒋᐠ ᓀᐢᑕ ᐁ ᐯᒋ ᓇᓇᑕᐧᐃ ᑲᐧᑫᒋᑫᒧᒋᐠ ᑫᐧᑲᓇ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᐁᓂᐱᐠ ᑲ ᐃᔑ ᓇᓇᑐᓂᑲᓂᐧᐊᐠ ᒪᐠᑊᐸᓪᐢ ᓴᑲᐃᑲᐣ

ᐊᓄᐨ ᑲᓂᐱᐠ ᑲᑕ ᑭᒋᑕᓂᐧᐊᐣ ᑭᒋ ᐣᑕᐧᐃ ᓇᓇᑐᓂᑲᑌᐠ ᑫᐧᑲᐣ ᐊᐣᑕ ᒪᐠᑊᐸᓪᐢ ᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐟ ᐅᐡᑲᐨ ᐅᒪ ᐁᑐᒋᑲᑌᐠ ᐊᐢᐱᐣ ᑭᓕᑊ ᓂᔓ ᐱᐳᐣ ᑲ ᑭ ᓇᓇᑕᐧᐃ ᑭᐢᑫᓂᒋᑲᑌᑭᐸᐣ᙮ ᑭᒋ ᐃᑌᓂᒋᑲᑌᐤ ᐅᒪ ᐁ ᐃᐢᐸᓂᐠ ᐅᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᒪᐠᑊᐸᓪᐢ ᑲ ᑭ ᒥᐢᑲᒋᐠ ᐅᑎ ᓇᓇᑲᐤ ᐊᓯᓂᔭᐠ ᑲ ᐃᑕᐱᐢᑭᓯᒋᐠ 2002 ᐁᐱᐳᐠ ᑲ ᑭᒥᐢᑲᐧᐊᐧᐊᐢᐸᐣ ᕆᐣᐠ ᐊᐢᐸᔭᕐ᙮ ᐱᑕᒪ ᒪᑲ ᑲ ᑭ ᐁᑲ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᐱᐢᑫᓂᒥᒋᐟ ᐁᒥᔑᑭᑎᐟ ᐊᓇ ᑲ ᐅᓴᐧᐊᐱᐢᑭᓯᐟ ᐅᓴᐧᐊᐱᐢᐧᑲᓯᓂᔾ ᒣᐧᑲᐨ 2007 ᑲ ᐱᐳᓇᑲᐠ᙮ ᐊᓂᑭ ᓀᐢᑕ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᑲ ᑭ ᒥᐢᑲᒋᐠ ᒣᐧᑲᐨ ᐅᐅ ᑲ ᐱᐳᓇᑲᑭ 2007 ᓀᐢᑕ  2011 ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐅᑕᔭᒧᐧᐃᐣ

ᐊᓄᐨ ᑲ ᑭ ᐱᐳᐠ ᑭᒋ ᑫᐧᑲᐣ ᑭᑐᒋᑲᑌᐤ ᐊᐧᑲᑭᐧᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᓂᐢᑭᐱᓯᑦ 12 ᑲᑕᑐᑯᓇᑭᓯᐟ ᑭᒪᓯᓇᐅᑎᓯᐧᐊᐠ ᐁᓇᐢᑯᒧᒋᐠ ᐅᒪ ᐅᒋ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᕆᐣᐠ ᐊᑊᐸᔭᕐ ᑭᒋ ᑭ ᐊᑎ ᒧᓇᐃᑫᐟ᙮ ᑲᓇᓇᑕᐧᐃ ᑐᒋᑲᑌᐠ ᑲᑕ ᓯᑐᐡᑲᑫᒪᑲᐤ ᐅᒪ ᓇᐢᑯᒧᐧᐃᐣ ᑭᒋ ᑭᐢᑕᐸᑕᐣ ᐅᒪ ᓇᐢᑯᒧᐧᐃᐣ᙮ ᐊᐧᑲᑭᐧᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑲᑕ ᑭᐧᐁᑐᑕᐧᐊᑲᓂᐧᐊᐧᓇᐠ ᒥᐡᑯᐨ ᐁᓄᒋᒋᑲᓂᐧᐊᓂᓂᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐅᑕᐢᑭᒋᐠ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᑲ ᐊᐸᑎᓯᐟ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᐣ

ᐊᐸᒋᐊᑲᐣ:
ᕃᒪᐣ ᓱᑊᐱ

ᐃᑕᐧᐃᐣ ᑲ ᐅᒋᐟ:
ᐊᐧᐊ ᐃᓂᓂᐤ

ᐁᑕᐸᑎᓯᐟ:
ᑲᐧᐃᒋᐃᐧᐁᐟ ᐃᑕᐸᑎᓯᐤ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐟ