ᑫᐧᑲᐣ ᐊᓂᒪ ᒉᐁᐟ ᐁᐢ ᓯ

ᐊᑐᐢᑫᓇᑲᓇᐠ ᐧᓇᑊ ᑌᔾᐟ, ᐧᓇᑊ ᒥᒐᓪ ᓀᐢᑕ ᒪᔾᐠ ᑎᓴᓓᐟ ᑲ ᐃᐡᐧᑲ ᑭᔑᑕᒋᐠ ᐁ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᒋᐠ 1 ᑲ ᐃᑕᓯᓇᑌᓂᐠ᙮

ᑲᑐᕆᐣ ᓀᐃᒥ ᑲᓇᓇᑲᑎᓯᐟ ᐊᐸᒋᐊᑲᐣ

ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᐁᑯᑕ ᐁᑕᔭᐠ᙮ ᑕᐧᐯ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᓇᓇᑲᒋᑕᓂᐧᐊᐣ ᑭᒋ ᑭᑭᐧᐁᔭᐠ ᐁ ᐅᓂᑭᐃᑯᒪᐧᐃᔭᐠ ᓀᐢᑕ ᐁ ᐃᑕᒋᐠ ᓂᐧᐃᒉᐧᐊᑲᓂᓇᓇᐠ ᐊᑎᐟ ᐁᐅᑯᒥᒪᐧᐃᒋᐠ ᐅᑕᓂᓯᒪᐧᐊᐠ ᐅᑯᓯᓯᒪᐧᐊᐠ ᐅᓯᓯᒪᐧᐊᐠ᙮

ᒥᓄᐱᒪᑎᓯᐧᒪᐃᐣ ᐊᐧᑲᒥᓯᐧᐃᐣ ᑲᒥᑎ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᒪᒥᓄᑫᒧᐧᐃᐣ ᐊᔭᒥᐃᑐᐧᐃᐣ ᑭᒋ ᔑᑭᑫᒧᓇᓂᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᒥᓄᐸᓂᐠ ᒥᓄᐱᒪᑎᓯᐧᐃᐣ ᐊᐸᒋᐊᑲᓇᐠ ᐅᒋ᙮ ᒥᓯᐧᐁ ᐱᑯ ᐁ ᐃᔑ ᓇᓇᑲᒋᑕᓂᐧᐊᐠ ᑕᐧᑕ ᑲ ᑭᔑᑲᐠ᙮ ᓀᐢᑕ ᐁ ᐊᔭᒥᑐᒋᑲᑌᑭ ᑫᐧᑲᓇ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᒥᓄᐸᓂᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᑕᐧᑕᔦᐠ ᑲ ᐅᒋ ᓇᓇᒪᑲᒋᑕᓂᐧᐊᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓇ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᒋᐠ ᑲ ᐃᔑ ᑎᐯᓂᑕᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᑫᐧᑲᓇ ᑲᓄᓱᓀᐃᑲᑌᑭ ᑲ ᐃᑕᔓᐧᐊᓂᐧᐊᐠ᙮

ᐊᓂᒪ ᑭ ᐅᒋ ᐯᒋ ᐃᐧᑕᓂᐧᐊᐣ ᐅᒪ ᐅᒋ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᐁ ᑭ ᐊᑎ ᐅᔑᐅᒪᑲᐠ ᐁ ᑭ ᐊᑎ ᒪᒪᐧᐃᓂᑲᑌᐠ ᒣᐧᑲᐨ 2014 ᑲ ᐱᐳᓇᑲᐠ᙮ ᑫ ᐃᔑᓇᐧᑲᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᐅᑕᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᓀᐢᑕ ᐅᑎᐯᐣᒋᑫᐧᐃᐣ᙮ ᑲ ᐊᐸᑎᓯᑲᑕᐠ ᐅᑎ ᓀᐢᑕ ᑲᓄᓱᓀᐊᐠ ᐁᐧᑲᓂ ᐧᐊ ᐃᐧᑌᒪᑭᑕᓂᐧᐊᐠ᙮ ᐁᐧᑲᓂ ᒪᑲ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐢᐯᓂᒧᓇᓂᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᑭ ᐊᑎ ᓂᓯᑐᑕᑭᐠ ᐊᐸᒋᐊᑲᓇᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐅᑕᐸᒋᐊᑲᓇ᙮ ᑫ ᑭ ᐊᑎ ᐅᒋ ᒥᓄᑲᐸᐧᐃᒋᐠ ᐅᑕᑐᐢᑫᐧᐃᓂᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᒥᓄᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᐠ ᐃᔑ᙮ ᐃᐢᐱ ᐱᑯ ᑫᐧᑲᐣ ᐁᑲ ᐁᒥᓄᐸᓂᐠ ᑭᒋ ᑭ ᐅᒋ ᓂᓯᑐᑕᑐᒋᐠ ᒪᑲ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᑭ ᐅᒋ ᒪᒥᓄᐱᑕᑭᐠ ᐅᐅ ᑫᐧᑲᓇ᙮

ᒥᓄᐱᒪᑎᓯᐧᐃᐣ ᑭᒋ ᑭᒥᓄᐸᓂᐠ ᒥᔭᐧᐃᐠ ᓀᐢᑕ ᒥᑐᓀᓂᒋᑲᓂᐠ᙮ ᑲ ᐃᔑᓇᐧᑲᐠ ᐃᓴ ᐱᑯ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᐃᐢᐱᑕᑐᒥᑲᑭ ᑫᐧᑲᓇ᙮ ᐁᐧᑲᓂ ᒪᑲ ᐸᑎᒪ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᓂᓯᑐᑕᑐᓇᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐢᑲᓀᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᑭᐢᑌᓂᒋᑲᑌᑭ ᐊᐧᐁᓇ ᐱᑯ ᑕᐣᑌ ᑲ ᐅᒋᐟ᙮

ᓂᑭᐧᐊᐸᑌᐣ ᑲ ᐃᔑᓇᐧᑲᐠ ᐯᔭᐠ ᑲᑦᐸᓂᐟ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᐊᑎ ᒥᓄᐅᑎᓂᑐᒋᐠ ᐁ ᑭᐢᑫᓂᑕᑯᑕᒋᐠ ᐅᑎᑕᐢᑲᓀᓯᐧᐃᓂᐧᐊᐤ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᓂᓯᑐᑕᑐᒋᐠ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᐧᐁᓇ ᑲ ᐃᔑ ᓇᓇᑲᑕᐧᐊᐃᐸᑕᐠ ᐁᑐᑕᒧᐟ᙮ ᒧᓇ ᐧᐃᓇ ᐱᔑᔑᐠ ᑭᒋ ᓇᓇᑕᐧᐊᐸᑕᐠ ᑫᐧᑲᓂᐤ ᑫ ᐅᒋ ᒪᓂᐱᒋᑫᐟ᙮ ᒪᑲ ᑭᒋ ᑲᐧᑫ ᑲᐡᑭᑕᓂᐧᐊᐠ ᐁ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᓂᒋᓀᔑᑌᑭ ᐅᐅ ᑫᐧᑲᓇ ᑲ ᐃᔑ ᒪᒪᓂᐸᓂᐠ᙮ ᐁᑯᑕ ᒪᑲ ᑫ ᑭ ᐊᑎ ᐅᒋ ᓱᑭᑲᐸᐧᐃᓇᓂᐧᐊᐠ ᑭᒋ ᑭ ᐅᒋ ᐊᑎ ᑭᐢᑭᓄᑕᐃᐟ ᑫᑯ ᐱᑯ ᑲ?ᐸᓂᐟ ᑲ ᓄᒋᒋᔕᐟ ᒣᐧᑲᔦᐡ ᑭᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᓇᐠ ᑲ ᐃᑕᐢᑲᓀᓯᔭᐠ᙮ ᐊᐸᑕ ᑭᒋ ᑕᐧᐯᔦᓂᒥᑐᓇᓂᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᐊᓂᑭ ᑲᓂᑲᓂᒋᐠ ᑲᓂᑲᑕᑭᐠ ᐅᐅ ᑫᐧᑲᓇ᙮ ᐁᐧᑲᓂ ᐸᑎᒪ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑫ ᑭ ᐊᑎ ᐅᒋ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑭᒋ ᑭ ᐧᐃᒉᐧᐃᒋᐠ ᐅᑯ ᐊᐸᒋᐊᑲᓇᐠ ᑕᐟᑐ ᑲ ᐸᑭᑎᓇᒪᐟ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓂᐤ ᑭᒋ ᐊᔭᒥᐃᒋᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑲ ᐊᐸᑎᓯᒋᐠ᙮