ᐊᐸᒋᐊᑲᐣ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᓯᐧᐃᐣ – ᐁᓚᔭᐢ ᐧᐊᔾᐟᐁᐟ

ᐊᐸᒋᐊᑲᐣ:
ᐁᓚᔭᐢ ᐧᐊᔾᐟᐁᐟ

ᐃᑕᐧᐃᐣ ᑲ ᐅᒋᐟ:
ᐧᐁᐱᐧᑫ ᐃᓂᓂᐧᐊᐢᑭᔾ

ᐁᑕᐸᑎᓯᐟ:
ᑲᐧᐃᒋᐧᑕᐟ ᑕᔑᑫᐧᐃᑲᒥᑯᐠ


ᑕᓀᔑᓇᐧᑲᐠ ᒪᓇ ᐁᑲ ᑲᓇᐁᓂᑕᒪᐣ ᐁ ᑭᔑᑲᐠ?

ᐊᐢᑲᐤ ᒪᓇ ᐁᐧᐸᒪᔑ ᓴᑲᐢᑕᐧᐁᐠ ᓂᐧᐊᓂᐡᑲᐣ ᐧᑲᑊᐱ ᒪᑲ ᒪᓇ ᐣᑕᐧᐃᒥᓂᐧᑲᐣ ᓀᐢᑕ ᑕᑎ ᑭᔐᐸᓀᐧᑲᐣ᙮ ᑭᐡᐧᑲ ᒪᑲ ᑲ ᐃᔑ ᓇᑭᐡᑲᑐᓇᓂᐧᐊᐠ ᑎᑐᑕᐣ ᐁᐧᐃᑕᒪᑲᐧᐃᔭᐠ ᐊᔭᐧᑲᒥᓯᐧᐃᓇ ᓀᐢᑕ ᐁ ᑭᐡᐳᓇᑕᔭᐣ ᑲ ᐃᑌᓂᑕᑯᓯᔭᐣ ᑭᒋ ᓄᒋᑕᔭᐣ ᑲ ᐃᔑ ᒪᓯᓇᑌᑭ ᑫᐧᑲᓇ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᔑᐠ᙮ ᕃᐡᐧᑲ ᒪᑲ ᐁᐧᑲᓂ ᐁ ᐊᑎ ᒪᒋ ᐊᐸᑎᓯᔭᐠ᙮ ᓂᓇ ᒪᑲ ᐁ ᐧᐃᒋᐧᑕᔭᐣ ᑲᑦᐱᐠ ᑲᑕ ᑭ ᐃᑭᐣ ᑭᒋ ᒥᐢᑕᐃ ᑫᐧᑲᐣ ᑭᒋ ᓇᓇᑲᒋᑕᔭᐣ ᔕᐧᑲᐣ ᑲ ᐃᔑ ᓇᑕᐧᐁᓂᒥᑲᐧᐃᔭᐣ ᑭᒋ ᐊᐸᑎᓯᑲᑕᒪᐣ ᑫᐧᑲᐣ ᐱᑯ ᑲᓇᑕᐧᐁᓂᑕᐧᑲᐠ᙮ ᓂᑕᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓇᐣ ᑲ ᐃᔑ ᓇᑕᐧᐁᓂᑕᐧᑲᐠ ᑭᒋ ᑐᑕᒪᐠ ᑭᒋ ᐱᒋᐱᒪᑕᒪᐠ ᐁᐣᒋᐣ ᑲ ᐊᐸᑕᐠ ᑲᑦᐱᐠ ᓀᐢᑕ ᒪᑲ ᑲᑭᓂᐧᑲᓇᐢᑯᐸᓂᐠ ᓀᐢᑕ ᐊᔑᐨ ᐅᒐᐸᓂᐡ ᓀᐢᑕ ᐱᐳᓂ ᑕᐸᓇᐢᐧᑲᐠ ᑲᐱᑦᐸᓂᒋᐠ᙮ ᐊᓂᑭ ᓀᐢᑕ ᑲᓀᐅᑲᑌᒋᐠ ᐊᓂᐃ ᓀᐢᑕ ᑲᒪᒥᔕᑭ ᐊᐸᒋᑕᐧᐃᓇ᙮ ᐁᐧᐁᐸᐊᑯᓀᔭᐠ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᒥᐧᓇᔑᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐱᒧᑕᓂᐧᐊᐠ ᒥᓯᐧᐁ ᐱᑯ ᑫᐧᑲᐣ ᑭᒋ ᐊᑲᒥᓇᐧᑲᐠ᙮

ᐁᐱᐳᐠ ᓂᓄᒋᐊᓇᐣ ᒪᐢᐧᑲᒥᔾ ᐁᑎ ᑭᐢᐸᑭᓯᒋ ᑲᓇᑫ ᓂᔓ ᒥᓯᐟ ᐁ ᐃᐢᐱᒋ ᑭᐢᐸᑲᒋᐟ᙮ ᓂᔓᔕᐧᐊᐃᑲᓇᐣ ᐁ ᐅᔑᑕᔭᐠ ᑫ ᐃᔑ ᑐᐅᒪᑲᐠ ᑲᒥᓇᒪᑲᐠ ᐊᓂᒪ ᑯᑊᐳᕐ ᓴᑲᐃᑲᐣ ᑭᒋ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᓂᐧᐁᐸᐊᑯᓇᓇᐣ ᑭᒋ ᑭᑐᐅᒪᑲᐠ ᑲᒥᓇᒪᑲᐠ᙮ ᐃᐢᐱ ᐁᐸᐸᓂᐠ ᐱᒥᔾ ᒪᒪᐤᐱᑯ ᓂᒪᒪᐧᐃᑫᓇᐣ ᓀᐢᑕ ᐯᑲᐨ ᐁᐸᑭᑎᓇᒪᐠ ᐅᑕᐸᓇᐢᑯᐠ ᓀᐢᑕ ᐁ ᐃᑐᑕᑕᔭᐠ ᐊᐢᑭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᓇᓇᑲᒋᑕᓂᐧᐊᐠ᙮

ᒪᔦᐤ ᓇ ᐅᒪ ᓂᐢᑕᑦ ᑭᑕᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᐅᑕ ᓄᐧᕋᐣᐟ, ᑫᐧᑲᐣ ᒥᓇ ᑲ ᐯᒋ ᑭᐧᑕᐃᑯᔭᐣ ᐅᑕ?

ᓂᒥᐧᓀᓂᑌᐣ ᐁᐧᐃᒋ ᐊᐸᑎᓯᒪᑭᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑲᒥᐧᓀᓂᑕᑯᓯᒋᐠ ᓀᐢᑕ ᐁ ᐊᑎ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᔭᐣ ᐅᐡᑭ ᑫᐧᑲᓇ᙮ ᐅᑕ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑲᑦᐸᓂᔾ ᑕᑐ ᑭᔑᑲᐣ ᐅᐡᑭ ᑫᐧᑲᓇ ᓂᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐣ᙮ ᑭᒋ ᑕᐧᐯᔦᓂᑕᑯᐃᑎᓱᔭᐣ ᐅᑕ ᑲᑦᐱᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ ᓂᑭᒋ ᒥᐧᓀᓂᑌᐣ ᐅᑕ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ᙮ ᐧᐁᓴ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑲᐧᐃᒋ ᐊᐸᑎᓯᒪᑭᐠ ᒥᐧᓀᓂᑕᑯᓯᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᒪᑲ ᐁ ᐯᔑᓇᐧᑲᐠ ᑲ ᐅᒋᔭᐣ ᐧᐁᐱᐧᑫ ᓀᐢᑕ ᒥᒋᑦ ᐁ ᑭᒋ ᐧᐃᑲᔑᐠ ᒧᓇ ᐣᑲᐧᐊᓂᑲᑐᑌᐣ ᑭᒋ ᐧᐃᑕᒪᐣ᙮

ᐃᑕᐧᑲᐣ ᓇ ᑫᐧᑲᐣ ᑲᐧᐃᑎᐸᑐᑕᒪᐣ ᑲ ᐃᓇᐸᑎᓯᔭᐣ?

ᐁᐁᐠ ᓂᐧᐃᐧᐃᑌᐣ ᑭᒋ ᑭᔑᔕᐧᐁᓂᒋᑲᑌᐠ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃᐣ ᑲᐸᑭᑎᓇᑭᐠ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐅᒪ ᐅᒋ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ᙮ ᑕᐧᐯᔦᓂᒥᑎᓱ ᓀᐢᑕ ᐊᑎ ᒪᒥᑐᓀᓂᑕ ᑲ ᐧᐃᑐᑕᒪᐣ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ᙮ ᓂᓇ ᐧᐃᓇ ᓂ ᑭᑭᔑᑕᐣ ᓂᔓ ᐅᐅ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃᓇ ᓀᐢᑕ ᐁᒥᐢᑎᑯᓇᐯᐧᐃᓇᓂᐧᐊᐠ ᓂ ᑭ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐣ ᓀᑌ ᐧᐃᓂᐯᐠ ᐃᑕᐧᐃᓂᐠ 2012 ᑲ ᐱᐳᓇᑲᐠ ᐊᓄᐨ ᒪᑲ ᑲ ᑭᓂᐱᐠ 3 ᐱᓯᑦ ᓂ ᑭ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐣ ᒥᔑ ᐅᒐᐸᓂᔕ ᑕᐣᑐᐯ ᐃᑕᐧᐃᓂᐠ᙮

ᑕᐣᑌ ᐁᔑ ᐧᐊᐸᑕᒪᒥᑎᓱᔭᐣ ᓂᑲᐣ ᐃᑌᑫ ᐅᒪ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑲᑦᐸᓂᔾ?

ᑭᒋ ᑭ ᐊᑎ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃᐅᒪ ᓂᐧᐃᑐᑌᐣ ᑭᔭᐱᐨ ᑭᒋ ᑭ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ ᐅᑕ ᕆᐣᐠᐊᑊᐸᔭᕐ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᐧᐃᒋᐊᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐁᐱᑦᐸᓂᐧᑕᐟ ᑲᑦᐱᓂᐤ ᐅᑌ ᓄᒋᒥᐠ᙮ ᓂᐧᐃ ᐅᔑᑕᒪᓱᐣ ᑭᒋ ᑭ ᐱᑦᐸᓂᐧᑕᔭᐣ ᑲᑦ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᑭ ᐅᑭᒪᐧᐃᔭᐣ᙮

ᐃᑕᐧᑲᐤ ᓇ ᑫᐧᑲᐣ ᑲᒪᐃᓇᑭᑕᔭᐣ ᑭᒋ ᐃᐧᑌᔭᐣ?

ᑕᔑᓀ ᐱᑯ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑐᑕ ᓀᐢᑕ ᒥᐧᓀᓂᑕᒧᐧᐃᐣ ᑭᒋ ᐊᔭᔭᐣ᙮ ᐯᑕ ᒪᑲ ᓀᐢᑕ ᑫᐧᑲᓇ ᐁ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᔭᐣ ᑫ ᐃᔑ ᐃᑕᔭᐣ ᑭᒋ ᓄᒋᑕᔭᐣ ᑫᐧᑲᐣ ᒣᐧᑲᐨ ᐁᑲ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ᙮ ᓂᓇ ᐧᐃᓇ ᓂᐯᑕᐣ ᓂᑭᑐᒋᑲᓂᐡ ᐁ ᐣᑐᑕᒪᐣ ᓂᑭᑐᒋᑲᐣ ᑲᐧᐸᔭᓂᑲᒧᐧᐃᓇ ᐁ ᐣᑐᑕᒪᐣ᙮ ᓀᐢᑕ ᓂᒥᐧᓀᓂᑌᐣ ᐁ ᑲᐧᑫᒋᔭᐣ ᓇᐢᐱᐨ ᓂᓇᑲᓯᐣ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᔭᐣ ᐅᐡᑭ ᑲᐧᑫᒋᐧᐃᑲᒥᑯᐠ᙮ ᒥᐧᑫᐨ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑲ ᐊᔭᒥᑕᒋᐠ ᓂᑎᐸᒋᒧᐧᐃᓂᓂᐤ ᑕᐢᐯᓂᒧᐣ ᐁᒥᓄᑕᒣᐠ᙮