ᒥᐢᑕᐃ ᐊᑕᐧᑲᐣ ᓇᐃᐸᓂᐧᐃᐣ ᓀᐢᑕ ᐊᐱᔑᐡ ᓇᒣᑕᓂᐧᐊᐣ

ᐊᓕᐣ ᑯᐟᐢ ᐅᑭᒪᐤ

Eagle’s Nest Infrastructure fits within the existing Esker Camp Site

ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐅᐡᑲᐨ ᑲ ᐊᔭᒥᐊᐢᐸᐣ ᐃᓂᓂᐧᐊ ᓀᐢᑕ ᑯᑕᑭᔭ ᑲ ᐧᐃᔭᔑᒋᓂᒋ ᐅᑕᑐᐢᑫᓯᐧᐊ ᐅᒣᓂᐤ ᐅᒋ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓂᐤ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ᙮ ᒥᒉᐟ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑭ ᐃᑌᓂᑕᐧᒪᐠ ᓀᐢᑕ ᑭᐧᐃᑕᐧᒪᐠ ᑲ ᑭ ᐃᑌᓂᑕᑭᐠ ᑭᒋ ᒥᐢᑕᐃ ᑲᑕ ᓂᔑᐧᐊᓇᒋᑕᓂᐧᐊᐣ ᐊᐢᑭᔾ ᐁ ᐃᑌᓂᑕᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᑫ ᐃᔑ ᓀᓯᑕᒥᐡᑲᑯᒋᐠ᙮

ᐁ ᑭᓇᐡᐧᑫᐧᐊᔑᐃᒋᐠ ᒪᑲ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑭᑐᑕᑦ ᐊᓂᐃ ᐅᑕᐸᒋᐊᑲᓇ ᑭᒋ ᐊᒋᓇᑯᑕᓂᒋ ᑲᐧᐃᑐᑕᒧᐟ᙮ ᐁᑲ ᓱᑭ ᐊᐢᑭᓂᐤ ᑭᒋ ᑭᓂᔑᐧᐊᓇᒋᑕᐧᐃᐟ ᐊᐱᔑᐠ ᐱᑯ ᑭᒋ ᓇᒣᑕᐧᐃᐟ᙮

ᐃᐢᐱᐨ ᐧᐃᓇ ᑭᒋ ᒥᔕᓂᐠ ᑲᐧᐃᐧᐊᓇᐃᑲᓂᐧᐊᓂᓂᐠ ᓀᐢᑕ ᐁᑲ ᒥᐢᑕᐃ ᑭᒋ ᐱᐡᑯᔑᒥᒥᒋ ᐊᓯᓂᔭ ᑲ ᐧᐁᐱᓂᒥᒋ᙮ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᒪᑲ ᑲᓇᐧᐁᓂᒋᑲᑌᐤ ᑲᐧᐃᑐᒋᑲᑌᐠ ᐱᑕᐧᐁ ᐱᑯ ᑭᒋ ᐃᔑ ᒧᓇᐃᑲᓂᐧᐊᐠ᙮ ᐅᒪ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᐠ ᐊᑕᒥᐠ ᐊᐢᑭᐠ ᑲᑕ ᐃᔑ ᓄᒋᐊᑲᓂᐧᐊᐧᓇᐠ ᐊᓯᓂᔭᐠ ᑭᒋ ᐊᑎ ᒣᐢᑲᓇᑲᓂᐧᐊᐠ ᔑᐸ ᐊᐢᑭᐠ ᒥᓯᐧᐁ ᒪᑲ ᑲᐱᐧᐃᓂᒋᐠ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑭᒋ ᓇᐃᓂᒋᐠ ᐊᑕᒥᐠ ᐊᐢᑭᐠ᙮ ᐅᒪ ᒪᑲ ᐁᑐᒋᑲᑌᐠ ᒧᓇ ᑫᒪᑲᐣ ᐱᐧᐃᓂᑲᐣ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᐱᐢᑯᔑᑭᐠ ᐊᑕ ᐧᐊᐢᑲ ᓂᑲᑲᐡᑭᑕᓇᐣ ᑭᒋ ᑭᐸᐊᒪᐠ᙮ ᓂᑕᐸᒋᐊᑲᓂᓇᓇᐠ ᑲᑕ ᑐᑕᐧᒪᐠ ᒥᑐᓂ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑭᒋ ᐃᔑᓇᐧᑲᓂᓂᐠ ᐊᓄᐨ ᑲ ᐃᔑᓇᐧᑲᐠ ᐊᐣᑕ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᐁᑲ ᑭᒋ ᑭ ᒥᑯᐡᑲᒋᑕᓂᐧᐊᐠ᙮ 36 ᐊᐢᑭᐧᐃ ᑎᐸᐃᑲᐣ ᐃᓂᑯᐠ (ᑲᓇᐧᐊᐸᑕᒧᐠ ᐅᒪ ᑲᒪᓯᓇᐧᐃᑎᐠ) ᐊᐧᑲᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᐧᐁᐱᐧᑫ 50 ᐊᐢᑭᐧᐃ ᑎᐸᐃᑲᐣ ᐃᔑ ᓇᒣᑕᑐᒋᑲᑌᐤ᙮

ᑲ ᐃᐢᐱᒋ ᒥᐧᓇᔑᐠ ᒉᒥᐢᐯ ᐊᐢᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᐁ ᑭᒋ ᐧᐊᑫᐧᐃ ᓇᒣᐃᑲᑌᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᐊᓂᒪ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᐃᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᕆᐣᐠᑊᐸᔭᕐ ᑲ ᐃᔑᓂᑲᑌᐠ᙮ ᐊᐸᑕᐣ ᓇᐧᐊᐨ ᑭᒋ ᒪᓇᒋᑕᓂᐧᐊᐠ ᐱᒪᑎᓯᐧᐃᐣ ᑲ ᐅᑎᓂᑲᑌᐠ ᑲᔓᓂᔭᓂᑲᑲᓂᐧᐊᐠ ᐁᑲ ᒪᑲ ᓱᑭ ᑭᒋ ᓂᔑᐧᐊᓇᒋᑕᓂᐧᐊᐠ᙮  ᐁᐧᐃ ᑭᐢᑭᓂᐧᐊᒋᒋᑲᑲᓂᐧᐊᐠ ᐅᒪ ᐁᐢᐱᒋ ᑭᐢᑌᓂᑕᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐊᐢᑭᓂᐤ ᓀᐢᑕ ᑐᑕ ᐊᐧᐁᓂᐧᐊ ᑲ ᐧᐃᐧᐃᒋᐊᐸᑎᓯᒪᐟ ᐊᐣᑕ ᐃᑕᐧᐃᓂᐠ ᑲ ᐃᑕᓂᒋ᙮ ᓇᓇᑕᐧᐊᐸᑕᑦ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᓇᑭᐅᒪᑲᓂᓂᐠᐅᒣᓂᐤ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓂᐤ ᑲ ᐧᐃ ᐅᔑᑕᐟ ᐅᒪ ᐊᓄᐨ ᑲ ᐊᐢᑭᐧᐊᐠ᙮