Training for Today and Tomorrow

ᐸᐧᕋᐣᑎᐣ ᑲ ᒥᐧᓀᓂᑕᐠ ᑲᐱᑦᐸᓂᓂᐠ ᑲᒧᓂᐱᒋᑫᒪᑲᓂᓂᐠ

ᐸᐧᕋᐣᑎᐣ ᒐᑦ ᑕᔑᑫᐧᐃᑲᒥᑯᐠ ᑲᐧᐃᒋᐧᑕᐟ

ᐅᐡᑲᐨ ᓂᐧᐃ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᑕᔾ ᑲ ᐱᑦᐸᓂᑭ ᑲᒥᔕᑭ ᑫᐧᑲᓇ 3 ᐱᐳ ᐅᑕᓇᐠ᙮ ᑫᑲ ᒪᑲ ᓂᑭᐱᑐᐧᑫᐸᓂᐣ ᐧᐁᐧᐁᐧᐃᐱᓯᑦ 2018 ᓂ ᑭ ᑭᒋ ᒥᐧᓀᓂᑌᑕᔾ ᓀᐢᑕ ᐁᓭᑭᓯᔭᐸᐣ᙮

ᓂᐢᑐ ᑫᐧᑲᓇ ᓂ ᑭᐧᐁᓀᐸᑌᐣ ᑲᒪᒥᔕᑭ ᑲᐱᑦᐸᓂᑭ ᑲᐧᐊᑲᐃᑫᒪᑲᐠ ᓀᐢᑕ ᒥᔑ ᐧᒪᑯᐯᓯᐤ ᓀᐢᑕ ᑲᒧᓂᐱᒋᑫᐟ (ᐁᐧᑲᐧᐊ ᒪᐧᐊᐨ ᑲᒥᐧᓀᓂᒪᐠ) ᒥᓯᐧᐁ ᐅᐅ ᑲᐱᑦᐸᓂᑭ ᐁᑯ ᐅᐅ ᑲ ᐊᐸᑕᑭ ᑭᒋ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᐁᓄᒋᑕᓂᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᐧᐃᐸᐨ ᐁ ᐃᐢᐸᓂᐠ ᐁ ᑭᐢᑫᓂᑕᒪᐣ ᑫᑐᑕᒪᐣ ᐁ ᐊᐸᒋᑕᔭᐣ ᐁᐧᑲᓂᒪ ᒪᑲ ᑫ ᐧᐃᒋᐃᑯᔭᐣ ᐅᑕ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑲᑦᐸᓂᐠ᙮

ᑲ ᑭ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᔭᐣ ᑕᓇᐧᕆᐢ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃᐣ ᐅᑕ ᑕᐣᑐᕐᐯ ᓇᓂ᙮ ᓂᔭᓄᑕᐧᐊᐢᑌᐤ ᑭ ᐃᐢᐧᑲᐱᑫᔭᐤ ᐊᐱᑕᐤ ᑭᔑᑲᐤ ᐱᒋ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑐᐧᐃᑲᒥᑯᐠ ᐁ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑲᐧᐃᔭᐠ ᐊᔭᐧᑲᒥᓯᐧᐃᐣ ᓀᐢᑕ ᐁ ᐅᔑᑕᓂᐧᐊᐠ ᑫᐧᑲᐣ ᑲᒪᓂᐸᓂᐠ ᓀᐢᑕ ᓇᑲᐤ ᑫᐧᑲᓇ ᐁ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑲᐧᐃᔭᐠ ᑭᒋ ᑭ ᑲᐧᑫᒋᑕᔭᐠ ᑭᒋ ᑭᐢᑫᓂᑕᒪᐠ ᑕᓀᑌᓂᑕᐧᑲᑭ ᐁᓴᓴᒥᓂᑲᑌᑭ᙮ ᐁᐱ?ᐸᓂᐧᑕᓂᐧᐊᑭ ᐅᐅ ᑫᐧᑲᓇ ᒥᐧᓀᓂᑕᐧᑲᐣ ᓀᐢᑕ ᓇᐢᐱᐨ ᐁ ᐊᔑᐡᑭᐧᐊᑭ᙮

ᑲ ᑭ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᔭᐠ ᐊᓇ ᑲ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑫᐟ ᑐᑕᐧᐁᐤ ᐅᑭᐢᑭᓄᐊᒪᐧᐊᑲᓇ ᑭᒋ ᑲᐧᑫ ᑭᔑᑕᓂᒋ ᐊᓂᐃ ᑲᓇᑕᐧᐁᓂᑕᐠ ᑭᒋ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐧᐃᐟ ᐧᒣᒋ ᐊᓂᒪ ᐱᑦᐸᓂᒋᑲᐣ ᑲᒥᓂᑲᐧᐃᔭᐣ ᑭᒋ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᔭᐣ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᑭᒋ ᒧᓇᐃᑫᔭᐣ ᓀᐢᑕ ᒪᑲ ᑭᒋ ᔑᐱᔑᔑᑫᔭᐣ ᑭᒋ ᑭᐸᑭᑕᐢᐧᑲᐊᒪᐣ ᐅᑯᑕᑲᓇᐱᐢᐧᑲ ᑲ ᐱᑦᐸᓂᐟ ᐁ ᐊᐸᒋᐊᐟ᙮ ᓂᐧᐃᑕᒪᑲᐧᐃᓇᐣ ᐁᑲ ᑫᐧᑲᐣ ᑭᒋ ᐊᑯᐃᑯᔭᐠ ᑕᔑᓀ ᑭᒋ ᑭᐡᑲᒪᐠ ᐊᐢᑐᑎᓇ ᑲᒪᐡᑲᐧᐊᑭ ᓀᐢᑕ ᐊᓇ ᑲ ᑭ ᑭᐡᑲᐟ ᑲ ᑭᑲᓇᑯᓯᐟ ᓇᒣᐢᑌᐧᑲᓴᑲᐟ ᓀᐢᑕ ᑲᒪᐡᑲᐧᐊᑭ ᒥᐢᑎᐧᑲᐢᑭᓯᓇ ᒣᐧᑲᐨ ᐁ ᐱᑦᐸᓂᐧᑕᔭᐠ ᒥᔓ ᐱᑦᐸᓂᒋᑲᓇ᙮ ᓀᐢᑕ ᐊᐧᑲᐱᑫᐅᓇ ᐊᐢᑎᓴᐠ ᐃᐢᐱ ᐁᑲᓯᓇᒪᐠ ᐱᑦᐸᓂᒋᑲᓇ ᑲ ᐃᔑ ᐅᓯᑎᒪᑲᑭ᙮ ᓂ ᑭ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᓇᐣ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᑐᒥᓇᒪᐠ ᐅᐅ ᐱᑦᐸᓂᒋᑲᓇ ᒥᓯᐧᐁ ᑲ ᐃᔑ ᐃᔓᐅᒪᑲᑭ᙮ ᐁᑲᓯᓯᑌᓇᑭᒋᐠ ᑲ ᑭᒋ ᐊᐡᑭᑭᐧᐊᑭ ᐱᑦᐸᓂᒋᑲᓂ ᐅᓯᑕᐠ ᐁᐧᑲᓂ ᐁ ᐸᐢᑭᓇᐧᐊᑕᒪᐣ ᐊᓂᒪ ᐁ ᑭᔑᑲᐠ ᐁ ᐃᐡᐧᑲᐸᓂᐠ᙮

ᐅᐡᑲᐨ ᑲ ᑭᒋᑕᔭᐸᐣ ᐁᐱᑦᐸᓂᐊᐠ ᐊᓇ ᑲᐯᐧᑲᑕᐃᑫᐟ ᓇᐢᐱᐨ ᓂᑭ ᐊᓂᒥᐃᐠ ᐁᐃ ᐱᑦᐸᓂᐊᐠ ᑫᑲ ᒪᑲ ᒥᑐᓂ ᓂᑭ ᐊᑎ ᐧᐁᒋᐃᑯᐣ ᐁ ᐊᔭᒋᐧᐁᐸᐧᐊᐠ ᑲ ᐅᒋ ᐱᑦᐸᓂᐟ᙮ ᓂᓯᑭᓀᓯᐣ ᐁ ᑭ ᐃᑌᓂᑕᒪᐣ ᑭᒋ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᔭᐣ ᐅᐅ ᑫᐧᑲᓇ ᑲᐱᑦᐸᓂᑭ᙮ ᐊᔕᔾ ᒪᑲ ᑕᒪᓯᓇᑌᐧᐊ ᒥᓇ ᓇᑕᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᔭᓀ ᓂᑲᐣ ᐃᑌᑫ ᐁ ᓇ ᐃᐸᓂᐠ ᑭᒋ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᔭᐣ ᐅᐅ ᑫᐧᑲᓇ᙮ ᓂᐧᐃᔑᑭᒪᐧᐊᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑭᒋ ᓇᓇᑫᓂᒧᒋᐠ ᐧᐃᐱᑦᐸᓂᐧᑕᐧᑕᐧᐁ ᑫᐧᑲᓇ ᑲᒥᔕᓂᑭ᙮ ᐁᑯ ᐅᐅ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓇ ᑫ ᐊᑎ ᓇᑕᐧᐁᓂᑕᐧᑲᑭ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᑫ ᐊᑎ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐠᓄᐧᕋᐣᐟ ᓀᐢᑕ ᒥᑭᓯᐧᐃ ᐧᐊᒋᐣᐢᓓᐣ ᑫᐊᑎ ᐊᐱᐸᓂᑭ ᑲ ᐃᔑ ᒧᓇᐃᔕᐧᐃ ᐊᑐᐣᑲᓂᐧᐊᐠ᙮ ᓂᑕᐢᐯᓂᒧᐣ ᓂᓇ ᐯᔭᐠ ᑭᒋ ᑭ ᐱᑦᐸᓂᐊᐠ ᐧᐊᑭᑕᐣᑲᒥᐠ ᑲ ᐅᒋ ᒧᓇᐃᑫᐟ ᐧᒪᑯᐯᓯᐤ᙮