ᐁ ᐊᔭᔓᐧᐃᐸᓂᓇᓂᐧᐊᐠ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦ

ᑯᕐᑎᐢ ᑯᐢᑐᕐ ᐅᑭᒪᐤ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐟ

ᐁᔑᓇᐧᑲᐠ ᐁᑲᓇᐧᐊᐸᒋᑲᑌᐠ ᐅᒪ ᕆᐣᐠ ᐊᑊ ᐸᔾᔭᕐ ᑲᒥᓇᒪᑲᓂᐠ ᐅᒋ ᐁ ᐃᑐᑕᓂᐧᐊᐠ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦ

ᐁᑯᑕ ᐁᔑ ᐊᓂᒣᓂᑕᐧᑲᐠ ᐁ ᐃᐢᐸᓂᓇᓂᐧᐊᐠ ᑲᑦᐱᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ᙮ ᐊᓂᒪ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᑲ ᐃᔑ ᒪᐡᑯᔑᐧᐊᐠ ᐊᐣᑌ ᐃᑌᑫ ᑭᐧᐁᑎᓄᐠ ᐱᐢᑭᑕᔭᐧᐊ ᒪᑲ ᐱᑯ ᓂᓄᓱᓀᐁᓇᐣ ᐁᑎᔑ ᐊᒋᐸᓂᑭ᙮

ᓂᓇᓇᐣ ᓂᐧᐁᓇᐢᑕᓇᐣ ᓂᐱᑦᐱᓱᐧᐃᓂᓇᓇ ᐁ ᐅᓇᐢᑕᐟ ᐊᓇ ᑲ ᐅᑭᒪᑲᑕᐠ ᐱᑦᐱᓱᐧᐃᓂᓂᐤ ᑲᑐᕆᐣ ᓂᐁᒥ᙮ ᐃᑕ ᐱᑯ ᑲ

ᐃᔑ ᑕᔑᑫᔭᐣ ᐧᐃᐸᐨ ᐊᐢᑲᐤ ᑭᒋᐸᓂᓇᓂᐧᐊᐣ 6 ᐁ ᐃᐢᐸᓂᐠ ᐁ ᑫᑭᔐᐸᔭᐠ᙮ ᐁᓇᐧᐃᓇᐧᑲᐠ ᒪᑲ ᑲ ᐃᑐᑌᔭᐠ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦᐱᐠ᙮ ᐅᒐᐸᓂᐡ ᓂᑎᑐᑕᐃᑯᓇᐣ ᓇᑭᓇ ᑐᐅᐧᐃᓂᐠ᙮ ᒋᒪᓂᐠ ᒪᑲ ᐧᐃᓇ ᐁᓂᐱᐠ᙮ 300 ᐊᐢᑭᐧᐃᑎᐸᐃᑲᓀᔭᐤ ᓇᑭᓇ ᑕᐣᑐᕐᐯ ᐃᔑ᙮ ᐁᑯᑕ ᒪᑲ ᒥᓇ ᐧᐁᒋᐅᐸᐅᔭᐠ ᑯᕐᐸᓪ ᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᐃᔑ᙮ ᒪᐧᐊᒋ ᓂᐢᑕᑦ ᑲ ᐅᐸᐅᔭᐣ ᓂᑲᐣ ᓂᑭ ᐃᔑ ᐊᐱᐣ ᐁ ᐊᐱᔕᔑᐠ ᑲᒥᓇᒪᑲᐠ ᐁ ᐃᐢᐸᓂᔭᐣ ᐁᐢᑯᕐ ᐁᑯᒪ ᒥᒉᐟ
ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᐁᑲ ᐁᐡᐧᑲ ᑲ ᐅᒋ ᒧᔑᑕᐟ ᐁᑌᓂᑕᐧᑲᓂᓂᐠ᙮

ᐁᐱᐳᐠ ᑲᒥᓇᒪᑲᐠ ᑐᐅᒪᑲᐣ ᓴᑲᐃᑲᓂᐠ ᒪᐢᐧᑲᒥᐅᑐᐅᐧᐃᓂᐠ ᐊᐣᑕ ᑯᐳᕐ ᓴᑲᐃᑲᓂᐠ᙮ ᐊᐣᑕ ᒪᑲ ᐅᒋ ᐢᑭᑐ ᓂᑕᐸᒋᐊᓇᐣ 10 ᐊᐢᑭᐧᐃᑎᐸᐃᑲᐣ ᐃᓂᑯᐠ᙮ ᐅᒪ ᒪᑲ ᑐᑌᓇᐣ ᓂᐳᒋᐡᑫᓇᐣ ᐱᐳᓂᐅᐧᐃᓇ ᐧᐃᓇᒋᑲᓇ ᐧᐊᐧᐊᐨ ᐁᐧᐸᒪᔑ ᐅᐸᐅᔭᐠ ᓇᑭᓇ ᐅᒋ᙮ ᐁᓂᐱᐠ ᓂᐱᐠ ᑐᐅᒪᑲᐣ ᑲᒥᓇᒪᑲᐠ᙮ ᑭᐡᐧᑲ ᒪᑲ ᑲᑭᓂᐧᑲᓇᐢᑯᐸᓂᐠ ᑕᑎᐢᐸᓂᐃᑯᓇᐣ ᑲ ᐃᑐᑌᔭᐠ᙮ ᒪᐧᐊᐨ ᑲᒥᐧᓀᓂᑕᒪᐣ ᐱᐢᑭᑕᔭᐧᐊᐤ ᐁᑕᐧᑲᑭᐠ᙮ ᐁᓯᐧᑲᐠ ᐧᐃᓇ ᑲ ᐃᔑ ᒪᒋᐢᑕᐠ ᐃᔑ ᑭᐢᑫᓂᒋᑲᑌᐤ ᐁᑕᐧᑲᑭᐠ ᒪᑲ ᐧᐃᓇ ᐁ ᐊᑎ ᐊᐧᑲᑎᐠ ᐁ ᐃᑭᐠ ᐅᒪ ᐁᐱᐢᑭᑕᔭᑭ᙮ ᐃᐢᐱ ᐧᐁᐱᐧᑫ ᐁ ᐃᐢᐸᓂᔭᐠ 70 ᐊᐢᑭᐧᐃᑎᐸᐃᑲᓀᔭᐤ, ᑭᐡᐧᑲ ᑲᑭᓂᐧᑲᓇᐢᑯᐸᓂᐠ ᐁ ᐃᐢᐸᓂᔭᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᔭᐠ ᐁᒪᒥᐡᐧᑲᑐᐡᑲᑐᓇᓂᐧᐊᐠ᙮

ᐁᐧᑲᓂ ᐁᑐᒋᑲᑌᐠ ᐁᐧᑲᓂ ᐁᑐᑕᒪᐣ ᐁᒪᒥᐡᐧᑯᒋᐸᓂᐅᔭᐣ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ᙮

ᑲᓇᐧᐊᐸᑕᒧᐠ ᑲ ᐃᔑ ᒐᑲᐡᑌᑎᐠ ᐁ ᐊᔭᔭᔓᐧᐃᐸᓂᓇᓂᐧᐊᐠ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦᐱᐠ ᒥᑭᓯᐧᐃᐡᑭᔑᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐠ᙮