ᐊᐸᒋᐊᑲᐣ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᐣ – ᒉᐱ ᑲᓚᑐ

ᐊᐸᒋᐊᑲᐣ:
ᒉᐱ ᑲᓚᑐ

ᐃᑕᐧᐃᐣ ᑲ ᐅᒋᐟ:
ᐱᐣᐠᐧᐃ ᓀᔭᔑ ᐊᓂᔑᓇᐯᐠ

ᐁᑕᐸᑎᓯᐟ:
ᑲ ᐊᔑᑕᐱᐟ ᑲᓂᑲᓂᓂᒋ ᐳᕐᐟ

 

ᑕᓀᑐᑕᒪᐣ ᐊᐣᑕ ᓄᐧᕋᐣᐟ?

ᐁᑯᑕ ᐁᑕᔭᐣ ᐳᕐᐟ ᑲ ᐃᔑ ᒪᒪᐧᐊᐱᒋᐠ᙮ ᓂᑐᑭᒪᐧᐃᐣ ᓀᐢᑕ ᑕᑐᐢᑲᐧᐊᐧᐊᐠ ᑭᒋᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᓇᑲᓇᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐅᒋ᙮ ᓂᑲᐡᑭᑕᐣ ᑭᒋ ᐊᔭᒥᐢᑕᒪᐧᐊᑭᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᔕᐧᐸᐢᑲᒥᐠ ᓀᐢᑕ ᒥᓯᐧᐁᐢᑲᒥᐠ᙮ ᐯᔭᐠ ᑫᐧᑲᐣ ᑲ ᑯᐸᑌᓂᑕᒪᐣ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐁ ᐁᐊᔭᒥᐢᑕᒪᐧᐊᑭᐠ ᐁ ᐊᓂᒧᑕᒪᐢ ᐁᑐᒋᑲᑌᐠ ᐳᕐᐟ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐱᔭᐣ᙮ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᓂᑲᓂᐤ᙮

ᑫᐧᑲᐣ ᒪᓇ ᑲᔭᓂᒣᓂᑕᒪᐣ ᐊᓂᒪ ᐁᑭᔑᑲᐠ ᐁᐊᐸᑎᓯᔭᐣ?

ᐊᓂᒪ ᒪᓇ ᑲᔭᓂᒣᓂᑕᒪᐣ ᐊᓂᐃ ᑲ ᐊᓂᒧᒋᑲᑌᑭ ᑲ ᐅᒋ ᑎᐯᓂᑕᐧᑲᑭ ᑲᓇᑕᐢᑭᐠ᙮ ᓂᓇ ᑲᓇᓇᑲᒋᑕᔭᐣ ᐊᑐᐢᐯᐧᐃᓇ᙮ ᓂᓇᓇᑲᒋᑕᐣ ᐁᑎᐢᐸᓂᑭ ᑫᐧᑲᓇ ᑲᔓᓂᔭᓇᑲᑫᒪᑲᑭ᙮ ᒥᑐᓂ ᒪᑲ ᒪᓇ ᓂᑎᓇᐅᐣ ᐯᔭᐧᑲ ᐁᑭᔑᑲᐠ ᐱᐡᑭᐡ ᐁᓇᓇᑲᑕᐧᐁᓂᑕᒪᐣ ᐁᑐᑕᑭᐠ ᐊᓂᑭ ᑲᓂᑲᓇᐱᐢᑕᑭᐠ ᐅᐅ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓇ᙮ ᐁᓇᓇᑲᑕᐧᐁᓂᑕᒪᐣ ᓀᐢᑕ ᐱᓯᒧᒪᓯᓇᐃᑲᐣ ᐁᓇᓇᑲᒋᑕᔭᐣ᙮ ᑫᓂᑯᐠ ᓀᐢᑕ ᓂᐸᐸᐸᓂᐣ ᐁ ᐸᐸᑎᐸᒋᒧᔭᐣ ᑲᑎᐢᐸᓂᑭ ᑫᐧᑲᓇ᙮ ᒋᑫᒪ ᐁ ᐸᐸᐧᐃᑕᒪᐣ ᐁᑎᐢᐸᓂᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓇ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐅᒋ᙮ ᑲ ᐃᔑ ᐅᑐᐧᐊᐱᓯᒥᒋᐠ ᐊᓂᑭ ᒪᐧᐊᐨ ᑲᓂᑲᓂᒋᐠ ᐁᑯᑕ ᒪᑲ ᒪᓇ ᐁᐣᑕᐧᐃ ᐃᔑ ᑎᐸᒋᒧᔭᐣ᙮ ᑭᒋ ᔕᓂᑯᐠ ᐊᓂ ᓂᐸᒥᓇᐣ ᑲᓇᑫ ᒪᓇ ᐅᑎ ᒥᓕᔭᐣ ᐊᐢᑭᐧᐃᑎᐸᐃᑲᓇ ᐃᓂᑯᐠ ᐃᐢᐧᑲᓀᐸᓂᑐᐧᑫ ᑲ ᐃᔑ ᐸᐸᒥᓇᔭᐣ᙮ ᑭᒋ ᒥᒉᐟ ᐊᐧᐁᓇ ᓂᑭᓇᑭᐡᑲᐧᐊᐤ ᓀᐢᑕ ᐁᒥᓂᒋᐠ ᐅᑎᐸᒋᒧᐧᐃᓂᐧᐊᐧᐊ᙮ ᔕᑯᐨ ᐁᓇᑕᐧᐁᓂᑕᐧᑲᐠ ᑭᒋ ᑭᐢᑫᓂᒋᑲᑌᓂᑭ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᔑ ᑭᐢᑫᓂᑕᑭᐠ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑭᒋ ᓇᓇᑲᒋᑕᓂᐧᐊᑭ ᑫᐧᑲᓇ ᑭᒋ ᑭᒥᓄᐸᓂᑭ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᐅᒋ᙮

ᑫᐧᑲᐣ ᒪᐧᐊᐨ ᒣᐧᓀᓂᑕᒪᐣ ᐁ ᐊᐸᒋᐃᐢᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ?

ᓂᒥᐧᓕᓂᑌᐣ ᐁ ᐧᐃᒋᐊᐸᑎᓯᒪᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᐁᑭᓇᑭᐡᑲᐧᐊᐠ ᐊᓕ ᑯᐟᐢ ᐊᑎᐟ ᐱᐳᐧᓇ ᐅᑕᓇᐠ᙮ ᓂᑭ ᑭᒋ ᓯᑭᓀᓯᐣ ᐱᒋ ᐊᔑᑕᐱ ᐁ ᐃᑎᑲᐧᐃᔭᐣ ᐁᒥᐧᓀᓂᑕᒪᐣ ᑭᒋ ᐧᐃᒋ ᐊᐸᑎᓯᒪᑭᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑲ ᑭᒋ ᑲᐡᑭᐅᒋᐠ ᓀᐢᑕ ᑲ ᑭᔑᔓᐧᐁᓂᑕᑭᐠ ᑫᐧᑲᓇ ᐁᑲ ᑭᒋ ᐧᐊᓂᑕᓂᐧᐊᑭ ᒪᑲ ᑭᒋ ᒪᐡᑲᐧᐃᑲᐸᐧᐃᒪᑲᑭ ᐁᐧᑲᓂ ᐁᔑᑲᓇᐧᐊᐸᑕᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᓂᑲᐣ ᐃᑌᑫ᙮ ᐁᑯ ᒪᑲ ᐅᒪ ᒪᐧᐊᐨ ᑲᓱᑭᑲᐸᐧᐃᒪᑲᐠ ᐃᑌᓂᑕᒧᐧᐃᐣ ᑭᒋ ᑭ ᒪᒪᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐅᒋ᙮

ᑕᐣᑌ ᐧᐁᒋ ᑭᑲᒋᐱᓇᒪᐣ ᐅᒪ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᐠ?

ᒧᔕᐠ ᓂᑭᐧᐃᒋᐊᐸᑎᓯᒪᐧᐊᐠ ᐊᒥᐢᑯᑭᒪᐧᐊᐠ ᐁᐧᑲᓂ ᐯᔭᐧᑲᐣ ᓂᒧᔓᑦ ᐱᒥᐡ ᑲ ᐃᔓ ᐊᐸᑎᓯᑲᒋᑲᑌᓂᐠ ᑭ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᐤ᙮ 2009 ᒪᑲ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᒪᒋ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ ᐱᐣᐠᐧᐃ ᓀᔭᔑ ᐊᓂᔑᓇᐯᐠ᙮ ᓕᑎᐅᑦ ᑭᒥᐢᑭᑲᑌᐸᐣ ᐱᕑᐧᑲᔦᐠ ᑲᑦᐸᓂᔾ ᑲ ᑭᒥᐢᑲᐧᑲᐸᐣ ᓀᑌ ᓇᑲᐯᐊᓄᐠ᙮ ᐁᑯᑕ ᒪᑲ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᐃᑕᑕᒧᑕᓂᐧᐊᐠ ᐧᒣᒋ ᓂᑕᐢᑭᓇᐣ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ᙮ ᓂᑭ ᐊᔭᒥᑐᑌᑕᐣ ᒪᑲ ᑭᒋ ᑭ ᐅᒋ ᐊᐸᑎᓯᔭᑯᑭᐸᐣ ᓀᐢᑕ ᓂᓓᑌᒥᓇᓇᐠ ᐧᐊᐢᑲ ᑲ ᐃᑕᒋᐠ ᑭᒋ ᑭ ᑲᒋᑎᓇᑭᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓇ ᓇᓂ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᓂᓂᑭ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓇ᙮ ᓀᐢᑕ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓇ ᑲ ᐃᑕᐧᑲᑭ᙮

ᑕᐣᑌ ᐁᔑ ᐧᐊᐸᑕᒪᒥᑎᓱᔭᐣ ᓂᑲᐣ ᐃᑌᑫ ᐅᒪ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑲᑦᐸᓂᔾ ᐁ ᐊᑎ ᐃᔑ ᐊᒋᐸᓂᐠ?

ᑭᒋ ᑭ ᐊᑎ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃᐅᒪ ᓂᐧᐃᑐᑌᐣ ᑭᔭᐱᐨ ᑭᒋ ᑭ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ ᐅᑕ ᕆᐣᐠᐊᑊᐸᔭᕐ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᐧᐃᒋᐊᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐁᐱᑦᐸᓂᐧᑕᐟ ᑲᑦᐱᓂᐤ ᐅᑌ ᓄᒋᒥᐠ᙮ ᓂᐧᐃ ᐅᔑᑕᒪᓱᐣ ᑭᒋ ᑭ ᐱᑦᐸᓂᐧᑕᔭᐣ ᑲᑦ ᓀᐢᑕ ᑭᒋ ᑭ ᐅᑭᒪᐧᐃᔭᐣ᙮ ᒥᔕᐤ ᓂᑕᐧᐯᔦᓂᑕᒧᐧᐃᐣ ᑭᒋ ᑭᒥᓄᐸᓂᑭᐸᐣ ᐁ ᐧᐃ ᐊᑎ ᐅᔑᑕᓂᐧᐊᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᐊᑕ ᒪᓇ ᑫᐧᑲᓇ ᑲᓇᑭᐡᑭᑲᑌᑭ᙮ ᐊᓄᐨ ᑲ ᐃᐢᐸᓂᐠ ᒥᓯᐧᐁ ᑫᐧᑲᐣ ᑲ ᐃᐢᐱᒋᐸᓂᐠ ᐁ ᐅᓇᐢᑕᓂᐧᐊᐠ ᓀᐢᑕ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐧᐃᒉᐧᐃᑐᓇᓂᐧᐊᐠ ᐁᑲᓇᐧᐃᐸᒋᑲᑌᑭ ᑫᐧᑲᓇ ᑲᑭᐢᑌᓂᒋᑲᑌᑭ᙮ ᐧᑲᓇᔭᐢᐠ ᑐᑕᑦ ᐊᐧᐊ ᑲᑦᐸᓂᐟ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐊᓂᐃ ᑲ ᐊᐸᒋᐃᑯᐟ ᕆᐣᐠᐊᑊᐸᔪᕐ᙮ ᒥᓯᐧᐁ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑫᐧᑲᓇ ᑲᐱᒧᑕᑕᐟ ᑲ ᐃᔑ ᑭᐢᑫᓂᑕᐠ ᐁᐧᑲᓂ ᒪᑲ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᒥᓄᐸᓂᐠ ᐁᐧᐊᐸᒋᑲᑌᓂᐠ ᐁᔑ ᐊᑐᐢᑲᑕᐠ ᔕᐧᐸᐢᑲᒥᐠ ᑲᓇᑕᐢᑭᐠ᙮

ᑭᐧᐃᒋᐃᑯᐣ ᓇ ᑭᑕᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐠ ᓯᓯᐁᐱ ᑲ ᐃᔑ ᐊᑐᐢᑫᔭᐣ? ᐊᐣᑕ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑲ ᐃᔑ ᐊᑐᐢᑫᔭᐣ?

ᒥᑐᓂ ᐊᓂ ᑕᐧᐯ ᑲ ᑭ ᐊᐃᓇᐸᑎᓯᔭᐣ ᐅᑎ ᓀᐢᑕ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᔭᐣ ᓂᑕᑐᐢᑫᐧᐃᓂᐠ ᓇᓇᑲᐤ ᑫᐧᑲᓇ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᓇᑲᒋᑕᔭᐣ ᐱᒥᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᑐᐢᑫᒪᑲᑭ᙮ ᐁᑯᒪ ᒪᓇ ᑲ ᐊᓂᒧᑕᒪᐣ ᐊᐣᑕ ᑲ ᐃᔑ ᑕᔑᓇᐧᐃᔭᐣ ᓂᑕᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐠ᙮

ᐊᓂᒪ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᒥᐢᑕᐃ ᓇ ᑫᐧᑲᐣ ᐊᒋᐸᓂᐤ?

ᓂᑲᓇᐧᐊᐸᑌᐣ ᒪᓇ ᐱᑯ ᐃᓂᓂᐠ ᐃᑌᑫ᙮ ᐁᐧᑲᓂᒪ ᒪᐧᐊᐨ ᑲᓂᑲᓀᓂᑕᒪᐣ᙮ ᓂᐧᐃᑭᐢᑭᓱᒪᐧᐊᐠ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑭᓇᓇᐤ ᑲᓇᑕᐢᑭᐠ ᑲ ᐃᑕᔭᐠ ᑭᓇᓇᐤ ᐁ ᐅᑕᔭᓂᔭᐠ ᐅᐅ᙮ ᑭ ᑭ ᐊᑎ ᑭᒋᑕᓇᓇᐤ ᐁ ᐅᔑᑕᔭᐠ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓇ ᒥᓯᐧᐁ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᐅᒋᐢᑕᒪᑯᔭᐠ᙮ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓇ ᓀᐢᑕ ᓇᓇᑲᐤ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓇ ᓀᐢᑕ ᐁ ᐧᐊᐧᐃᒋᐃᑐᔭᐠ ᑫᐧᑲᓇ ᑲᑐᑕᒪᐠ᙮ ᐊᑎᐟ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐊᔕᔾ ᐧᐁᐡᑲᐨ ᐅᒪ ᐅᒋ ᑐᑕᐧᒪᐠ ᐃᐢᐱᐨ ᑯᑕᑭᔭ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇ ᐅᒪ ᑐᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓂᐤ ᑲᓇᓇᑲᒋᑕᓂᒋ᙮ ᓀᐢᑕ ᐁᓇᐃᒋᐠ ᐊᓂᐃ ᑫᐧᑲᓇ ᑲ ᐊᑎ ᐧᐊᐸᑕᐃᒋᐠ ᑫ ᑐᑕᑭᐠ ᐅᑕᐸᐱᓯᐧᐃᓂᐧᐊᐠ᙮ ᓂᑲᐣ ᒪᑲ ᐃᑌᑫ ᑲᑕ ᓇᑭᐸᓂᐧᐊᐠ ᒪᒋᑲ ᐊᐧᑲᑭᐠ ᐊᔕᔾ ᐊᑎᐊᐸᑎᓯᑲᒋᑲᑌᐧᐊ ᐅᐅ ᐁᒪᒪᐧᐃ ᑐᒋᑲᑌᐠ ᑫᐧᑲᓇ ᑲ ᐊᐸᑕᑭ ᓀᐢᑕ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᐱᒪᒋᐅᒋᐠ ᓀᐢᑕ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐧᐃᒉᐧᐃᑐᒋᐠ ᐊᐣᑕ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᓂᓂᐠ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓂᐤ᙮ ᒥᓯᐧᐁ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᐁᐧᐃᒉᐧᐃᑐᓇᓂᐧᐊᐠ ᑲᑕ ᓱᑭᐸᓂᐤ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᐅᒋ᙮