ᑕᐣᑌ ᑫᑐᑕᒪᐣ ᑭᒋ ᑭ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦ?

ᐁᕈᓚᓐᑦ ᑲᐅᓐᒋᒡ ᔅᑎᐱᓐ ᓴᑲᒡ ᒣᑾᒡ ᓂᑕᒻ ᑲᒪᑕᓄᑭᒡ ᐃᐃᒪ ᐁᔅᑯᕐ ᑲᐯᔑᐎᓂᒃ

ᐢᑎᐱᐣ ᓴᑲᐨ ᑲᑦᐱᐠ ᑲᐧᐃᒋᐧᑕᐟ

ᒥᒉᐟ ᑲ ᑲᐡᑭᐅᒋᐠ ᐊᐸᒋᐊᑲᓇᐠ ᑭᑎᐸᒋᒧᐧᐊᐠ ᐅᑕ ᑎᐸᒋᒧᐧᐃᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐠ᙮ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑲ ᑭᔑᔕᐧᐁᓂᑕᑭᐠ ᐁᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᒋᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐅᒪ ᓂᓇ ᑲ ᑭ ᐊᑎ ᐅᒋ ᐅᑎᓂᑲᐧᐃᔭᐣ ᐅᒪ ᓂᑭᑐᑌᐣ ᐁᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ ᐅᑕ᙮

ᐃᐢᐱ ᑲᐯᑕᒪᐣ ᑭᒋ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᒧᓇᐃᑫᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᐅᑕ ᕆᐣᐠ ᐊᑊᐸᔭᕐ ᓂᑭᐃᑌᓂᑌᐣ ᑭᒋ ᓇᐃᐸᓂᔭᐣ ᑭᒋ ᑭ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ᙮ ᐁᕈᓚᐣᐟ ᓂᑐᒋᐣ ᐃᓂᓂᐧᐊᐢᑭᐠ᙮ ᐁᐧᑲᓂ ᒪᑲ ᐱᑯ ᑲ ᐊᑎ ᒪᓯᓇᐅᑎᓱᔭᐣ ᐊᓂᔑᓇᐯᐧᐃ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐧᐃᓂᐠ ᑲ ᐃᔑ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑲᓂᐧᐊᐠ ᑕᐣᑐᕐᐯ ᑲ ᐃᔑ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᒋᐠ ᒪᑕᐧᐊ ᑲ ᐅᒋ ᑎᐯᓂᑕᑯᓯᒋᐠ᙮ ᐁᑯᑕ ᑲ ᐅᒋ ᑲᓇᐡᑭᑕᒪᓱᔭᐣ ᒪᓯᓇᐃᑲᓇ ᑲᑕᑯᓇᒪᐣ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᑲᐡᑭᑕᒪᓱᔭᐣ᙮

ᐁᑲ ᑭᐡᐧᑲ ᐧᐃᒋ ᐊᔭᒥᒪᐠ ᐧᐃᓪᒪ ᐸᐠᐢᑐᕐ ᑭᒋᓂᐠ ᑲ ᐊᐸᑎᓯᐟ ᑲ ᐃᔑ ᓇᑲᒋᑕᐟ ᐁᑐᑕᐠ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦᐱᐠ, ᐁᐧᑲᓂ ᑲᑎᔑᐸᑭᑎᓇᒪᐣ ᓂᒪᓯᓇᐃᑲᐣ ᐁᓇᓇᑕᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ ᒥᒉᐧᑕ ᓂᑭ ᐃᔑᒋᔕᐁᐣ ᑭᒋ ᑫᒋᓇᒪᑭᐠ ᐁᓇᓇᑫᓂᒧᐧᐊᐠ ᐁᓇᓇᑕᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᐧᐊᐠ᙮ ᓂᑭᓇᑭᐡᑲᐧᐊᑕᔾ ᒪᑲ ᐧᕋᔭᐣ ᐧᐁᐢᑕᐣ ᓇᓇᑕᐧᐊᐸᒋᑫᓯᐤ ᐊᐢᑭᐠ ᐃᑌᑫ᙮ ᑲᑕᓕᐣ ᑊᐯᐧᕆᐢ ᑭ ᐊᔭᒥᐊᑲᓂᐧᐊᐣ ᑲᓇᓇᑲᑕᐧᐁᓂᑕᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓇ᙮ ᐁᑯᑕᓂ ᒪᑲ ᑲ ᑭ ᐅᒋ ᑲᒋᑎᓇᒪᐣ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᓇᐢᐱᐨ ᑭ ᐊᑎ ᓇᐃᐸᓂᐤ ᐁᒥᓂᑲᐧᐃᔭᐣ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ᙮ ᓂᑭ ᐊᑎ ᑭᒋᑕᐣ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ ᐁᐧᐊᐧᐃᒋᐧᑕᔭᐣ ᑲᑦᐱᐠ ᔕᑯᐨ ᐊᑎᐟ ᑲ ᑭ ᑐᑕᒪᑌᐣ ᑭ ᐊᓂᒪᐧᓇ᙮ ᔕᑯᐨ ᒥᑐᓂ ᓂᑭᓇᐁᓂᑕᒥᐃᑯᐣ ᓂᓇᓇᐢᑯᒪᐤ ᐊᐧᐊ ᑲᑦᐸᓂᔾ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᓇᐢᐱᐨ ᓂᑭᐢᑌᓂᑌᐣ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ ᐅᑕ ᓄᐧᕋᐣᐟ᙮

ᑫᑐᑕᒪᐣ ᑭᒋ ᑭ ᐊᐸᐱᓯᔭᐣ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦᐱᐠ:

  •  ᐊᔭᒥᐃ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᑲ ᑭᐢᑫᓂᑕᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓇ ᑲ ᐃᑕᐧᑲᓂᓂᑭ᙮
  • ᐃᑐᑌ ᑲ ᐃᔑ ᐊᓂᒧᒋᑲᑌᑭ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓇ᙮
  • ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱ ᑲ ᐃᑕᐧᑲᑭ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃᓇ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᔭᐣ᙮ ᑲ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᑲᓂᐧᐊᐠ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᔕᓂᔭᓂ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᐠ᙮
  • ᒪᓯᓇᐊ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ
  • ᑕᑐ ᑲ ᑭᑲᐡᑭᑕᒪᓱᔭᐣ ᑭᒪᓯᓇᐃᑲᓇ ᐁ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᔭᐣ ᑭᑭᓇ
  • ᒪᓯᓇᐃᑫ ᑲ ᑭᔑᐸᓂᐠ ᒪᓯᓇᐊᒪᑐᐧᐃᐣ ᑭᒋ ᓇᓇᑕᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ ᑭᒋ ᐊᐸᒋᑕᔭᐣ ᓀᐢᑕ ᑲ ᑭ ᐃᔑᒋᔕᐁᐣ ᑭᒪᓯᓇᐃᑲᓇ
  • ᒥᑐᓂ ᐱᑯ ᒪᐡᑲᐧᐃᑕᑯᓯ

ᐁᓇᑕᐧᐃ ᑲᐧᑫᒋᑫᒧᔭᐣ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐣ ᐅᒋ ᐊᔭᒋᐃ ᑫᐟᓕᐣ ᑊᐯᐧᕆᐢ 807 631 8103᙮