ᒪᐧᐊᐨ ᑲ ᑭᒋᑕᑲᔭᐠ ᐯᑕᒪᑲᐣ ᑭᒋ ᑭᔑᑌᐠ ᐃᑕᒪᒋᐅᐧᐃᐣ

ᐳᕐᕐ! ᑭᓓᐣ ᐊᐸᑎᓯᐤ ᑭᐧᐁᑎᓄᐠ ᐊᐢᑭᐠ᙮
ᑭᐧᐁᑎᓄᐠ ᑲ ᐃᔑ ᑕᐸᑕᐢᐧᑫᔭᐠ᙮

ᑭᓓᐣ ᓄᓕᐣ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᐸᒋᐊᑲᐣ

ᐃᐢᐱ ᒪᓇ ᑲ ᑭᒋ ᐊᑎ ᑕᑲᔭᐠ ᒧᔕᐠ ᓂᑭᐢᑭᓯᑐᑕᐧᐊᐧᐊᐠ ᑲ ᐊᐸᑎᓯᒋᐠ᙮ ᐁᐱᐳᐠ ᑭᒋᑕᑲᔭᐤ ᑭᒧᔑᑕᐣ ᑭᐢᑲᓂᐠ᙮

ᐁᓂᐱᐠ ᒪᑲ ᑲ ᑭᒋ ᓄᑎᐠ ᐯᑕᐢᑕᐣ ᐁᑭᒋ ᑭᔑᑌᐠ ᓀᐢᑕ ᒥᒉᑎᐧᐊᐠ ᒪᐣᒍᔓᐠ ᑲᒪᐧᑲᒋᑫᒋᐠ᙮ᓂᑭᐧᐁᑭᐢᑭᓯᐣ ᒪᓇ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᔭᐸᐤ ᑭᐧᐁᑎᓄᐠ ᒣᐧᑲᐨ 79 ᓀᐢᑕ 95 ᑲᐱᐳᓇᑲᐠ᙮

ᑭ ᑭᐢᑫᓂᑌᐣ ᐁ ᐃᐢᐱᒋ ᑕᑲᔭᐠ ᐁᐧᐊᐸᑕᒪᐣ ᐁᓀᓀᔭᐣ ᐁᐱᐳᑌᔭᐸᑌᐠ ᒪᐧᐊᐨ ᐧᐃᐸᒋ ᑫᑭᔐᑊ ᒪᑭᐠ ᓀᐢᑕ ᒪᑲ ᐁᓂᓂᐧᑲᑎᐠ ᐧᐊᐢᑲ ᒪᑭᐠ ᐁ ᐊᑎ ᒪᑲ ᒪᓇ ᐅᒋᑲᐧᐃᐠ ᐃᐢᐱ ᐁᓄᑎᐠ᙮
ᓂᑯᑕᐧᐊᓇᐣ ᐁ ᑫᑭᔐᐸᔭᐠ ᐁ ᐊᑎᒥᓇᐧᐁᔭᐠ ᐁᑭᔐᐸᓀᐧᑫᔭᐠ ᓀᐢᑕ ᐁᓂᒪᐧᐃᓂᑲᓱᔭᐠ᙮ ᓂᒧᐸᓇ ᐁᐱᑕᐸᐧᐊᑕᔭᐠ ᐧᑲᐱ ᐅᑎ ᓀᐢᑕ ᑎ᙮ ᐁᐳᒋᐡᑲᒪᐠ ᑲ ᑭᔓᐧᐊᑭ ᐧᐃᓇᒋᑲᓇ ᐁ ᐊᑭᑕᐧᐁᐡᑲᒪᐠ ᔑᐸᐢᑌᐧᐊᔭᓇ᙮ ᓀᐢᑕ ᒥᔑ ᒪᐢᑭᓯᓇ ᐁᑭᐡᑲᒪᐠ ᑲ ᑭᔓᐧᐊᑭ ᓀᐢᑕ ᐊᐢᑐᑎᓇ ᐁᐧᑲᓂ ᒪᑲ ᐁ ᐊᑎ ᑕᐧᐊᑕᐃᑫᔭᐠ ᒣᐧᑫᔭᑎᐠ᙮

ᒥᑐᓂ ᐱᑯ ᐁᑫᒋᓇᐅᔭᐠ ᑭᒋ ᑭ ᐱᒪᑎᓯᔭᐠ ᐊᑕ ᓇᐢᐱᐨ ᐁ ᑭᒋ ᑕᑯᔭᐠ 52 ᐁ ᐃᐢᐸᓂᐠ ᐱᐧᐊᐱᐢᐠ᙮ ᐁᒣᐢᑲᓇᑲᑎᓱᔭᐠ ᐊᓴᒪᐠ ᐁ ᐊᐸᒋᐊᑭᒋᐠ ᒋᑲᐃᑲᓇ ᐁᑕᑯᓇᒪᐠ᙮

ᐁᐊᐳᑲᔭᐠ ᓂᑯᑕᐧᐊᓇᐣ ᓀᐢᑕ ᑎᑲᓱᓇᐣ ᓂᒪᑎᓇᒪᑐᓇᐣ ᓂᒥᒋᒥᒥᓇᓂ᙮ ᐁᑕᑲᔭᐠ ᐁᐧᑲᓂ ᐱᑯ ᐁᔑ ᑭᐡᑲᒪᐠ ᑲᑭᔑᐧᐊᑭ ᓂᐧᐃᓇᒋᑲᓂᓇᓇ᙮ ᒥᓯᐧᐁ ᐱᑯ ᑫᐧᑲᐣ ᓂᑕᐢᑐᑎᓂᓇᓇ ᐁᑭᐱᒋᔭᐠ ᓂᓯᑲᒋᓇᐣ᙮ ᐁ ᐊᑎ ᑭᔑᑕᔭᐠ ᐁ ᐊᑎ ᐅᑕᑯᔑᐠ ᓂᑕᑎᑭᐧᐊᓇᐣ ᑲ ᐃᔑ ᓂᐸᔭᐠ ᓀᐢᑕ ᓂᑭᒋ ᒥᐧᓀᓂᑌᓇᐣ ᐁᑭᔑᑕᔭᐠ ᓂᑕᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓇᓇ ᐁᐧᑲᓂ ᒪᑲ ᐱᑯ ᑐᑕᒪᐠ ᐁᒥᐧᓇᐱᔭᐠ ᐁᑭᓱᓯᔭᐠ᙮

ᐊᓄᐨ ᐧᐃᓇ ᑭᒋ ᓇᑲᔑᐧᓇ ᐃᑌᓂᑕᐧᑲᐧᓇ ᐧᐃᓇᒋᑲᓇ ᓀᐢᑕ ᐁᑭᒋ ᑭᔓᐧᐊᑭ᙮ ᔕᑯᐨ ᐅᑕᐸᓇᐢᐠ ᒧᓇ ᑭᔑᓇᑯᓯᐤ ᐧᐁᓴ ᐅᑎ ᐁᑕᑲᔭᐠ ᐁᐧᑲᓂ ᒪᑲ ᐱᑯ ᑐᑕᒪᐠ ᐁᑲᐧᑫ ᑭᔓᐢᑕᔭᐠ ᐁᐧᑲᓂᒪ ᐯᔭᐠ ᑲᓇᑭᐡᑭᑲᑌᐠ᙮ ᑲ ᐅᐱᐧᐊᐠ ᓂᑕᐢᑐᑎᐣ ᓂᒥᓇᐤ ᐊᐧᐁᓇ ᑲ ᑭᒋ ᑲᐡᑭᐅᐟ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᐟ ᐊᑕ ᒧᓇ ᐧᐊᔦᐡ ᐃᑭᐣ ᑫ ᐃᑕᔭᐠ᙮