ᑭᓇᓇᑯᒥᑲ ᐅᐅᒪ ᐁᐱᔕᔭᓐ ᐁᕈᓚᓐᑦ!

ᔭᐦᐊ  ᐊᓚᓐ  ᑯᑦᔅ, ᑲᓂᑲᓂᓯᒡ  ᐅᑭᒪ  ᐁᑯ  ᓯᐃᐅ

ᐁᕈᓚᓐᑦ ᑕᔑᑫᐎᓐ ᓂᔑᑕᓇ ᑎᐸᐃᑲᓐ ᑫᐌᑲᐸᐗᓂᒃ ᓇᑭᓇ ᓂᑫᐦᐃ ᐁᐊᐱᒋᓇᑯᒃ ᐃᐃᒪ ᐅᓐᑌᕆᔪ ᐁᑯ ᐃᐃᒪ ᑲᑌᓇᑭᐗᒡ ᔕᐗᓄᒃ ᓀᑫᐦᐃ ᑲᐎᔑ ᐱᒥᑕᒧᑐᓇᓂᐗᒃ ᑭᐌᑎᓄ ᐱᐗᐱᑯᑲᓂᒃ᙮

ᐊᓚᓐ ᐁᑯ ᐅᑭᒪᑲᓐ ᑐᕐᑎ ᔭᐦᐃ ᑭᒋᒪᒪᐤᐊᐱᐎᓂᒃ

ᔭᐦᐊᒃ ᓄᕐᐊᓐᑦ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᒃ ᐁᑭᔕᐗᒡ ᐁᕈᓚᓐᑦ ᒣᑾᒡ ᑲᒥᓄᑲᒥᒃ ᒋᑲᑴᓂᓯᑐᑕᒧᐗᒡ ᐅᑎᓀᓐᑕᒧᐎᓂᐗ ᐁᑯ ᐅᑲᔥᑭᒋᑫᐎᓂᐗ ᒋᑭᑫᓐᒋᑲᑌᑭᓐ ᐃᐃᒪ ᐅᑭᒪ ᐁᑯ ᑭᑯᑎᐎᓂᐗᒃ ᑲᐊᔭᒥᐗᒡ ᐅᒪᒋᑕᐎᓂᐗ ᐃᐃᒪ ᑕᔑᑫᐎᓂᒃ᙮

ᒪᒪᐤ, ᑭᐸᐸᒥᐗᐸᑕᒥᓐ ᐃᔥᑯᓂᑲᓂᒃ ᐁᑯ ᐁᑭᐸᐸᒥᐱᓯᔦᒃ ᐃᐃᒪ ᑭᒋᑫᓀᐱᒃ ᒥᑲᓇᓐᒃ, ᒥᑕᔥ ᐁᑭᔑᒥᑲᒪᒃ ᐃᐃᒪ ᒋᐊᐸᑕᒃ ᐃᐃᐌ ᒥᑲᓇ ᓂᑕᒻ ᐊᓂᒪᒋ ᐱᒥᑕᒧᒋᑫᓇᓂᐗᒃ ᑫᐎᓂᐗ ᑕᔑᑫᐎᓂᒃ ᒋᐊᐸᒋᑐᐗᒡ ᐁᑯ ᔑᓂᐎ ᐊᓯᓂᐎ ᐱᒥᐎᒋᑫᐎᓐ ᑭᐎᑎᓄᒃ ᐃᓇᒧᒃ᙮  ᒥᑕᔥ ᑕᑯ ᐃᐃᒪ ᐌᔥᑾᒋ ᐃᔥᑯᑌᐎ ᐅᑕᐸᓂ ᐱᒥᔭᐎᓂᒃ ᐁᑭᓇᐱᔦᒃ ᐃᐃᒪ ᑲᐯᓪ, ᒥᑕᔥ ᑭᔥᐱᓐ ᐃᐃᐌ ᒋᑫᐌ ᐊᐸᑕᒃ ᐃᔥᑯᑌᐎ ᐱᒥᔭᐎᓐ ᓂᑲᓂᒃ ᔑᓂᔭᐎ ᐊᓯᓐ ᒋᐱᒥᐎᒋᑲᑌᒃ ᐌᑎ ᐯᐗᐱᑯᑲᓂᒃ ᐅᓐᒋᐱᑌᒃ᙮

ᐁᑯ ᐗᐱᑯᓂ ᑭᓯᔅ 6, 2019, ᐅᑭᒪᑲᓐ ᑐᕐᑎ ᑐᐎᑐ ᐁᑭᐅᔑᐱᐦᐅᑎᓯᒡ ᔭᐦᐃᓂ ᑲᓂᓯᑐᑕᒧ ᐯᐸᓐ ᐎᓐᐗ ᓄᕐᐊᓐᑦ ᑕᐱᔥᑯᒡ ᐁᑭᐅᔑᐱᐦᐅᑕᒻᐗᒡ ᐅᑕᔑᑫᐎᓐ᙮  ᒥᑕᔥ ᐃᐃᐌ ᐯᐸᓐ ᑲᑭᐅᔑᐱᐦᐅᑎᓯᒡ ᐎᑕᓄᑭᒥᑐᐎᓐ ᒋᒪᒋᓭᒃ ᐁᕈᓚᓐᑦ ᑕᑯ ᓄᕐᐊᓐᑦ ᒋᒪᒋᑲᐸᐎᑐᐗᒡ ᑲᑭᑐᐎᓇᓐ ᑕᑯ ᐊᓄᑭᐎᒪᓯᑫᐦᐃᑫᐎᓇᓐ᙮  ᑲᑭᓇ ᐃᐃᒪ ᑲᑭᐗᐸᑕᒧᐗᒡ ᒥᐃᐌᓂᑕᒻ ᐎᑕᓄᑭᒥᑐᐎᓐ ᒋᒪᒋᓭᒃ ᐁᑯ ᒋᓂᒪᒋᑕᔑᒋᑲᑌᒃ ᐊᓂᓐ ᑫᔑᒪᒋᓭᒃ ᐊᓄᑭᐎᓇᓐ ᑐᑯ ᑫᔑᒥᓄᓭᒃ ᐊᓄᑭᐎᓇᓐ᙮

“ᐅᐅᒪ ᑭᑕᔑᑫᐎᓂᓇᑦ ᐁᑌᐺᑕᒣᒃ ᔭᐦᐊᒃ ᓄᕐᐊᓐᑦ ᐁᐎᐎᑕᓄᑭᒥᑯᔦᒃ ᐅᐅᐌ ᑲᐎᔑ ᐅᔥᑭᒪᒋᑕᓂᐗᒃ ᑫᐅᓐᒋᒥᓄᓯᒃ ᐅᐅᒪ ᑕᔑᑫᐎᓂᒃ᙮  ᓂᑕᒻ ᓂᓯᑐᑕᒧᐎᓐ ᐃᓇᓐᑕᐌᓐᑕᑯᒃ ᒋᒥᓄᓭᒃ ᑫᑯᓐ ᓇᓐᑕᐌᓐᑕᑯᓐ᙮” ᑭᐃᑭᑐ ᐅᑭᒪᑲᓐ ᑐᕐᑎ᙮

ᐊᓚᓐ, ᐅᑭᒪᑲᓐ ᐱᕈᔅ, ᐅᑭᒪᑲᓐ ᑐᕐᑎ ᐁᑯ ᓚᕋᓐᔅ ᐸᒃᑐᕐ (ᐅᑯᑭ ᑕᔑᑫᐎᓐ) ᔭᐦᐃᒃ ᑭᒋᒪᒪᐤᐊᐱᐎᓂᒃ

ᑲᑭᐅᔑᐱᐦᐃᑲᑌᒃ ᓂᓯᑐᑕᒧᐎ ᐯᐸᓐ ᑐᑯ ᐊᕈᓚᓐᑦ ᐸᑭ ᑫᐎᓐ ᐁᑎᐯᓐᑕᓐ ᓄᕐᐊᓐᑦ, ᐁᑯ ᐁᑭᑭᒋᓀᓐᑕᒣᒃ ᐅᑭᒪᑲᓐ ᑐᕐᑎ ᐁᑭ ᑕᑯᓇᔦᒃ ᒋᐎᑕᓄᑭᒥᑯᔦᒃ ᐅᐅᒪ ᑕᑯ ᒋᑐᐱᓐ ᑲᑭᔑᑭᒋᒪᒪᐤᐊᐱᔦᒃ ᒥᓇᐗ ᑲᓂᑭᔑᑲᒃ᙮  ᑐᑯ ᑲᑭᐱᔕᒡ ᑲᑭᔑᑭᒋᒪᒪᐤᐗᐱᔦᒃ ᔭᐦᐊ ᐅᑭᒪᑲᓐ ᐱᕈᔅ ᐊᒋᓂᐱᓀᔥᑲᒻ ᔭᐦᐃᒃ ᐅᑯᑭ ᑐᔑᑫᐎᓐ᙮