ᓱᓪᓭᑌᐣᔾᐟᒪᕆ ᐠᕆᐢᑎᐣ ᐳᕈᐯᐣᓴᓂ ᐧᐃᓇ ᑲᑭᐧᐃᑕᐠ ᐅᒣᓂᐤ᙮

ᐊᓕᐣ ᑯᑎᐢ ᑲ ᓂᑲᓂᐟ ᐅᑭᒪᐤ

ᐁᕐᕈᓚᐣᐟ ᐃᐡᑯᓂᑲᐣ 20 ᐊᐢᑭᐧᐃᑎᐸᐃᑲᓀᔭᐤ ᓇᑲᐯᐊᓄᐠ ᐃᑌᑫ ᓇᑭᓇ ᐃᑕᐧᐃᓂᐠ᙮ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐃᑕᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐸᐸᒪᒋᐅᒋᐠ ᐅᑎᑕᑊᑲᓀᓯᐧᐃᓂᐧᐊᐠ ᐱᓂᐡ ᐊᐣᑌ ᔕᐧᐊᓄᐠ ᐃᑌᑫ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᐊᓂᒧᒋᑲᑌᐠ ᒣᐢᑲᓇᐤ ᑫ ᐃᔑ ᐱᒪᑕᒧᐠ ᐊᐣᑌ ᐅᒋ ᐧᕆᐣᐠ ᐊᑊᐸᔭᕐ᙮

ᐊᓕᐣ ᓀᐢᑕ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐧᑕᕈᑎ ᒪᒪᐧᐃ ᓇᑭᐡᑲᑐᐧᐃᓂᐠ

ᐊᐧᐊ ᑲᑦᐸᓂᔾ ᓄᐧᔐᐣᐟ ᑭᒧᐧᐊᐱᐢᑕᑦ ᐅᒣᓂᐤ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᓂᐤ ᒣᐧᑲᐨ ᐊᓂᑭᐱᓯᑦ ᑲ ᐊᑯᒋᐠ᙮ ᐁᐧᐃᑐᑕᐠ ᑭᒋ ᑭᓂᓯᑐᑕᐠ ᓀᐢᑕ ᐧᐊᐸᑕᐠ ᑫ ᑭ ᐃᔑᓇᐧᑲᓂᓂᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐠ ᐃᔑ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᐅᓇᐢᑕᒋᐠ ᐅᑎᑕᐧᐃᓂᐧᐊᐤ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓂᐤ ᐅᒋ᙮

ᒪᒪᐤ ᓂᑭᑐᑕᓇᐣ ᓀᐢᑕ ᐁ ᑭᐸᑦᐸᓂᔭᐠ ᐊᓇᑯᑕ ᒣᑊᑲᓇᐠ ᑭᒋ ᐧᐊᐸᑎᓂᐧᐁᔭᐠ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᐁᐧᐃᐧᐃᒋᐃᐧᐁᔭᐠ ᑫ ᑭ ᐊᑎ ᐃᔑᓇᐧᑲᐠ ᓂᑲᐣ᙮ ᐁᐧᐊᐸᑎᓇᐧᐁᔭᐠ ᑫ ᐊᑎ ᐃᐢᐸᓂᐠ ᑫ ᑭ ᐃᔑ ᐱᒪᑕᒧᐠ ᒣᐢᑲᓇᒪᐤ᙮ ᓀᐢᑕ ᓂᑭ ᒧᐧᐊᐱᐢᑌᓇᐤ ᐅᑕᐸᓂᒣᐢᑲᓇᐤ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᑫ ᑭ ᑭᐧᐁ ᐊᐸᒋᑕᓂᐧᐊᑭᐸᐣ ᐁᐱᒪᐅᑕᓱᓇᓂᐧᐊᐠ᙮

ᓴᑭᐸᑲᐧᐃᐱᓯᑦ 6, 2019 ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐧᑕᕈᑎ ᑐᐧᐃᑐ ᑭᒪᓯᓇᐅᑎᓯᐤ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᓂᐤ ᑲ ᐅᓇᔓᐧᐁᒪᑲᓂᓂᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐁᑭᐊᔑᒋᓂᒋ ᐅᑎᓂᓂᒪ ᐅᒋ᙮ ᒥᑐᓂ ᒪᑲ ᓄᐧᑲᓂᓂᐤ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᐁᐧᐃᒋᐊᐸᑎᓯᒥᑐᒋᐠ ᐊᓂᐃ ᑲᑦᐸᓂᐧᐊ ᓄᐧᓇᐣᐟ ᑲᐃᔑᓂᑲᓱᓂᒋ᙮ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᓂᓯᑐᑕᑦ ᐧᒣᒋ ᐁᐢᐸᓂᓂᐠ ᐅᒣᓂᐤ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ ᓀᐢᑕ ᑫᑐᒋᑲᑌᓂᐠ ᐁ ᐊᑎ ᐅᔑᑕᓂᐧᐊᓂᓂᐠ᙮ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᐧᐁᓇ ᑭᒋ ᑭ ᐅᒋ ᒥᓄᐸᓂᐃᑯᐟ᙮

ᓂᑎᓂᓂᒪᐠ ᒥᑐᓂ ᔑᑭᒋᔕᐅᑯᐧᐊᐠ ᐅᒣᓂᐤ ᐃᐧᑌᐤ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᐧᐁᓇ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᐊᑎ ᒥᓄᐸᓂᐃᑯᐟ᙮ ᐧᐁᓇ ᐁᔑ ᒥᐧᓇᔑᐠ ᐁ ᐊᔭᒥᐃᑐᓇᓂᐧᐊᐠ ᐧᐃᐸᐨ ᐃᐧᑌᐤ ᐧᑕᕈᑎ ᐅᑭᒪᑲᐣ᙮

ᐊᓕᐣ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐳᕈᐢ ᐧᑕᕈᑎ ᓀᐢᑕ ᐧᓚᕆᐣᐢ ᐸᐠᐢᑐᕐ ᐊᐧᑲᑭᐠ ᒪᒪᐧᐃ ᓇᑭᐡᑲᑐᐧᐃᓂᐠ

ᐁᑭᒪᓯᓇᐅᑎᓱᓇᓂᐧᐊᐠ ᓂᑕᔑᒋᐸᓂᓇᐣ ᐸᐢᑭ ᑭᒋ ᐊᔑᒋᔭᐠ ᐅᒪ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ᙮ ᓂᑭᒥᐧᓀᓂᑌᓇᐣ ᐅᒪ ᑲ ᑭᑐᑕᐠ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐁᑭᐊᔑᒋᐨ ᐊᐣᑕ ᑲᑦᐸᓂᐠ ᒪᒪᐤ ᑲ ᑭᒪᐧᐊᒋᐃᑐᔭᐠ᙮ ᑭᐡᐧᑲ ᑭ ᐊᑎ ᐃᑐᑌᐤ ᓇᑭᐡᑲᑐᐧᐃᓂᐠ ᐊᐣᑌ ᐊᐧᑲᑭᐠ ᐳᕈᐢ ᐊᒋᓂᐱᓀᐡᑲᑦ ᐅᑭᒪᑲᓇ ᐅᑎᑕᐧᐃᓂᓂᐠ᙮