ᓱᓪᓭᑌᐣᔾᐟᒪᕆ ᐠᕆᐢᑎᐣ ᐳᕈᐯᐣᓴᓂ ᐧᐃᓇ ᑲᑭᐧᐃᑕᐠ ᐅᒣᓂᐤ᙮

ᐊᓕᐣ ᑯᑎᐢ ᑲ ᓂᑲᓂᐟ ᐅᑭᒪᐤ ᐁᕐᕈᓚᐣᐟ ᐃᐡᑯᓂᑲᐣ 20 ᐊᐢᑭᐧᐃᑎᐸᐃᑲᓀᔭᐤ ᓇᑲᐯᐊᓄᐠ ᐃᑌᑫ ᓇᑭᓇ ᐃᑕᐧᐃᓂᐠ᙮ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐃᑕᐧᐊᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐸᐸᒪᒋᐅᒋᐠ ᐅᑎᑕᑊᑲᓀᓯᐧᐃᓂᐧᐊᐠ ᐱᓂᐡ ᐊᐣᑌ ᔕᐧᐊᓄᐠ ᐃᑌᑫ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᐊᓂᒧᒋᑲᑌᐠ ᒣᐢᑲᓇᐤ ᑫ ᐃᔑ ᐱᒪᑕᒧᐠ ᐊᐣᑌ ᐅᒋ ᐧᕆᐣᐠ ᐊᑊᐸᔭᕐ᙮ ᐊᐧᐊ ᑲᑦᐸᓂᔾ ᓄᐧᔐᐣᐟ ᑭᒧᐧᐊᐱᐢᑕᑦ ᐅᒣᓂᐤ ᐃᐡᑯᓂᑲᓂᓂᐤ ᒣᐧᑲᐨ ᐊᓂᑭᐱᓯᑦ ᑲ ᐊᑯᒋᐠ᙮ ᐁᐧᐃᑐᑕᐠ ᑭᒋ ᑭᓂᓯᑐᑕᐠ ᓀᐢᑕ ᐧᐊᐸᑕᐠ ᑫ ᑭ ᐃᔑᓇᐧᑲᓂᓂᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐠ ᐃᔑ ᐅᑭᒪᑲᓇᐠ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᐅᓇᐢᑕᒋᐠ ᐅᑎᑕᐧᐃᓂᐧᐊᐤ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᓂᐤ ᐅᒋ᙮ ᒪᒪᐤ ᓂᑭᑐᑕᓇᐣ ᓀᐢᑕ ᐁ ᑭᐸᑦᐸᓂᔭᐠ ᐊᓇᑯᑕ ᒣᑊᑲᓇᐠ ᑭᒋ ᐧᐊᐸᑎᓂᐧᐁᔭᐠ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᐁᐧᐃᐧᐃᒋᐃᐧᐁᔭᐠ ᑫ ᑭ ᐊᑎ ᐃᔑᓇᐧᑲᐠ ᓂᑲᐣ᙮ ᐁᐧᐊᐸᑎᓇᐧᐁᔭᐠ ᑫ ᐊᑎ ᐃᐢᐸᓂᐠ ᑫ ᑭ ᐃᔑ ᐱᒪᑕᒧᐠ ᒣᐢᑲᓇᒪᐤ᙮ ᓀᐢᑕ ᓂᑭ ᒧᐧᐊᐱᐢᑌᓇᐤ ᐅᑕᐸᓂᒣᐢᑲᓇᐤ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᑫ ᑭ ᑭᐧᐁ ᐊᐸᒋᑕᓂᐧᐊᑭᐸᐣ ᐁᐱᒪᐅᑕᓱᓇᓂᐧᐊᐠ᙮ ᓴᑭᐸᑲᐧᐃᐱᓯᑦ 6, 2019 ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐧᑕᕈᑎ ᑐᐧᐃᑐ ᑭᒪᓯᓇᐅᑎᓯᐤ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᓂᐤ ᑲ ᐅᓇᔓᐧᐁᒪᑲᓂᓂᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐁᑭᐊᔑᒋᓂᒋ ᐅᑎᓂᓂᒪ ᐅᒋ᙮ ᒥᑐᓂ ᒪᑲ ᓄᐧᑲᓂᓂᐤ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᐁᐧᐃᒋᐊᐸᑎᓯᒥᑐᒋᐠ ᐊᓂᐃ ᑲᑦᐸᓂᐧᐊ ᓄᐧᓇᐣᐟ ᑲᐃᔑᓂᑲᓱᓂᒋ᙮ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᐧᐁᓂᑲᐣ ᓂᓯᑐᑕᑦ ᐧᒣᒋ ᐁᐢᐸᓂᓂᐠ ᐅᒣᓂᐤ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᓂᐤ ᓀᐢᑕ ᑫᑐᒋᑲᑌᓂᐠ ᐁ ᐊᑎ ᐅᔑᑕᓂᐧᐊᓂᓂᐠ᙮ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᐧᐁᓇ ᑭᒋ ᑭ ᐅᒋ ᒥᓄᐸᓂᐃᑯᐟ᙮ ᓂᑎᓂᓂᒪᐠ ᒥᑐᓂ ᔑᑭᒋᔕᐅᑯᐧᐊᐠ ᐅᒣᓂᐤ ᐃᐧᑌᐤ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᐧᐁᓇ ᑫ ᑭ ᐅᒋ ᐊᑎ ᒥᓄᐸᓂᐃᑯᐟ᙮ ᐧᐁᓇ ᐁᔑ ᒥᐧᓇᔑᐠ ᐁ ᐊᔭᒥᐃᑐᓇᓂᐧᐊᐠ ᐧᐃᐸᐨ ᐃᐧᑌᐤ ᐧᑕᕈᑎ ᐅᑭᒪᑲᐣ᙮ ᐁᑭᒪᓯᓇᐅᑎᓱᓇᓂᐧᐊᐠ ᓂᑕᔑᒋᐸᓂᓇᐣ ᐸᐢᑭ ᑭᒋ ᐊᔑᒋᔭᐠ ᐅᒪ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ᙮ ᓂᑭᒥᐧᓀᓂᑌᓇᐣ ᐅᒪ ᑲ ᑭᑐᑕᐠ ᐅᑭᒪᑲᐣ ᐁᑭᐊᔑᒋᐨ ᐊᐣᑕ ᑲᑦᐸᓂᐠ ᒪᒪᐤ ᑲ ᑭᒪᐧᐊᒋᐃᑐᔭᐠ᙮ ᑭᐡᐧᑲ ᑭ ᐊᑎ ᐃᑐᑌᐤ ᓇᑭᐡᑲᑐᐧᐃᓂᐠ ᐊᐣᑌ ᐊᐧᑲᑭᐠ ᐳᕈᐢ ᐊᒋᓂᐱᓀᐡᑲᑦ ᐅᑭᒪᑲᓇ ᐅᑎᑕᐧᐃᓂᓂᐠ᙮

ᔪᐢᑯᕐ ᐃᐣᑎᔭ ᐅᒋ

ᐊᐸᒋᐊᑲᐣ:
ᑲᐧᕋᐣ ᐸᑌᓪ

ᐃᑕᐧᐃᐣ ᑲ ᐅᒋᐟ:
ᑕᐣᑐᕐᐯ

ᐁᑕᐸᑎᓯᐟ:
ᒥᓄᐱᒪᑎᓯᐧᐃᐣ ᑫᐅᒋᒥᓄᐸᓂᐠ ᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃᐟ

ᑫᐧᑲᐣ ᐅᒋ ᐅᒪ ᓱᓭᐣᐟ ᒪᕆ

ᑲᑭᒪᓯᓇᐊᐠ ᐢᑎᐱᐣ ᑊᓕᐧᐃᓕᐣᐠ ᐅᑭᒪᐤ ᐊᓂᑭᐱᓯᑦ 7 2019, ᓄᐧᕋᐣᐟ ᑭ ᐃᐧᑌᐤ ᐁᑭᐧᐃᑕᐠ ᓱᓪᓭᔾᐟ ᒪᕆ ᓂᑲᐣ ᐃᑌᑫ ᑫ ᐊᐸᑕᐠ ᐃᑕᐧᐃᐣ ᑫ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᑲᒥᐠ᙮ ᐁ ᑭ ᐊᓂᒧᒋᑲᑌᑭᐸᐣ ᐅᒪ ᐅᑕᓇᐠ ᓂᔓ ᐱᐳᐣ ᑲ ᑭ ᑲᓇᐧᐊᐸᒋᑲᑌᐠ ᓀᐢᑕ ᑭ ᐊᑎ ᐊᓂᒧᒋᑲᑌᐤ ᐁ ᑭ ᐊᓂᒧᒋᑲᑌᐠ ᐁᐅᓀᓂᒋᑲᑌᐠ ᑫ ᑭ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᓀᐢᑕ ᐁ ᑭ ᐊᔭᒥᑐᒋᑲᑌᐠ ᐊᓂᒪ ᑲ ᑭ ᐃᔑ ᐅᑎᓂᑲᑌᐠ᙮ ᑫᐧᑲᐣ ᒪᑲ ᐊᓂ ᓱᓭᐣᐟ ᒪᕆ ᐃᑕᐧᐃᓂᐠ? ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᒥᑐᓂ ᐧᑲᔭᐢᐠ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᓂᑕᒧᐧᐃᐣ᙮ ᑕᐧᐯ ᑲᑭᐢᑌᓂᑕᐧᑲᐠ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᐧᐃᐣ

ᐧᕋᐣᑕᐣ ᐢᐯᓂᐢ ᑲᓇᑲᒋᐊᐟ ᐊᓯᓂᔭ ᒪᐧᐊᒋ ᓂᐢᑕᑦ ᑲᐊᐸᒋᐊᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐁᐧᐃᒋᐧᑕᔭᐸᐣ ᐱᑦᐱᒋᑫᐧᐃᓂᐠ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓂᐠ ᐊᐣᑌ ᒪᐠᑊᐸᓪᐢ ᓴᑲᐃᑲᓂᐠ 2014 ᑲᐱᐳᐠ᙮ ᐊᐢᐱᐣ ᒪᑲ ᐊᓂᒪ ᐱᑐᔑᓇᐧᑲᐣ ᓂᑕᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᓇᓇᑲᐤ ᐁ ᐃᑕᐸᑎᓯᔭᐣ ᓇᓇᑲᐤ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᓇ ᐁ ᐅᑎᓇᒪᐣ᙮ ᐊᓄᐨ ᐧᐃᓇ ᐊᓯᓂᔭᐠ ᓂᓄᒋᐊᐧᐊᐠ ᐊᐣᑕ ᐁᐢᑯᕐ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ ᐁᐧᐊᐧᐃᒋᐊᑭᐠ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᑲᓇᑲᒋᐊᒋᐠ ᐊᓭᓂᔭ ᐁ ᐊᐸᐱᓯᐢᑕᐧᐊᒋᐠ ᐁᓄᒋᐊᒋᐠ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᒪᐧᐊᐨ ᑲ ᑭᒋᑕᑲᔭᐠ ᐯᑕᒪᑲᐣ ᑭᒋ ᑭᔑᑌᐠ ᐃᑕᒪᒋᐅᐧᐃᐣ

ᑭᓓᐣ ᓄᓕᐣ ᑭᒋ ᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᐸᒋᐊᑲᐣ ᐃᐢᐱ ᒪᓇ ᑲ ᑭᒋ ᐊᑎ ᑕᑲᔭᐠ ᒧᔕᐠ ᓂᑭᐢᑭᓯᑐᑕᐧᐊᐧᐊᐠ ᑲ ᐊᐸᑎᓯᒋᐠ᙮ ᐁᐱᐳᐠ ᑭᒋᑕᑲᔭᐤ ᑭᒧᔑᑕᐣ ᑭᐢᑲᓂᐠ᙮ ᐁᓂᐱᐠ ᒪᑲ ᑲ ᑭᒋ ᓄᑎᐠ ᐯᑕᐢᑕᐣ ᐁᑭᒋ ᑭᔑᑌᐠ ᓀᐢᑕ ᒥᒉᑎᐧᐊᐠ ᒪᐣᒍᔓᐠ ᑲᒪᐧᑲᒋᑫᒋᐠ᙮ᓂᑭᐧᐁᑭᐢᑭᓯᐣ ᒪᓇ ᐁ ᐊᐸᑎᓯᔭᐸᐤ ᑭᐧᐁᑎᓄᐠ ᒣᐧᑲᐨ 79 ᓀᐢᑕ 95 ᑲᐱᐳᓇᑲᐠ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᑕᐣᑌ ᑫᑐᑕᒪᐣ ᑭᒋ ᑭ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦ?

ᐢᑎᐱᐣ ᓴᑲᐨ ᑲᑦᐱᐠ ᑲᐧᐃᒋᐧᑕᐟ ᒥᒉᐟ ᑲ ᑲᐡᑭᐅᒋᐠ ᐊᐸᒋᐊᑲᓇᐠ ᑭᑎᐸᒋᒧᐧᐊᐠ ᐅᑕ ᑎᐸᒋᒧᐧᐃᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐠ᙮ ᐊᐧᐁᓂᑲᓇᐠ ᑲ ᑭᔑᔕᐧᐁᓂᑕᑭᐠ ᐁᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᒋᐠ ᓄᐧᕋᐣᐟ ᐅᒪ ᓂᓇ ᑲ ᑭ ᐊᑎ ᐅᒋ ᐅᑎᓂᑲᐧᐃᔭᐣ ᐅᒪ ᓂᑭᑐᑌᐣ ᐁᐧᐃ ᐊᐸᑎᓯᔭᐣ ᐅᑕ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

ᐁ ᐊᔭᔓᐧᐃᐸᓂᓇᓂᐧᐊᐠ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦ

ᑯᕐᑎᐢ ᑯᐢᑐᕐ ᐅᑭᒪᐤ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᐧᐃᐟ ᐁᑯᑕ ᐁᔑ ᐊᓂᒣᓂᑕᐧᑲᐠ ᐁ ᐃᐢᐸᓂᓇᓂᐧᐊᐠ ᑲᑦᐱᐠ ᑲ ᐃᔑ ᐊᐸᑎᓯᓇᓂᐧᐊᐠ᙮ ᐊᓂᒪ ᐁᐢᑯᕐ ᑲᑦ ᑲ ᐃᔑ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᑲ ᐃᔑ ᒪᐡᑯᔑᐧᐊᐠ ᐊᐣᑌ ᐃᑌᑫ ᑭᐧᐁᑎᓄᐠ ᐱᐢᑭᑕᔭᐧᐊ ᒪᑲ ᐱᑯ ᓂᓄᓱᓀᐁᓇᐣ ᐁᑎᔑ ᐊᒋᐸᓂᑭ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ

Training for Today and Tomorrow

ᐸᐧᕋᐣᑎᐣ ᒐᑦ ᑕᔑᑫᐧᐃᑲᒥᑯᐠ ᑲᐧᐃᒋᐧᑕᐟ ᐅᐡᑲᐨ ᓂᐧᐃ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᑕᔾ ᑲ ᐱᑦᐸᓂᑭ ᑲᒥᔕᑭ ᑫᐧᑲᓇ 3 ᐱᐳ ᐅᑕᓇᐠ᙮ ᑫᑲ ᒪᑲ ᓂᑭᐱᑐᐧᑫᐸᓂᐣ ᐧᐁᐧᐁᐧᐃᐱᓯᑦ 2018 ᓂ ᑭ ᑭᒋ ᒥᐧᓀᓂᑌᑕᔾ ᓀᐢᑕ ᐁᓭᑭᓯᔭᐸᐣ᙮ ᐊᑎᐊᔭᒥᑕᐁ