ᐃᔕᔭᓐ ᑲᔑᐱᒪᑎᓇᒃ

ᔭᐦᐊ  ᑲᕐᑎᔅ  ᑯᔅᑐᕐ, ᐊᑯᒋᓐᒃ ᐊᓄᑭᓇᑲᓐ ᒥᑌᐦᐁ  ᓇᓐᑕᐌᓐᑕᑯᓐ  ᐱᒥᔭᐎᓐ ᐊᓄᑭᐎᓇᒃ  ᑲᔑᐊᓄᑭᓇᓂᐗᒃ  ᑲᔑᑲᐯᔑᓇᓂᐗᒃ.    ᑲᔑᐱᒪᑎᓐᒃ  ᑲᐯᔑᐎᓐ  ᑲᔑᒪᔥᑭᑯᐗᒃ  ᐃᔑᐊᑌ  ᐌᑎ  ᒉᔾᒻᔅ  ᐯᔾ  ᑲᔑᑕᐸᓯᑕᓇᒃ, ᐊᓂ  ᐊᐱᒋ  ᐊᓐᒋᓭ  ᐱᒥᔭᐎᓐ ᑲᑕᓱ  ᐊᓐᑕᑭᐗᒃ. Continue Reading

ᐊᓄᑭᐎ ᑭᑯᓄᐦᐅᒪᑫᐎᓐ ᓄᑯᒻ ᐁᑯ ᐗᐸᒃ

ᔭᐦᐊ  ᐱᕋᓐᑕᓐ  ᒐᒻ, ᑲᐯᔑᐎᓐ  ᐎᒋᐦᐃᐌᐎᓐ ᔭᐦᐃ  ᓂᑕᒻ  ᑲᐎᐅᑕᐱᓇᒪᐸᓐ ᑭᒋ  ᐊᐸᒋᑕᑲᓇᓐ  ᑭᑯᓐᐦᐅᒪᑫᐎᓇᓐ  ᓂᓱ  ᐱᐳᓄᒃ.    ᐸᓂᒪᑕᔥ  ᑲᑭᐸᑭᑎᓂᑯᔭᓐ  ᒋᒪᒋᑐᑕᒪᓐ  ᐗᑎᐸᑯ  ᑭᓯᔅ  2018, ᐎᓐᑫ  ᑭᑭᒋᓀᓐᑕᓐ  ᐁᑯ  ᑭᓭᑫᓐᑕᓐ. ᔭᐦᐃ  ᑲᓂᓯᐌᑭᓇᑾᒃ  ᑭᒋ  ᐊᐸᒋᑕᑲᓇᓐ  ᑭᑯᓄᐦᐅᒪᑫᐎᓇᓐ  ᑫᐅᓐᒋᑭᑫᓐᑕᒪᓐ  ᐊᓂᓐ ᑫᑐᒋᑲᑌᒃ  ᐱᒥᐱᓇᑲᓀᒡ  ᑲᒪᓀᐦᐃᑫᒡ  ᐅᑕᐸᓐ  ᐁᑯ  ᒪᓇᐦᐃᑫᐎ  ᑭᒋᐅᑕᐸᓐ  (ᒪᐗᒡ  ᑲᑭᒋᓀᓂᒪᒃ).  ᑲᑭᓇ  ᑲᐱᒥᑌᑭᓐ  ᑲᐎᒋᐦᐃᐌᒪᑲᒃ  ᑭᒋᐅᓄᑭᐎᓂᒃ  ᐎᐸᒡ  ᐁᑭᔑᑐᔦᓐᒃ  ᐊᓄᑭᐎᓇᓐ  ᐁᑯ  ᑭᑫᓐᑕᒪᓐ  ᐊᓂᓐ  ᑭᑐᑕᐗᒋᑲᑌᑭᓐ  ᑭᒋ  ᐅᑕᐸᓇᒃ  ᑲᐅᓐᒋᑭᒋᓀᓐᑕᑯᔅ ᐊᓄᑭᐎᓂᒃ  ᐅᐦᐅᒪ  ᓄᕐᐊᓐᑦ. Continue Reading

Training for Today and Tomorrow

ᐸᐧᕋᐣᑎᐣ ᒐᑦ ᑕᔑᑫᐧᐃᑲᒥᑯᐠ ᑲᐧᐃᒋᐧᑕᐟ ᐅᐡᑲᐨ ᓂᐧᐃ ᑭᐢᑭᓄᐊᒪᓱᑕᔾ ᑲ ᐱᑦᐸᓂᑭ ᑲᒥᔕᑭ ᑫᐧᑲᓇ 3 ᐱᐳ ᐅᑕᓇᐠ᙮ ᑫᑲ ᒪᑲ ᓂᑭᐱᑐᐧᑫᐸᓂᐣ ᐧᐁᐧᐁᐧᐃᐱᓯᑦ 2018 ᓂ ᑭ ᑭᒋ ᒥᐧᓀᓂᑌᑕᔾ ᓀᐢᑕ ᐁᓭᑭᓯᔭᐸᐣ᙮ Continue Reading

ᐁᑭᑭᓄᒪᑯᔭᓐ ᐅᐅᐌ ᓄᑯᒻ ᑲᑭᔑᑲᒃ ᒥᓇ ᐗᐸᒃ

ᓂᓐ ᐳᕋᓐᑕᓐ ᒑᒻ, ᑲᐯᔑᐎᓂᒃ ᑲᐗᐎᒋᑐᒡ ᓂᑕᒻ ᑭᓀᑕᓇᐸᓐ ᒋᐅᑕᐱᓇᒪᓐ ᑭᒋᐅᑕᐸᓇᒃ ᒋᐱᒥᐱᓱᔭᓐ ᓂᓱᐊᐦᑭᐎᓐ ᐅᑕᓇᒃ᙮ ᐊᐱ ᐁᑭᓂᑯᔭᓐ ᒋᒪᒋᑕᔭᓐ ᑲᐃᓯᓭᑭᐸᒻ ᓯᑌᒻᐳᕐ 2018, ᑭᑭᒋᓀᑕᓐ ᒥᓇ ᑭᑯᑕᑌᑕᓐ᙮ ᑭᐅᑕᐱᓇᓐ ᑲᓂᓯᐗᒡ ᑭᒋᐅᑕᐸᓇᒃ ᑭᑭᓄᒪᑫᐎᓐ ᒋᑭᑭᓄᒪᑯᔭᓐ ᒋᓂᑕᐱᒥᐱᓱᔭᓐ ᑲᒪᑭᓯᑌᒡ ᐅᑕᐸᓐ ᑲᒧᓇᐦᐃᑫᒡ, ᑲᐸᔥᑾᐦᐃᑫᒡ ᒥᓇ ᑲᒧᓇᐦᐃᑫᒡ ᑭᒋᐅᑕᐸᓐ (ᑲᒥᓉᓂᒪᒃ)᙮ Continue Reading

Training for Today and Tomorrow

By Brandyn Chum, Camp Support I first wanted to take a heavy equipment course three years ago. When I finally got the go ahead in September 2018, I was excited and nervous. I chose 3-piece Heavy Equipment Training so I could learn how to operate a Rubber Tire Backhoe, a Bulldozer and an Excavator (my favorite). Continue Reading

ᑲᔑᐊᓄᑭᓇᓂᐗᒃ ᒥᓄᔭᐎᓐ ᔭᐦᐃᒃ ᑲᔑᐱᒪᑎᓇᒃ ᑲᐯᔑᐎᓐ

ᔭᐦᐊ  ᐯᑯ  ᐌᓐᔅᑐᕐᒡ, ᑲᐯᔑᐎ  ᐅᑭᒪ ᒥᐦᐃᐌ ᐁᐃᔑᑭᑫᓐᒋᑲᑌᒃ ᑲᒥᓄᔭᓂᐗᒃ ᑲᔑᐊᓄᑭᓇᓂᐗᒃ ᑕᑾᒡ ᐁᒥᓄᓭᒃ ᑲᐊᓐᑾᒥᓯᓇᓂᐗᒃ ᐊᓄᑭᐎᓂᒃ. ᐁᑯ 2018 ᓄᕐᐊᓐᑦ ᐅᑭᐯᐊᓄᑲᑕᓐ ᒋᒥᓄᓭᒃ ᒋᒥᓄᔭᓇᓂᐗᒃ ᐁᑯ ᒋᐊᓐᑾᒥᓯᓇᓂᐗᒃ ᐊᓄᑭᐎᓂᒃ ᐁᑯ ᑭᐊᐱᒋᓂᓯᓭ 74% ᔭᐦᐃᓐᒃ TRIFR (ᑲᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᒃ ᐃᓯᓭᐎᓇᓐ ᑲᐱᑯᓭᒃ ᑲᐊᑭᒋᑲᑌᒃ) Continue Reading